TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
8. OLAĞAN GENEL KURULU
(3-4-5 Kasım 2000)

TDB 8. Olağan Genel Kurul Kararları 

1-Tahmini Bütçenin Kabul Edilmesi;

2000-2002 tahmini bütçesinin kabul edilmesine ve bütçede yer alan fasıllar arasında aktarım yapılabilmesi için Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

2- Disiplin Yönetmeliği;

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun sunduğu Disiplin Yönetmeliğinin değişiklik şe-eriyle beraber kabul edilmesine,

3- Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik;

Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun sunduğu şekliyle kabul edilmesine,

4- Üye Aidatlarının Ve Kayıt Ücretlerinin Miktarı, Ödenme Şekli;

Üye aidatlarının;

a- Serbest çalışan dişhekimleri için; birinci grup illerde asgari muayene ücretinin 7 katı ,ikinci grup illerde asgari muayene ücretinin 7 ,5 katı, üçüncü grup illerde asgari muayene ücretinin 8 katı, dördüncü grup illerde asgari muayene ücretinin 8,5 katı olmasına,

b- Muayenehanesi olmayan, yalnız kamuda çalışan ve hiç çalışmayan dişhekimleri için;Birinci grup illerde asgari muayene ücretinin üç katı, ikinci grup illerde asgari muayene ücretinin 3,5 katı, üçüncü grup illerde asgari muayene ücretinin 4 katı, dördüncü grup illerde asgari muayene ücretinin 4,5 katı, olmasına,

c- Mesleğinde ilk kez muayene açanlar için ilk yıl geçerli olmak üzere; oda bölgesinde uygulanan asgari muayene ücretinin üç katı olmasına,

d- Kayıt ücretinin oda bölgesinde uygulanan asgari muayene ücretinin 3 üç katı olmasına,

e- Üye aidatlarının, ait oldukları yılın Mart ayı sonuna kadar ödenmesine

f- Üye aidatlarını ait oldukları yılın Mart ayı sonuna kadar ödemeyen dişhekimlerinden, dördüncü ayın başından itibaren her ay için amme alacaklarının tahsilatı hakkındaki kanunun öngördüğü gecikme faizi oranında faiz alınmasına,

5- Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması, mevcut taşınmazların satılması konusunda Merkez Yönetim kuruluna yetki verilmesine

6- Birlik Organlarında Görev Alacaklara;

a) Yol ücreti : Tren, otobüs veya uçak ücreti ödenmesine,

b ) Konaklama : Dört veya beş yıldızlı otelde konaklama ücretinin ödenmesine,

c) Günlük harcırah: O yıl uygulanan asgari muayene ücretinin 5 (beş) katı olarak ödenmesine,

7- Yeni Oda Kurulması;

Balıkesir Dişhekimleri Odasına bağlı Çanakkale ilinin, Balıkesir Dişhekimleri Odasından ayrılarak Çanakkale Dişhekimleri Odası kurulmasına,

8- Yeni Kurulan Odalara Yardım Yapılması;

Yeni kurulan Çanakkale Dişhekimleri Odamızın kuruluş masraflarına katkıda bulunmak üzere Türk Dişhekimleri Birliği tarafından bir defaya mahsus olmak üzere asgari muayene ücretinin 150 (yüzelli) katının karşılıksız olarak verilmesine,

9- Afet Komisyonu;

Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları komisyonlarının kuruluş ve çalışmaları hakkında yönetmeliğin 5.maddesinin a bendi gereğince Türk Dişhekimleri Birliği Afet Komisyonunun Sürekli komisyon olmasına,

10- Hasar Tespit Yönergesi;

Doğal afetlerde zarar gören meslektaşlarımıza yapılacak ayni ve nakdi yardım kriterlerini belirlemek üzere, Hasar Tespit Yönergesi hazırlanması içİn Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nca bir çalışma grubunun oluşturulmasına,

11- Afet Fonu Aidatları;

Doğal afetlerde zarar gören meslektaşlarımıza yönelik olmak üzere, Türk Dişhekimleri Birliği`nce oluşturulan Afet Fonuna her üyeden yılık aidatlarından ayrı olmak üzere 2001 yılı için 4 milyon, 2002 yılı için 6 milyon alınmasına,

12- Afet Fonu Yönergesi;

Türk Dişhekimleri Birliği`ne üye meslektaşlarımıza hastalık, kaza, ev ya da muayenehanesini ilgilendiren yangın, su basması, ölüm ve bunun gibi bireysel durumlarda yardım edebilmesi için Türk Dişhekimleri Birliği Afet Fonu Yönergesi`nde gerekli değişikliklerin, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nca yapılmasına,

13- Sahte Dişhekimleri İle Mücadele;

Halk sağlığını ciddi boyutlarda tehdit eden sahte dişhekimlerine karşı, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nun ulusal düzeyde bir politika oluşturmasına, bu yıl 22 Kasım Ulusal Dişhekimliği Günü kutlamalarında bu tehlikenin halka duyurulması içİn odaların gerekli duyarlılığı göstermesine,

14- Başkanlar Konseyi Toplantıları;

Türk Dişhekimleri Başkanlar Konseyi Toplantılarının, Türk Dişhekimleri Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi`nin olduğu yıllarda en az 1 kez, kongrenin olmadığı yıllarda ise 6 ayda bir yapılmasına ve Başkanlar Konseyi Toplantılarına oda yönetim kurulu kararı ile isterlerse, oda organlarında görev alanların ve delegelerin de katılmasına,

15- Deprem Nedeniyle Odalara Yardım Yapılması;

17 Ağustos-12 Kasım 1999 depremlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya Dişhekimleri Odalarına çalışmalarını yürütebilmeleri için Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nca ayrı ayrı verilen 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL `nın ve bu odaların 1999 ve 2000 yıllarından kalan Birlik Payı borçlarının alınmamasını, 3224 sayılı yasanın 32.maddesi gereğince yardım olarak bırakılmasına,

16- Odalara Yapılacak Bilgisayar Desteği;

Türk Dişhekimleri Birliği ve tüm odalarda üye takibiyle ilgili yeni programın yapılması ve internet üzerinden birbirine bağlanmalarına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çalışma kapsamında gereksinimi olan odalara teknik destek verilmiştir. Teknik desteğe gereksinimi olmayan odalara, bu desteğe eşdeğer ayni veya nakdi katkıda bulunulmasına,

17- İnternet Çalışma Grupları Oluşturulması;

Sanal ortamda yayınlanan dişhekimliğiyle ilgili yayınların izlenmesi, yararlarının geliştirilmesi, etik değerlere ve deontoloji kurallara uygunluğunun sağlanması için Türk Dişhekimleri Birliği ve Odalarda çalışma gruplarının oluşturulmasına,

18- Yeni Dişhekimliği Fakültelerinin Açılması;

Gerek devlet, gerekse vakıf üniversitelerine bağlı yeni dişhekimliği fakültelerinin açılması ve öğrenci kontenjanlarının arttırılmasının, ülke gerçekleri ve fakültelerin fiziki koşullarının dikkate alınarak durdurulması için Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaların ilgili kurum ve kişiler nezdinde girişimlerde bulunmasına, yeni dişhekimliği fakültelerinin açılmasını protesto için Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nca bir protesto metni hazırlanarak ilgili mercilere fakslanmasına,

19- Tıbbi Atık Uygulaması;

Çevre Bakanlığının tıbbi atıkların toplanmasıyla ilgili yönetmeliğinin değişik illerde ve ilçelerde uygulanmasında farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıkların giderilmesi amacıyla ilgili bakanlık nezdinde, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından girişimlerde bulunulmasına,

20- Türk Dişhekimleri Birliği Ve Dişhekimleri Odalarının Tek Tip Gelir Makbuzu Kullanmaları;

Türk Dişhekimleri Birliği ve odalarda verilen hizmetin belirli standartlara kavuşturulması amacıyla kullanılan gelir makbuzlarının tek tip hazırlanmasına ve uygulamanın, odaların ellerinde bulunan gelir makbuzları tükenince başlamasına, tek tip makbuz hazırlıklarının Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nca yapılmasına,

21- Ulusal Ağız Diş Sağlığı Konseyi Veya Kurulu Oluşturulması;

Türk Dişhekimleri Birliği`nin 1. Ağız ve Diş Sağlığı Bakım Ürünleri Kurultayı`nda, Ulusal Ağız Diş Sağlığı Konseyi veya Kurulu oluşturulması önerilmiştir. Ulusal Ağız Diş Sağlığı Konseyi veya Kurulunun oluşturulması için başlatılan çalışmaların, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından sürdürülmesine ve sonuçlandırılmasına,

22- Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik;

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin odalarca uygulanması sırasında farklılıklar görülmektedir. Ülke çapında, parasal konularda farklılıklar göz önünde tutularak standart bir uygulamanın yapılabilmesi ve farklılıkların giderilmesi için, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nca yayınlanan genelgeler çerçevesinde hareket edilmesine,

23- Hasta – Hekim İhtilafları Konusunda Yönerge;

Meslek mensuplarının birbirleriyle, hastalarla veya hasta sahipleri arasında çıkacak ihtilafları uzlaştırma ve çözüme ulaştırma amacıyla hakem veya bilirkişi atanmasında odalarda farklı uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Ülke çapında standart bir uygulamanın yapılabilmesi ve farklılıkların giderilmesi için Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nca bir yönerge hazırlanmasına,

24- Dişhekimliğinde Uzmanlık;

Dişhekimliğinde uzmanlık konusunu tüm yönleriyle inceleyecek çalışma grubunun Merkez Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmasına, oluşturulan bu grubun Genel Kurulu izleyen ilk Başkanlar Konseyi toplantısında sunulmak üzere bir rapor hazırlanmasına,

25- TDB Eğitim Merkezinin Kurulması;

Toplumda mesleğin saygınlığını arttırmak ve onurunu korumak için yapılan akademik ve mesleki çalışmaların yanında, insanlık ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilen ve bu konuda hizmet veren, Birliğe bağlı bir eğitim merkezinin oluşturulması Birliğimiz, mesleğimiz ve üyelerimiz açısından da önem taşımaktadır. Bu nedenlerle, Birliğimiz adına toplumu ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirecek ve insanlara konuya yönelik olarak hizmet verecek bir eğitim merkezi tesisinin inşa edilebilmesi için, ilgili resmi makamlarla arsa temini imar uygulamaları ve bu konularda gerekli görüşme ve anlaşmaların, gerekli inşaatın yaptırılması için resmi ve özel kurul ve kuruluşlarla her türlü görüşme ve anlaşmayı yapmak üzere genel kurulumuz tarafından Birlik Merkez Yönetim Kurulu`na yetki verilmesine,

26- TDB Kongre Ve Fuar Yönergesi;

Türk Dişhekimleri Kongre ve Fuar Yönetmeliğinin 30. maddesinde yer alan kongre ve fuar faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin diğer kuralları belirleyen bir yönerge hazırlanmasını, Türk Dişhekimleri Birliği kongrelerinin gelişmelerini izleyerek 2003 yılından itibaren tekli yıllarda yapılmasına yönelik hazırlıkları yürütmek üzere Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nca bir çalışma grubunun oluşturulmasına,

27- TDB Asgari Muayene Ve Tedavi Ücreti Çalışma Grubu;

Resmi hastaların serbest dişhekimine sevklerinde ödenen tedavi ücretleri ile Türk Dişhekimleri Birliği asgari muayene ve tedavi ücretlerinin arasındaki giderek artan dengesizliğin çözümü için yeni seçilen yönetim kuruluna çalışma grubu oluşturulması yönünde tavsiyede bulunulmasına,

28- Bazı dişhekimliği fakülteleri, asker hastaneleri, SSK ve devlet hastanelerinde hastalardan alınan ölçüler hasta eline verilerek, diş protez laboratuarlarına yollanmaktadır. Bildiğimiz sakıncaları olan bu durumun ortadan kaldırılması için Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nun, ilgili kurumların üst makamları nezdinde gerekli girişlerde bulunmasına,

29- Sağlıkta Uygulanan KDV Oranı;

Sağlıkta KDV oranın yüzde 17`den kabul edilebilir en alt düzeye indirilmesi konusunda Maliye Bakanlığı`na, TBMM`ne, Bütçe ve Planlama Karma Komisyonu üyelerine faks çekilmesi, mektup yazılması için Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nca bir metin hazırlanmasına ve ilgili üyelerin isim ve adreslerinin odalara gönderilmesine,

30- Basında Çıkan Dişhekimlerinin Vergi Ödemeleri;

Gazetede çıkan `Dişhekimlerini vergi ödemeleri ile ilgili basın duyurusunun` tekrar basında yer alması için Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nun gerekli girişimlerde bulunmasına,

31- Bağ-Kur`lu Meslektaşlarımızın Sağlık Hizmetleri;

Sosyal güvencesi Bağ-Kur olan meslektaşlarımızın sağlık hizmetleri alırken, Emekli Sandığı ve SSK mensupları gibi üniversite hastanelerinde hizmet alabilmesi için Türk Dişhekimleri Birliği tarafından gerekli girişimlerin yapılmasına,

Karar verildi.

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
8. OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

– Türk Dişhekimleri Birliği; kuruluşundan bu güne kadar geçen 14 yıllık süre içerisinde toplum sağlığını ön planda tutan politikalar yürütmüş; hiçbir siyasi görüşe alet olmamıştır. Toplum sağlığını ilgilendiren çalışmalarda, ilgili taraflarla konsensüs içerisinde olmuştur.

– Yaşadığımız yüzyılın felaketinde; ülkemizde, devlet başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde  örgütlenmenin olmadığı görülmüştür.  Bürokratik engellemelere rağmen Türk Dişhekimleri Birliği tüm sivil toplum örgütleri gibi depremzedelere daha çabuk ulaşmayı başarmış, yaraları sarma çabasında olmuştur.

– Mevcut dişhekimliği fakültelerinin sayısı ve öğrenci kontenjanı fazladır. Yeni dişhekimliği fakültelerinin açılması ülke gerçeklerine aykırıdır.

– Tüm insanlarımız eşit, ulaşılabilir ve yeterli bir sağlık hizmeti alabilmesi Anayasal bir haktır. Bütçeden sağlığa ayrılan yetersiz pay ve ülkemizdeki gelir dağılımının eşitsizliği sağlık hizmetlerinden yararlanmanın eşitsizliğini körüklemektedir.

– Kamunun ağız ve  diş  sağlığı  hizmetlerinde  önceliği  koruyucu  ağız ve diş  sağlığı hizmetleri olmalıdır.

– Kamu dişhekimlerinin özlük haklarındaki eksiklikler giderilmelidir.

– Ülkemizdeki sosyal güvenlik ağı yeniden yapılanmalıdır.

– Sağlık  hizmetlerinden  alınan  Katma  Değer Vergisi  kabul  edilebilir  en  alt düzeye indirilmelidir.

– Bütçeden Sağlık Bakanlığı`na ayrılan paydan daha fazlası, bir gecede çeteler eli ile bankalardan birilerinin cebine aktarılmaktadır. Sonra bu açıklar değişik vergi kalemleriyle sağlığı pahasına vatandaşa fatura edilmektedir.

– Susurluk ve Bankalar skandali, hukuk devletinin önündeki engelin siyasi irade olduğunu göstermiştir.  Siyasi irade, hukuk devleti ve yargının bağımsızlığını koruma görevini yerine getirmelidir. Toplumla ilgili alınacak kararlarda sivil toplum örgütlerinin katılımı sağlanmalıdır. Bu Birliğimizin sesini duyurabilmesinin en büyük güvencesi olacaktır.