YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI YAYINLANDI

Halen yürürlükte olan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 06.10.2022 tarihinde yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin bazı maddelerinin hukuka aykırı değerlendirmesiyle Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Danıştay’da yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açılmış; Danıştay 10. Daire tarafından, Yönetmelik’te belirlenen bazı yaptırımların Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda düzenlenen kurala aykırı olarak, sağlık kuruluşu uyarılmadan doğrudan idari para cezası verilmesi ile daha önce yürürlükten kaldırılmış olan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uyulmamasının idari yaptırıma bağlanması kurallarının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Danıştay 10. Daire Kararına karşı; yürütmenin durdurulması kararı yönünden Sağlık Bakanlığı yürütmenin durdurulması istemlerinin reddedildiği kurallar bakımından ise Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilmişti. İtirazlar Kurul tarafından karara bağlandı; Bakanlık itirazının tamamı reddedilirken Türk Dişhekimleri Birliği’nin itirazı kısmen kabul edildi. Böylece, Danıştay 10. Dairesinin yürütmenin durdurulması kararı verdiği kuralların yanı sıra aşağıdaki kurallar da hukuka açıkça aykırı bulunmuş;

  • Sağlık kuruluşlarının ruhsat başvurusunun Müdürlük tarafından oluşturulan Komisyon tarafından incelenip değerlendirilmesinde bu Komisyon’da dişhekimleri odasını temsilen bir diş hekiminin de bulunmasının zorunluluk olduğu, anılan komisyonda meslek odası temsilcisine yer verilmeyen 13. maddenin 3. fıkrasının eksik düzenleme nedeniyle,
  • Dişhekimlerinin özel sağlık kuruluşunda kısmi zamanlı çalışma hakkının başka bir özel sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışma koşuluna bağlandığı ve bu suretle mesleki faaliyet icrasını engellediği anlaşılan 18. maddenin 5. fıkrasındaki “tam zamanlı olarak” ibaresinin,
  • Sağlık kuruluşlarından merkez ve hastaneler için şart koşulan bin ve iki bin beşyüz metrekare büyüklük ile on ve yirmi beş adet muayene odasına ilişkin düzenlemede, büyüklük ve  sayısal zorunlulukların somut ve bilimsel bir gerekçe ortaya konulmadan, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmeksizin yapıldığı anlaşıldığından 6. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesi ile 3. fıkrasının 2. cümlesi, 10. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan “en az on adet” ibaresi, 11. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan “en az yirmi beş adet” ibaresinin,

yürütmesi durdurulmuştur.

Bu kurallarla birlikte, yürütmesi durdurulmayan dava konusu diğer maddelere ilişkin iptal talebi Danıştay 10. Daire tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

Türk Dişhekimleri Birliği

– Yönetmelik ile ilgili dava açıldı 

– Yönetmelik ile ilgili yürütmenin durdurulmasına kararı verildi 

– T.C Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2024 /121 sayılı kararı