Tedo facebook Tedo twitter Tedo mail  
   
   
   
   
 
 
Üye No
Şifre
 
  
  Untitled Document

Türk Dişhekimleri Birliği Hasar Tespit Yönergesi

( 2- 3 Haziran 2002 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı Doğal afetlerden zarar gören Oda üyelerine yapılacak ayni ve nakdi yardım koşullarını belirlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu yönerge, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 19.maddesi ve 26.maddesinin c ve h bentleri ile Türk Dişhekimleri Birliği 3-4-5 Kasım 2000 tarihli 8.Olağan Genel Kurulunun 10 nolu kararına dayanılarak hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 3 - (1) Bu yönerge Dişhekimleri Odalarına üye dişhekimlerinden doğal afetlerde zarar görenleri kapsar. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; Birlik : Türk Dişhekimleri Birliği?ni MYK : Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu?nu, Oda : Dişhekimleri Odaları?nı, Komisyon : Türk Dişhekimleri Birliği Dayanışma ve Afet Komisyonu?nu, Doğal Afet : Deprem, sel, yer kayması vb. afetleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Hasar Tesbiti ve Hasar Oranları

Hasar tespiti MADDE 5 - (1)

a) Hasar tespitleri tercihen ikisi afetin olduğu yerin yakınlarındaki Odalardan olmak üzere komisyonca belirlenen en az üç kişilik ekipler tarafından yapılır. Hasar tespitlerinde Birlikçe örneği hazırlanan Hasar Tespit Formları kullanılır. Doldurulan formlar iki nüsha halinde komisyona iletilir. Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra MYK? ya bir rapor halinde bildirilir.

b) En büyük mülkü amirliklerince yaptırılan hasar tespitleri de komisyonca doğrudan değerlendirilmeye alınabilir. Komisyonun bu tespite katılmak gibi bir zorunluluğu yoktur.

Hasar oranları MADDE 6 - (1) Az Hasarlı : Tamir edilebilir, onarılabilir ve daha sonra kullanılabilir anlamına gelmektedir. Orta Hasarlı : Tamir edilmesi, onarılması ve tekrar kullanılması için uzun zaman ve yüksek maliyet gerektirir. Çok Hasarlı : Tamir edilmesi, onarılması ve tekrar kullanılması ekonomik değildir ya da hiç kullanılmayacak durumdadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ödeme ve Yardımlar

Hasarlılık ödemesinde öncelik MADDE 7 - (1) Doğal afetler sonucu konut, muayenehane ya da ünit, fotöy, röntgen gibi demirbaş dişhekimliği aletlerinde hasar olabilir. Hasarlılık ödemelerinde öncelik sıralaması dişhekimliği aletleri, muayenehane binası ve oturduğu konut şeklinde olacaktır. Hasar ödemelerinde mal sahibi olmak koşulu aranır.

Ayni demirbaş yardımlar MADDE 8 - (1) Temin edilen Dişhekimliği ile ilgili ayni yardımlardan demirbaş olanlar benzer ürünü çok hasarlı dişhekimlerine öncelikli olmak üzere dağıtılır. Ürün sayısından fazla başvuru varsa dağıtım için kura çekilir. Ürün sayısı başvurandan fazla ise orta hasarlılara da benzer koşullarda dağıtım yapılabilir.

Ayni sarf malzemesi yardımlar MADDE 9 - (1) Ayni yardım olarak toplanan sarf malzemeleri çok hasarlı muayenehane, orta hasarlı muayenehane ve az hasarlı muayenehane sıralamasına uygun olarak dağıtılır. Ürün sayısı dişhekimleri sayısından az ise kura çekilir.

Nakdi Yardım MADDE 10 - (1) Nakdi yardım miktarları afet fonu bütçesine göre komisyonun teklifi ile MYK tarafından belirlenir. Ayni demirbaş yardımı alanlara nakdi yardım yapılmaz. (2) Dişhekimliği ile ilgili ünit-fotöy gibi demirbaşları çok hasarlı olanlara verilecek ayni yardım 100 birim olarak kabul edilir ise; Demirbaşları orta hasarlılara 40 birim Muayenehanesi çok hasarlılara 80 birim Muayenehanesi orta hasarlılara 30 birim Konutu çok hasarlılara 70 birim Konutu orta hasarlılara 25 birim olarak ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler

Fondan Yararlanamayacaklar MADDE 11 - (1) Bağlı bulunduğu Odaya afet fonu ödemeyenlere ve sahte dişhekimi ile çalışanlara afet yardımı yapılmaz. Yürürlük MADDE 12 - (1) Bu yönerge Merkez Yönetim Kurulunca kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 13 - (1) Bu yönerge hükümlerini MYK yürütür.   Geri  

 
 
Tekirdağ Hakkında 
   
   
Tekirdağ Dişhekimleri Odası - TEL : 0282 263 54 55 - bilgi@tedo.org.tr