YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yurtdışında alınan yükseköğretim diplomalarının ülkemizde geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunarak denklik kararı verilmesi gerekmektedir. Bu incelemenin usul ve esasları Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Buna göre yükseköğrenimini yurtdışında yapan kişi, Yönetmelikte belirlenen belgelerle birlikte Yükseköğretim Kurulu’na başvurur. Kurul öncelikle diplomanın alındığı kurumun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını kontrol eder. Diploma, YÖK tarafından tanınmış yükseköğretim kurumundan alınmış ise sunulan belgelerin sahte olup olmadığı ile alınan öğrenimin ilgili alanda ülkemizdeki öğrenime denk olup olmadığı kontrol edilir,  ilgili ülke yetkili makamlarından belge ve bilgiler teyit edilir.

Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmeye taraf olan ülkelerden alınan ve diğer şartları taşıyan diplomalara denklik verilmesinde ilgilinin seviye ve yeterlilik belirleme sınavına (SYBS) girmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, tıp, dişhekimliği, eczacılık ve hukuk alanlarında alınan diplomaların denkliğine karar verilebilmesi için, diğer şartların yanı sıra, “…yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az ikisinde ilk binde yer alan üniversitelerden mezun olanlar…” denklik başvurusu yapabilir. Bu kişilerin başvuruları şahıs bazında tek tek incelenir ve inceleme sonucunda kişilere almış oldukları dersler, uygulamalar ve projeler gibi hususlar göz önünde tutularak SYBS işlemleri gerektiren kararlar alınabilir.

Tıp, dişhekimliği, eczacılık ve hukuk alanlarındaki diplomalara denklik belgesi verilebilmesi için bu öğrenimin dünya üniversite sıralamalarının en az ikisinde ilk binde yer alması şartı15.03.2024 tarih ve 32490 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile yürürlüğe girmiştir.

Buna göre yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarının en az ikisinde ilk binde yer almayan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan mezun olanların Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan tıp, dişhekimliği, eczacılık ve hukuk programlarına yapılan diploma denklik başvuruları reddedilir.

Bu Yönetmelik değişikliğiyle ayrıca ortaöğrenimlerini Türkiye’de tamamlayanlardan; Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan dişhekimliğinde, yurtdışında aldıkları diplomaların denklik başvurusunun yapılabilmesi için yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt olunduğu yıl ÖSYM tarafından yapılmış olan merkezi yerleştirme sınavında ilgili programın asgari başarı sıralaması şartını (Türkiye’deki sınavda 80 bine girme şartı) sağlamış olduklarını gösterir sınav sonuç belgesini sunmaları da istenecektir.

Diğer yandan yine bu Yönetmelik değişikliğiyle; tıp, dişhekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik, mimarlık ile Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği klinik uygulaması olan sağlık programlarında uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara denklik işleminin yapılmayacağı da belirlenmiştir. 

Özetle; dişhekimliği alanında yurtdışından alınan diplomaların denkliğine karar verilebilmesi için, Yönetmelikte sayılan diğer şartlara ek olarak; ülkemizde dişhekimliği fakültesini tercih edebilmek için ÖSYM tarafından yapılan sınavda aranan başarı sıralamasının elde edilmesi, öğrenim görülen üniversitenin dünya üniversite sıralaması listelerinin en az ikisinde ilk binde olması ve eğitimin uzaktan verilmemesi gereklidir.

15.03.2024 tarihinden sonra uygulamaya giren bu kurallar, bu tarihten önce ilgili üniversitelere kayıt olmuş kişiler hakkında uygulanmayacak; söz konusu kişilerin başvuruları değişiklikten önceki kurallara göre değerlendirilecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği