REKLAMDA ETKİSİZ YAPTIRIMIN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’te tanıtım kurallarının ihlali halinde sağlık kuruluşlarına yaptırım uygulanmasında muayenehanelere derhal para cezası uygulanırken diğer sağlık kuruluşlarının uyarılacağı belirtilmişti.

Yönetmeliğin 10. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ”iki kez uyarılır. Bir yıl içerisinde üçüncü kez bu yönetmelik hükümlerine aykırı tanıdım ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldığının tespit edilmesi halinde üç gün süreyle ilgili tıp veya uzmanlık dalındaki birimin…” ibaresi sağlık kuruluşlarına uygulanacak yaptırımın etkisiz ve belirsiz şekilde tanımlanmasına neden olmuştur bu bakımdan söz konusu kuralın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Türk Dişhekimleri Birliği tarafından dava açılmıştır.

Sağlık kuruluşlarının tanıtım ihlallerinin muayenehaneler aleyhine serbest bırakılması olarak da anlaşılan bu madde  ile ilgili davada Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Karar’da düzenlemenin ‘açık’ ‘anlaşılır’ ve ‘sınırlarının belli olması’ şartlarını taşımadığı ; ”belirlilik” ve ”hukuki” ”güvenlik” ilkelerine aykırı olduğu ve bu nitelikleriyle düzenlemenin idari yaptırımla ulaşılmak istenen ”önleyici ve caydırıcı olma amacına hizmet edemeyeceği belirtilmiştir.

Bu Karar’la birlikte sağlık kuruluşları için belirlenen etkisiz cezalandırma yaptırımı da ortadan kalkmıştır : ”2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilen sağlık tesisi faaliyeti durdurulur”.

Karara idare tarafından itiraz edilmesi halinde , Danıştay İdari Dava Daireleri kurulu tarafından öz konusu itiraz incelenerek kesin olarak karara bağlanacaktır. Diğer yandan idare tarafından Yönetmelikte bu konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmaması halinde tanıtım kurallarının ihlali halinde sağlık kuruluşlarının faaliyetinin durdurulması söz konusu olabilecektir.

T.C Danıştay 10. Daire’nin Esas No 2023/5443 sayılı kararı için :

www.tdb.org.tr