Tedo facebook Tedo twitter Tedo mail  
   
   
   
   
 
 
Üye No
Şifre
 
  
  Untitled Document

Türk Dişhekimleri Birliği Hakem Atama Yönergesi

(21-22 Mart 2007 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; dişhekimleri ile hasta, hasta yakınları veya meslektaşları arasında meslek uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi için Birlik Merkez Yönetim Kurulu veya Oda Yönetim Kurulları tarafından hakem atanması ile ilgili işlemleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Odalara kayıtlı olsun veya olmasın, dişhekimliği mesleğine mensup tüm dişhekimleri ile hastaları ve hasta yakınlarını kapsar.   Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 11.maddesinin (g) ve 26. maddesinin (h) bendi ile Türk Dişhekimleri Birliği 8. Genel Kurulunun 23 ve 11. Genel Kurulunun 13 numaralı kararlarına dayanarak hazırlanmıştır.   Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede sözü geçen deyimlerden; Birlik : Türk Dişhekimleri Birliği?ni, Dişhekimi : 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca Türkiye?de meslek uygulama yetkisine sahip dişhekimini, Hasta : Dişhekiminin tıbbi yardımına gereksinim duyan kişiyi, Hasta Yakını : Hastayı yasal olarak temsil yetkisine sahip veli ya da vasi ile hastanın eşi,çocukları,anne, baba ve kardeşlerini, Kanun : 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu?nu, MYK : Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu?nu, Oda : Dişhekimleri Odaları?nı, Yönetim Kurulu : Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu?nu, ifade etmektedir.   Hakemin nitelikleri MADDE 5 ? (1) 3224 sayılı kanunun 33. maddesine göre seçilme yeterliliği yanı sıra en az on yıl dişhekimliği yapmış olanlar hakem olarak atanır. Ancak hizmet süresi bakımından görevlendirilecek dişhekimi bulunamadığı zaman daha az süre dişhekimliği yapanlar hakem olarak atanabilir. (2) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu ve Oda Disiplin Kurulu üyeleri üyeliğin devamı süresince hakem olarak atanamazlar.   Hakem atanması ve hakem incelemesi MADDE 6- (1) İlgili Yönetim Kurulu, dişhekimleri ile hasta, hasta yakını veya diğer dişhekimleri arasında meslek uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilerek uzlaşma sağlanması için hakem ataması yapar. (2) Hakem atanması işlemi Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ile Odaların Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarında görevli dişhekimi ile ilgili ise atamayı MYK yapar. İlgili dişhekimi MYK üyesi ise hakem atamasına ilişkin görüşmeye katılamaz. (3) Hakem, atanmasına esas olan olayla ilgili olarak gerekli görüşmeyi yapmak üzere, taraflara sözlü yada yazılı olarak randevu verir.     Hakem raporu MADDE 7- (1) Hakem mümkünse tarafları dinler. Uzlaşmaları için önerilerde bulunur. Uzlaşma sağlayıp sağlayamadığını bildiren gerekçeli raporunu, atandığının kendisine bildirilmesinden itibaren 3 hafta içinde ve 3 nüsha olarak atamayı yapan makama iletir. Haklı sebepler varsa bu süre en fazla 15 gün uzatılabilir. (2) Hakem raporu; ilgili Yönetim Kurulu tarafından ilk toplantıda karara bağlanır. (3) Uzlaşma sağlanamadığı durumlarda Yönetim Kurulu, gerekli görürse Disiplin Yönetmeliğindeki süreci başlatır.   Yürürlük MADDE 8- (1) Bu Yönerge Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.   Yürütme MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini Merkez Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulları yürütür.   Geri  

 
 
Tekirdağ Hakkında 
   
   
Tekirdağ Dişhekimleri Odası - TEL : 0282 263 54 55 - bilgi@tedo.org.tr