TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
18. OLAĞAN GENEL KURULU
KARARLARI

(8-9-10 Temmuz 2021)

1. ÜYE AİDATLARI VE KAYIT ÜCRETLERİ

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince kayıt ücreti ve üye aidatlarıyla ilgili olarak;

A- Aidat

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli dişhekimleriyle, bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 800 TL, 2022 yılı aidatının 900 TL olarak belirlenmesine,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinin 2021 yılı  aidatının 400 TL, 2022 yılı aidatının 450 TL olarak belirlenmesine,

3. Vakıf üniversiteleri dişhekimliği fakültelerinde kadrolu olarak görev yapan öğretim üyelerinin aidatlarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile aynı miktarda olmasına,

4. Öğretim üyeleri hariç olmak üzere, vakıf üniversitesi dişhekimliği fakültelerinin açtığı poliklinik, ağız diş sağlığı merkezi, eğitim ve araştırma merkezlerinde çalışan dişhekimlerinin, aidatlarının serbest çalışan dişhekimleriyle aynı olmasına;

5. Mezuniyetinden sonraki ilk beş yıl içinde; sahibi veya ortağı olmaksızın ilk defa özel bir sağlık kuruluşunda çalışmaya başlayan dişhekimlerinin aidatında bir yıla mahsus olmak üzere ½ indirim yapılmasına (2021 yılı aidatı 400 TL, 2022 yılı aidatı 450 TL); ilk defa özel sağlık kuruluşu  kurum ve kuruluşunun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 400 TL olarak belirlenmesine,

6. Mesleğini icra etmeyen herhangi bir özel sağlık kuruluşunun sahibi veya ortağı olmayan ve içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını tamamlamış dişhekimlerinden aidat alınmamasına,

7. Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesine,

8. Dişhekiminin aidat belirlenmesine esas statüsünün ilk kayıt tarihindeki ve izleyen yıllarda 1 Ocak’taki durumuna göre belirlenmesine, yıl içinde değişen statüsü sebebiyle o yılın aidatında herhangi bir değişiklik yapılmamasına,

9. Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye bölünerek, kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine, (Odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz)

10. Aidat belirlenmesine ilişkin yeni bir Genel Kurul kararının alınamadığı takdirde, aidatın önceki yıl Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre artırılmasına,

11. Dişhekiminin, üyesi olduğu Odadan başka bir Oda bölgesine naklinde, o yıla ait aidatın tamamı ve varsa diğer borçlarının ayrıldığı Odanın alacağı olduğuna,

12. Üyelikten ayrılanlara, aidat iadesi yapılmamasına,

B-Kayıt ücreti

13. Kayıt ücretinin 2021 yılında 400 TL, 2022 yılında ise bir aidat tutarında alınmasına,

14. Dişhekiminin statüsüne göre belirlenmiş olan aidat miktarı kayıt ücreti miktarından az ise, kayıt ücretinin aidat miktarı kadar alınmasına,

15. Dişhekimlerinden, içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş olanlardan  çalışmayan ve herhangi bir özel sağlık kuruluşunun sahibi veya ortağı olmayan, çalışmayan üye olarak yeniden Odaya kayıt olmaları halinde, kayıt ücreti alınmamasına,

16. Kayıt ücretinin yeni bir genel kurul kararı alınamadığı takdirde, önceki yıl Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre artırılmasına,

C-Ortak hükümler

17. Ağır hastalık, kaza veya öngörülemeyen olağanüstü nedenlerle, kesintisiz olarak 3 aydan az olmamak üzere mesleğini geçici olarak icra edemeyen dişhekimlerinin, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla, aidat borçlarının o yıla ait kısımlarının Oda Yönetim Kurulunca silinmesine, (Durumun süreklilik arz etmesi sebebiyle dişhekiminin çalışamaması durumunda geçmiş yıllara ait borçların da silinmesine karar verilebilir.)

18. Vefat eden dişhekimlerinin Odaya olan aidat ve varsa diğer borçlarının Oda Yönetim Kurulu kararıyla silinmesine,

19. Kimlik kartı, rozet ve araç çıkartmasının üyeye bir kez ücretsiz olarak sunulmasına, (bunların bedeli TDB tarafından karşılanır)

20. Üye aidatlarını ve Odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimleri ile birlik payını zamanında ödemeyen odalardan, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda belirtilen oranda gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine,

21. 01.01.2022 tarihinden itibaren, odaların aidat gelirlerinden Birliğe gönderilen Birlik payının %10’unun Yardımlaşma Fonu’na aktarılmasına,

22. Bu kuralların 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmasına,

23. Bu kuralların, Birlik Genel Kurulu tarafından yeni bir karar alınmadığı sürece uygulanmaya devam etmesine,

Oybirliğiyle karar verildi.

2. BİRLİK ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLARA VERİLECEK ÖDENEKLERİN TESPİTİ

Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 41. maddesi gereğince, Birlik organlarında görev alacakların harcırahlarına ilişkin olarak;

1. Birlik organlarında ve komisyonlarında il dışından görev alacaklara;

  1. Yol Ücreti: Otobüs veya trenle ulaşımda o güzergâhtaki en yüksek bilet bedelinin, uçakla ulaşımda ekonomi sınıfı uçak bileti bedelinin veya özel otomobil kullanıldığında km. başına ortalama yakıt bedelinin aynı güzergahtaki uçak ücretini geçmeyen kısmının belge karşılığında ödenmesine,
  2. Konaklama: Talep halinde 4 veya 5 yıldızlı otelde konaklama ücretinin belge karşılığında ödenmesine,
  3. Zaruri Masraf: Konaklamanın karşılanması halinde; o yıl uygulanan muayene ücretinin 7 katı, günlük yemeğin de karşılanması durumunda; ödenecek gerçek zaruri masrafın o yıl uygulanan  muayene ücretinin KDV hariç tutarının 4 katı olarak ödenmesine,

2. Birlik organlarında görev alacaklardan il içinde ikamet edenlere; o yıl  uygulanan muayene ücretinin KDV hariç tutarının 3 katı zaruri masraf ödemesi yapılmasına,

3. Yurtdışına yapılan görevlendirmelerde; yol ve konaklama ücreti ile belge karşılığı ödenecek zaruri masraf olarak o yıl  uygulanan muayene ücretinin KDV hariç tutarının 11 katı zaruri masraf ödemesi yapılmasına,

4. Bu kuralların, Birlik Genel Kurulu tarafından yeni bir karar alınmadığı sürece uygulanmaya devam etmesine,

Oybirliğiyle karar verildi.

 

3. TAŞINMAZLAR İÇİN YETKİ

Türk Dişhekimleri Birliği için gerekli taşınmazların satın alınması, mevcut taşınmazların satılması; taşınmazlar üzerinde ipotek ve benzeri ayni hak tesis edilmesi ile gerektiğinde bunların kaldırılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4. YENİ DÖNEM TAHMİNİ BÜTÇESİ VE FASILLAR ARASI AKTARIM YETKİSİ

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Fonu, Yardımlaşma Fonu, Kıdem Tazminatı ve Burs Fonu hariç olmak üzere tahmini bütçede yer alan fasıllar arası aktarım yapılabilmesi konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE ODALARI KOMİSYONLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 6. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları Komisyonlarının Kuruluş ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

“MADDE 6 –(1) Birlik ve Odalarca teşkil edilecek sürekli komisyonlar şunlardır:

1) Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunum ve Finansmanı Komisyonu
2) Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretlerini Belirleme Komisyonu
3) Basın Yayın Komisyonu
4) Dış İlişkiler Komisyonu
5) Dişhekimliğinde Eğitim ve İnsangücü Planlaması Komisyonu
6) Mevzuat Komisyonu
7) Eğitim Komisyonu
8) Etik Kurul
9) Genç Dişhekimleri Komisyonu
10) Kadın Dişhekimleri Komisyonu
11) Kongre ve Fuar Komisyonu
12) Mesleki Ürün ve Hizmetler Komisyonu
13) Özlük Hakları Komisyonu
14) Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları Komisyonu
15) Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyonu
16) Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Komisyonu
17)Yardımlaşma Fonu Komisyonu

6. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin önerge ve bu değişikliğin Resmi Gazete’de yayınlanması sürecinde gereken redaksiyonu yapma yetkisinin Merkez Yönetim Kuruluna verilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir:

Madde 1-Disiplin Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “(malpractice)” kelimesi madde metninden çıkartılmıştır.

Madde gerekçesi
Maddenin tanımladığı fiil günümüzde tam olarak bilinmektedir. Ayrıca parantez içinde fiilin yabancı dildeki karşılığını belirtmeye gerek yoktur. Bu bakımdan ilgili kelime madde metninden çıkartılmıştır.

Madde 2-Disiplin Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kuruluş sahibi veya ortaklarının sorumluluğu
Madde  12 –
 Kurumsal olarak işlenen fiiller sebebiyle, bu fiillerin işlenmesini sağlayan veya işlenmesine göz yuman sahip veya ortaklar da mesul müdür ile birlikte sorumludur.”

Madde gerekçesi
Reklam, haksız kazanç elde etmeye çalışma, tabela kurallarına uymama, mevzuata aykırı olarak anlaşma yapma, kayıt dışı dişhekimi çalıştırma veya hasta sırlarının korunmasında özenli davranmama gibi pek çok fiil özel sağlık kuruluşları tarafından kurumsal olarak yönetilen süreçlerle yürütülmektedir. Bu süreçlerin karar verenleri genellikle sağlık kuruluşunun sahibi olan kişiler olmasına karşın disiplin sorumluluğunu sadece idari yönden sorumlu olan mesul müdür dişhekiminin üstlenmesi adalet ve hakkaniyete uygun değildir. Disiplin suçlarının asıl faillerinin de sorumlu tutulması suretiyle cezanın etkinliğinin artırılması ve bu fiillerin işlenmesinin önlenebilmesi bakımından bu değişiklik yapılmıştır.

Yürürlük
Madde 3–
 Bu yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 4 – 
Bu yönetmelik hükümlerini Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ve dişhekimleri odalarının Yönetim Kurulları yürütür.

7. GEÇMİŞ DÖNEM TDB BAŞKANLARININ GENEL KURUL’A DAVET EDİLMESİ

Pandemi önlemleri kapsamında Genel Kurul’a delege ve görevliler dışında kimsenin davet edilmemesi bağlamında bir kısım önceki TDB Başkanının delege olmadığı için salonda olmadığı belirtilerek, hazır bulunan delegenin beşte biri tarafından “Geçmiş dönem TDB Başkanlarının Genel Kurul’a davet edilmesi” isteğini içeren önerge verilmesi üzerine Gündeme madde ilavesi yapılarak görüşülen önerge oyçokluğuyla kabul edildi; geçmiş dönem TDB Başkanları yazıyla ve Divan Başkanı’nın telefon görüşmesiyle Genel Kurul’a davet edildi.

8. GENEL KURUL TARAFINDAN KARAR ALINMASINA GEREK OLMAYAN TEMENNİ NİTELİĞİNDEKİ ÖNERGELER

Odalardan, Genel Kurula sunulması için Merkez Yönetim Kuruluna gönderilen veya Divana sunulan ancak Genel Kurul tarafından karar alınmasına gerek olmayan temenni niteliğindeki önergelerin yeni dönem MYK tarafından değerlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi