TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
15. OLAĞAN GENEL KURUL
KARARLARI

(8-9-10 Mayıs 2015)

1)    ÜYE AİDATLARI  

A- Anayasa Mahkemesi tarafından Birlik Genel Kurulunu oluşturacak delegelerin seçimine ilişkin hükmün iptali ve yerine yeni düzenlemenin yapılmasındaki gecikme sebebiyle oda genel kurullarında Birlik delegelerinin seçilememiş olması sebebiyle 2014 yılında toplanması gereken Birlik Genel Kurulu toplanamamıştır.

6569 sayılı Kanunla delege seçimine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre oda genel kurulları 26 Şubat 2015 tarihine kadar yapılarak Birlik Genel Kurulunu oluşturacak delegelerin seçilmesiyle Birlik Genel Kurulunun toplanabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Birlik Genel Kurulu’nun 2014 yılında toplanarak 2015 ve 2016 yıllarında uygulanacak odaya kayıt ücreti ile yıllık aidat tutarının belirlemesinde yaşanan imkansızlık sebebiyle, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunun yasayla verilmiş olan görevlerini yerine getirebilmesi için, Birlik Genel Kurulu’nun son iradesine uygun olarak, 2015 yılında; 2014 yılında uygulanan aidatın 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından 15 Kasım 2014 tarih 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:441” ile 2014 yılının yeniden değerleme oranı olan % 10,11 yeniden değerlendirme oranında arttırılarak belirlenmesine ve aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanmasına; bu artışların ilk yapılacak Birlik Genel Kurulunda değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanmak üzere, tedbir kararı niteliğinde karar verilmişti.

Bu karar doğrultusunda 2015 yılı aidatlarının 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, kesin olarak aşağıdaki gibi belirlenmesine,

2015 yılında uygulanacak yıllık üye aidatlarının;

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 330,00 TL, alınmasına,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen miktarda olmasına,

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 165,00 TL, aidat alınmasına,

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 165,00 TL. aidat alınmasına,

5. Kayıt Ücretinin ise; 165,00 TL. olmasına,

Aidatlarla ilgili olarak miktar dışındaki diğer hususlar 9-11 Kasım 2012 tarihinde yapılan TDB 14. Genel Kurulu kararlarına uygun olarak yerine getirilmesi gerektiğine,
B- Üye Aidatları ilgili uygulamaların;

1. 65 yaşını doldurmuş, mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden aidat alınmamasına,

2. Üyelikten ayrılmış dişhekimlerinden 65 yaşını doldurmuş olanların çalışmayan üye olarak yeniden Oda’ya kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına,

3. Yalnız kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve üyelikten ayrılmış dişhekimlerinden Oda’ya yeniden kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına,

4. Ağır hastalık, trafik kazası vb. nedenlerle kesintisiz 3 aydan az olmamak üzere mesleğini geçici olarak icra edemeyen dişhekimlerinin bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla aidat ve varsa diğer borçlarının o yıla ait kısımlarının Oda Yönetim Kurulu’nca silinmesine; durumunun süreklilik arz etmesi sebebiyle çalışılmayarak geçirilmiş  geçmiş yıllara ait borçların silinmesine de karar verebilmesine,

5. Vefat eden dişhekimlerinin Oda’ya olan aidat ve varsa diğer borçlarının Oda Yönetim Kurulunca silinmesine,

6. Dişhekiminin üyesi olduğu Odadan başka bir Oda bölgesine naklinde o yıla ait aidat ve varsa diğer tüm borçlarının ayrıldığı Oda tarafından tahsil edilmesine,

7. Odalara ilk kayıt sırasında (nakil hariç) alınacak aidat miktarının; o yılın aidatının 12’ye bölünerek kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısı ile çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine,

8. Yardımlaşma Fonu aidatının; Odaların aidat gelirlerinden Birliğe gönderilen Birlik payının %5’inden oluşmasına,

9. Üyelikten ayrılanlara aidat iadesi yapılmamasına,

10. 2015 yılı üye aidatlarının 11 Mayıs 2015  tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme faizi alınmamasına, 2016 yılından itibaren ise eskiden olduğu gibi üye aidatlarının Mart ayı sonuna kadar ödenmesi halinde gecikme faizi alınmamasına,

11. 2016 yılında; 2015 yılında uygulanan aidatın 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılarak belirlenmesine ve aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanmasına,

12. Üye aidatlarını ve Odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimlerinden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un öngördüğü gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine,

13. Kayıt ücretinin 2016 yılında 175 TL olarak uygulanmasına,

 

2) BİRLİK ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLARA VERİLECEK ÖDENEKLERİN TESPİTİ

Birlik Organlarında Görev Alacakların Harcırahlarının Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 41. maddesi gereğince;

1. Birlik organlarında ve komisyonlarında il dışından görev alacaklara;

a) Yol Ücreti: Otobüs veya trenle ulaşımda o güzergâhtaki en yüksek bedelin, uçak bileti bedelinin veya binek otomobili kullanıldığında km. başına ortalama yakıt bedelinin(uçak ücretini geçemez) belge karşılığında ödenmesine,

b) Konaklama: Talep halinde 4 veya 5 yıldızlı otelde konaklama ücretinin belge karşılığında ödenmesine,

c) Zaruri Masraf: Konaklamanın karşılanması halinde; o yıl birinci bölgede uygulanan muayene ücretinin 9 katı, konaklamanın ilgilinin kendi imkânları çerçevesinde karşılanması halinde; o yıl uygulanan Muayene Ücretinin 13 katı, zaruri masraf karşılığı ödeme yapılmasına, günlük yemeğin de karşılanması durumunda; ödenecek gerçek zaruri masrafın o yıl uygulanan birinci bölge Muayene Ücretinin 6 katı olarak ödenmesine,

2. Birlik organlarında görev alacaklardan il içinde ikamet edenlere; O yıl birinci bölgede uygulanan Muayene Ücretinin 5 katı zaruri masraf ödemesi yapılmasına,

3. Yurt dışında yapılan görevlendirmelerde; Yol ve konaklama ücreti belge karşılığı ödenecek zaruri masraf olarak o yıl birinci bölgede uygulanan Muayene Ücretinin 14 katı ödeme yapılmasına,

NOT:  Zaruri masraf ödemelerinde  muayene ücreti KDV hariç olarak alınacaktır.

 

3) TAŞINMAZLAR İÇİN YETKİ

Türk Dişhekimleri Birliği için gerekli taşınmazların satın alınması mevcut taşınmazların satılması; taşınmazlar üzerinde ipotek ve benzeri ayni hak tesis edilmesi ile gerektiğinde bunların kaldırılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

 

4) YENİ DÖNEM TAHMİNİ BÜTÇESİ VE FASILLAR ARASI AKTARIM YETKİSİ

Bütçede fasıllar arası aktarma yapılması için Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

 

5) UZMANLIKLA İLGİLİ YASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN TEKNİK ÇALIŞMA YAPILMASI

6225 sayılı torba yasa ile 1219 Sayılı Kanun’a ek madde 14 olarak eklenen uzmanlıkla ilgili yasanın değiştirilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde girişimlerde bulunulması için Türk Dişhekimleri Birliği tarafından teknik çalışma yapılmasına,

6) YÖNETMELİKLE İLGİLİ RAPOR HAZIRLANARAK SAĞLIK BAKANLIĞINA SUNULMASI

3 Şubat 2015 tarihinde yayınlanan Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin ortaya çıkan sorunların çözümlenebilmesine ve ülke çapında ortak uygulama yapılabilmesine yönelik seçilecek Merkez Yönetim Kurulunca çalışma yapılarak bir rapor hazırlanmasına, raporun Sağlık Bakanlığı’na sunularak hayata geçirilebilmesi için girişimlerde bulunulmasına,

7) TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ ANLAŞMALI DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

4.7.2001 tarih ve 24452 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’te geçen “asgari” kelimelerinin, yasal düzenlemedeki değişikliğe uygun olarak, kaldırılmasına ilişkin aşağıdaki Yönetmelik’in kabulüne karar verilmesine,

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1- 4.7.2001 tarih ve 24452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde, 4 üncü maddesinin (e), (f), (g), (h) bendlerinde, 8 inci maddesinde ve 11 inci maddelerinde geçen “asgarî” ibareleri madde metinlerinden çıkartılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendindeki “Resmî Gazete’de yayımından bir sonraki asgarî ücret tarifesinin yayımına kadar geçen” ibaresi “yürürlükte olduğu” şeklinde olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki “Resmî Gazete’de yayımını” ibaresi “Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik ve Oda Yönetim Kurulları yürütür.

 

8) DİŞHEKİMLERİNİN BİRDEN FAZLA SAĞLIK KURULUŞUNDA ÇALIŞMASI

A- Dişhekimlerinin birden fazla sağlık kuruluşunda çalışabilmeleri konusunda Oda bölgelerinde farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması ve ortak bir uygulamaya geçilmesi için seçilecek Merkez Yönetim Kurulunca çalışma yapılmasına,

B- Dişhekimlerinin birden fazla sağlık kuruluşunda çalışabilmeleri konusunda daha önce çeşitli kereler gündeme getirilen yönergenin güncellenerek ilk yapılacak Başkanlar Konseyi Toplantısında yeniden görüşülmesine,

9) MEVZUAT DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILMASI

Dişhekimliği Mevzuatı içinde günümüz koşullarında işlerliği olmayan veya değişmesi gereken çeşitli konularda mevzuat düzenleme çalışması yapılmasına,

10) ENGELLİLERLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA ÇALIŞMA YAPILMASI

Engellilerle ilgili yapılan düzenlemelerin sağlık kuruluşlarını kapsayıp kapsamadığına ilişkin tartışmalar sürmekte ve ilçe sağlık müdürlüklerince meslektaşlarımıza çeşitli baskılar yapılmaktadır. Bu konunun çözüme kavuşturulabilmesi için seçilecek Merkez Yönetim Kurulunca çalışma yapılmasına,

11) GENEL SAĞLIK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME KOMİSYONU KURULMASI

2020 FDI Vizyonu ve 2013 İstanbul Deklarasyonu bağlamında ağız diş sağlığının genel sağlık ilişkilerini düzenleyecek çalışmaların sürekliliğini sağlamak üzere; Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları Komisyonlarının Kuruluş ve Çalışmaları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine “k” maddesi eklenerek “Genel Sağlık Ağız Diş Sağlığı İşbirliği Geliştirme Komisyonu” isimli bir komisyon eklenmesine,

12) DİŞHEKİMLERİNİN TEHLİKELİ İŞKOLU SINIFINDAN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILMASI

Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli iş kolu sınıfından çıkarılması içi gerekli yasal düzenleme taslağının oluşturulması konusunda çalışma yapılmasına,

13) KAMUDA ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILMASI

Kamuda çalışan dişhekimlerinin meslek örgütlerine dahil edilebilmesi için gereken çalışmaların yapılmasına,

14) DAİMİ KADIN KOMİSYONU KURULMASI

Dünya Dişhekimleri Birliğinde de olduğu gibi Kadın Dişhekimlerinin sorunlarını ele alıp, çözüm üretmek içi çalışmalar yapan bir “Daimi Kadın Komisyonu” kurulmasına,

15) KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNULMASI

Sağlık Kuruluşlarının açılması ve işletilmesi konusunda Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan sorunlar artarak sürmektedir. Kanunda değişiklik yapılması için bir taslak hazırlığı yapıldığı medyaya yansımıştır. Bu taslağa sorunların çözümü için bir madde eklenebilmesi konusunda seçilecek Merkez Yönetim Kurulunca girişimlerde bulunulmasına,

16) TDB KONGRE VE FUAR YÖNETMELİĞİ’NİN GÜNÜN KOŞULLARINA GÖRE REVİZE EDİLMESİ

TDB Kongre ve Fuar Yönetmeliği’nin günün koşullarına göre revize edilmesi için seçilecek Merkez Yönetim Kurulunca çalışma yapılmasına,

17) ÜYE SAYISI 300’ÜN ALTINDA OLAN ODALARA YARDIM YAPILMASI

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 32. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince “Geliri giderini karşılamayan Odalara Birlikçe yardım yapılır. Bu yardımın miktarı ve ödenme şekli Birlik Genel Kurulunca Kararlaştırılır.”

Bu madde gereğince üye sayısı 300’ün altında olan odalara 2015 yılında en az 5.000 TL ve 2016 yılında en az 5.000 TL yardım yapılmasına,

18) ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ VEREN KURULUŞLARIN AÇILMASINDA NÜFUSUN DİKKATE ALINDIĞI BİR DÜZENLEME YAPILMASI

Özel ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kuruluşların açılmasında (eczacılarda olduğu gibi nüfusa uygun olarak) TDB ve Odaların yetkili olması için düzenleme yapılması konusunda girişimlerde bulunulmasına,

19) REHBER TARİFENİN 10 VE 10’UN KATLARI ŞEKLİNDE HAZIRLANMASI VE TARİFEDEKİ UYGULAMALARIN GÜNCELLENMESİ

Her yıl yeniden belirlenen Türk Dişhekimleri Birliği Rehber Tarifesindeki fiyatların tamamının, faturalandırmanın kolaylaştırılması açısından 10 ve 10’un katları şeklinde hazırlanması ve tarifedeki tedavi uygulamalarının güncellenmesine,

20) SAĞLIK NET 2 VE E-NABIZ UYGULAMALARINA KARŞI İŞLEM YAPILMASI

Sağlık Net 2, E-nabız gibi hastalarımızın kişisel sağlık verilerinin Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi konusunda ısrarlar sürmektedir. Bu uygulamaya karşı işlem yapılması konusunda yönetime yetki verilmesine,

21) TDB AKADEMİSİ YÖNERGESİNİN TEKRAR DEĞERLENDİRİLEREK BİR ÇALIŞMA YAPILMASI

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından 03.02.2015’de yayınlanan Türk Dişhekimleri Birliği Akademisi Yönergesi’nin tekrar değerlendirilerek konuyla ilgili çalışma yapılmasına,

22) TOYY PROGRAMINDAKİ SORUNLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMASI

TDB-Odalar TOYY Programındaki sorunların giderilmesi için çalışma yapılmasına,

23) ULUSAL DİŞHEKİMLİĞİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI KOMİSYONUNUN KURULMASI

Dişhekimliği Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından hazırlanarak uygulanması için Yükseköğretim Kurulu’na sunulan “Ulusal Dişhekimliği Çekirdek Eğitim Programı” nın bu şekliyle endişe verici olması dolayısıyla mesleğimizin geleceğini olumsuz etkileyeceğinden, ulusal bir standardın oluşturulması için Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından Ulusal Dişhekimliği Çekirdek Eğitim Programı ile ilgili bir daimi komisyon oluşturulmasına,

24) YENİ AÇILACAK DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ İLE MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA YAPMASI

Yeni açılacak Dişhekimliği Fakülteleri ile ilgili Türk Dişhekimleri Birliğinin görüşünün alınması için Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma yapmasına,

25) DİŞHEKİMİ MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU’YA TDB ONUR ÜYELİĞİ BELGESİ VE NİŞANI VERİLMESİ

Dişhekimi Mustafa Kemal GÜNEŞDOĞDU, Samsun Dişhekimleri Odamızın bitişik dairesini satın alarak eğitim amaçlı kullanılmak üzere Odamıza bağışlamıştır. Meslektaşımız Mustafa  Kemal GÜNEŞDOĞDU ayrıca;
1. Çarşamba Ali Fuad BAŞGİL Hukuk Fakültesi Derslik Binasının anahtar teslimi yapımı,
2. Çarşamba İletişim Fakültesi Derslik Binasının anahtar teslimi yapımı,
3. Çarşamba Sosyal Bilimler Fakültesi Derslik Binasının kaba inşaat işleri,
4. Kurupelit Kampüsü Tıp Fakültesi Amfi Binasının anahtar teslimi yapımını üstlenmiştir.

Gerek mesleğimiz ve gerekse diğer eğitim alanlarına yaptığı bu  katkılar her türlü takdirin üzerindedir.

3224 sayılı Kanunun 38. maddesine göre; “TDB Onur Üyeliği Payesi” verilmesi için TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve biz Oda Başkanları olarak  15. Olağan Genel Kurulu’na teklifte bulunulmasına, Sayın GÜNEŞDOĞDU’ya bu doğrultuda ilgili Yönetmeliğe göre; TDB Onur Üyeliği Belgesi ve Nişanı verilmesine (Genel Kurul sırasında kararın gereği yapılmıştır),

Karar verildi.

 

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
15. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
8-9-10 Mayıs 2015

Mesleki çalışma alanımızı düzenleyen Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının uzun süren haklı mücadelesine rağmen 3 Şubat 2015 tarihinde yayımlandı.

Yönetmelikle birlikte; meslek dışı sermayenin dişhekimliği hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarına ortak olmasının önü açılmış, böylece mesleğin asıl sahipleri olan dişhekimleri devre dışı bırakılmış ve dişhekimlerinin işçileşme sürecine yeni bir halka daha katılmıştır.

Ayrıca, yönetmelik kendi emeğiyle ayakta durmaya çalışan dişhekimlerinin muayenehane açma koşullarını daha güç hale getirmiştir. Kamuda çalışan ve sayıları hızla artan dişhekimleri de performans uygulaması adı altında ağır koşullarda çalıştırılarak tükenmişlik sendromuna mahkûm edilmekte ve özlük haklarında kayıplara uğramaktadır.

Sağlıkta dönüşüm programıyla 2003 yılından beri uygulanan sağlık politikaları hem hizmet veren sağlık çalışanlarında hem de hizmeti alan bireylerde olumsuz sonuçlar doğurmuştur.

2003’te 15 olan Dişhekimliği Fakültesi sayısı 2015 yılında 63 olmuş ve her yıl 3000’in üzerinde dişhekimi mezun olmaya başlamıştır. Plansız yapılan bu popülist girişimler dişhekimliği eğitiminin kalitesinin düşmesine dolayısıyla halkın nitelikli ağız diş sağlığı hizmeti alamamasına sebep olacaktır.

Yaşanan bu olumsuz gelişmeler siyasi erkin meslek örgütlerini yok sayan anlayışının açık bir göstergesidir.

7 Haziran 2015’te yapılacak genel seçim ve beraberinde tartışılan Başkanlık Sistemi siyasi ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmektedir.  Demokrasinin sürekli kan kaybettiği, adalet ve hukuka olan güvenin her geçen gün azaldığı, üniversitelerin bilimsel özerkliğinin tartışıldığı, medya bağımsızlığının siyasi ve ekonomik baskı altında olduğu, belli yaşam biçimlerinin dayatıldığı, kadınlara yönelik şiddetin ve ayrımcılığın arttığı bir ortamda tartışılması gereken Başkanlık Sistemi değil tüm toplum katmanlarının katıldığı sivil, özgürlükçü, demokratik yeni bir anayasa hazırlığıdır.

Türk Dişhekimleri Birliği, meslek örgütü olarak; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük, barış ve emekten yana taraf olmaya, bugüne kadar olduğu gibi diğer meslek örgütleriyle birlikte mücadele etmeye ve toplumun sağlık hakkına sahip çıkmaya devam edecektir.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
15. OLAĞAN GENEL KURULU