Tedo facebook Tedo twitter Tedo mail  
   
   
   
   
 
 
Üye No
Şifre
 
  
  Untitled Document

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Yönergesi

(21 Nisan 2000 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Görev ve Tanımlar

Amaç MADDE 1 ? (1) Bu yönergenin amacı öğrenci kolunun kurulmasına teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esas ve usulleri düzenlemektir. Görev MADDE 2 ? (1) Öğrenci kolunun görevi dişhekimliği öğrencilerinin tanışıp kaynaşmalarını, öğrencilerin mesleki bilgi ve görgülerini artırmalarını sağlamak, dişhekimliği eğitim sistemi ile ilgili sorunların tartışılması amacı ile faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci değişimini organize etmektir. Tanımlar MADDE 3 ? (1) Bu yönergede adı geçen deyimlerden Kanun : 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununu, Birlik : Türk Dişhekimleri Birliği?ni, Oda : Birliğe bağlı Dişhekimleri Odalarını, Öğrenci Kolu : Adı Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu olan birim Dişhekimliği öğrencilerinin ulusal ve uluslararası koludur. Uluslararası yazışmalarda Turk Dentsıc (Turkish Dental Students International Committee) adını kullanır. IADS : Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri Birliğini (International Association of Dental Students) EDS : Avrupa Topluluğu Dişhekimleri Öğrencileri Komitesini (European Community Dental Students Committee) NEO : Uluslararası öğrenci değişim programının ulusal temsilcisini (National Exchange Officer) LEO : Uluslararası öğrenci değişim programının yerel temsilcisini (Local Exahange Officer)

İKİNCİ BÖLÜM Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolunun Kuruluşu, Merkez Organları, Nitelikleri

MADDE 4 ? (1) Türk Dişhekimleri Birliği öğrenci kolunun organları şunlardır. a) Merkez Organlar 1- Merkez Genel Kurulu 2- Merkez Yönetim Kurulu 3- Merkez Denetleme Kurulu b) Yerel Organlar 1- Yerel Genel Kurul 2- Yerel Yönetim Kurulu 3- Yerel Denetleme Kurulu Onur üyeliği MADDE 5 ? (1) Öğrenci koluna maddi ve manevi katkıda bulunan üyesi olmayan kişilere, kurum ve kuruluşlara Merkez Yönetim Kurulunun, Yerel Yönetim Kurulunun önerisi ve Merkez Genel Kurulu?nun kararı ile onur üyeliği verilir. Onur üyeleri Merkez Genel Kurul toplantılarına katılabilir. Seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Onursal üyelere onur üyeliği belgesi verilir.   Merkez Genel Kurulunun oluşumu MADDE 6? (1) Öğrenci Kolu Genel Kurulu, öğrenci kolunun en yüksek karar organıdır. Genel Kurul Yerel Kurullarda seçilen delegelerle, tabii delege olan Öğrenci Kolu merkez organlarının asıl üyeleri ve Yerel Kurul başkanlarından oluşur. (2) Merkez Genel Kurul için o ilde bulunan her dişhekimliği fakültesinden birer ilaveten 1-50 arası üye için bir delege, 51-100 üye arası ikinci delege, 101-150 üye arası üçüncü delege, 151-200 üye arası dördüncü delege şeklinde delegeler belirlenir.   Merkez Genel Kurulun görevleri MADDE 7 ? (1) Merkez Yönetim Kurulunun geçen dönem faaliyetleri ve bilançosunu hazırlamak, Merkez Denetleme Kurulu raporunu görüşmek ve bu kurulların ibra edilip edilmemesine karar vermek. Öğrenci Kolu Merkez Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek. Öğrenci Kolu Yönergesi üzerindeki değişiklik önerilerini görüşüp onaylamak üzere Birlik Merkez Yönetim Kuruluna sunmak. (2) Gündemindeki diğer konuları görüşüp karara bağlamak.   Merkez Genel Kurulu toplantıları MADDE 8 ? (1) Öğrenci Kolu Genel Kurulu iki yılda bir Aralık ayında yapılır. (2)Genel Kurul toplantıya Merkez Yönetim Kurulu tarafından delegelere bildirim yapılarak çağrılır. Toplantının günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az iki hafta öncesinden fakültelere asılarak ilan edilir. Bu ilanda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi de belirtilir. (3) Genel Kurul delegelerinin salt çoğunluğuyla toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu asil üyelerinin toplamından az olamaz. (4) Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Delegeler Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı Merkez Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan vekili ve iki katip üye seçilir. (5) Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Ancak Birlik Genel Kurul delegelerinin beşte ikisinin imzası ile teklif edilen konularda gündeme ilave edilir. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verilir. (6) Toplantıyı divan başkanı yönetir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalar. (7) Öğrenci Kolu üyeleri gözlemci sıfatı ile Merkez Genel Kuruluna katılabilirler. Görüş ve önerilerini sunabilirler. Ancak oy hakları, seçilme hakları yoktur.         Merkez Yönetim Kurulunun oluşumu MADDE 9? (1) Merkez Yönetim Kurulu iki yıllık dönem için delegeler arasından gizli oyla seçilen en az üçü Ankara?daki Dişhekimliği Fakültesi öğrencilerinden olmak üzere yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.   Merkez Yönetim Kurulunun görev bölümü ve Öğrenci Kolunun temsili MADDE 10? (1) Merkez Yönetim Kurulu asil üyeleri ile toplantıda kendi aralarından gizli oyla bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir sayman ve bir NEO seçerler. (2) Genel başkan öğrenci kolunu temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Öğrenci kolunun mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından genel saymanla birlikte; diğer defter ve yazışmalarla ilgili olarak da genel sekreterle birlikte sorumludur. Başkanın yokluğunda kendisine başkan vekili vekalet eder.   Merkez Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 ? (1) Öğrenci Kolu Genel Kurulunun gündemini hazırlayıp Genel Kurulu toplantıya çağırmak. (2) Öğrenci Kolu Faaliyet Raporunun, dönem bilançosunu ve tahmini bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sunmak, bilanço ve faaliyetler konusunda ibrasını istemek. (3) Merkez Genel Kurulu kararlarını uygulamak. (4) Öğrenci Kolu etkinliklerinin Genel Kurul kararlarına uygun yürütülmesini sağlamak.   Merkez Yönetim Kurulu toplantıları MADDE 12 ? (1) Merkez Yönetim Kurulu en az iki ayda bir olağan olarak toplanır. Başkanının belgeye dayalı çağrısı üzerine, olağanüstü olarak da toplanır. Toplantılar Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. (2) Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer. Yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üyeler çağırılır. (3) Birlik Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelere açıktır. Ancak oy kullanma hakları yoktur.   Merkez Denetleme Kurulunun oluşumu MADDE 13 ? (1) Öğrenci Kolu Merkez Denetleme Kurulu iki yıllık dönem için Genel Kurul delegeleri arasından seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Merkez Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir başkan ve bir raportör seçerler.   Merkez Denetleme Kurulu görev ve toplantıları MADDE 14 ? (1) Öğrenci Kolu Merkez Denetleme Kurulu üyeleri yılda en az iki kez toplanır. Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun bütün işlem ve hesaplarını incelemekle görevlidir. (2) Denetleme Kurulu işlem ve hesaplarda gördüğü aksaklıkları en geç 10 gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna ve iki yıllık denetleme sonuçlarını da bir rapor halinde Genel Kurula sunar. (3) Merkez Denetleme Kurulu üyeleri oy hakları olmaksızın Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.       Başkanlar Kurulu MADDE 15 ? (1) En az altı ayda bir kez olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu ve Yerel Kurul Başkanlıklarının katılımı ile Başkanlar Kurulu toplantısı yapılır. (2) Başkanlar Kurulu toplantıya Merkez Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolunun Kuruluşu, Yerel Organları, Nitelikleri

Yerel Kurulların oluşumu MADDE 16 ? (1) Dişhekimliği Fakültesi olan her ilde en az 20 üye öğrencinin bulunması halinde bir yerel kurulur. (2) Bu sayıdan az üye bulunan illerde Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile Yerel Kurul oluşturabilir.   Yerel Genel Kurulun oluşumu MADDE 17 ? (1) Yerel Genel Kurul, Yerel Öğrenci Kolunun en yüksek karar organı olup üye öğrencilerden oluşur.   Yerel Genel Kurulun görevleri MADDE 18 ? (1) Yerel Yönetim Kurulunun geçen dönem faaliyetlerini ve bilançosunu hazırlamak, Yerel Denetleme Kurulu raporunu görüşmek ve bu kurulların ibra edilip edilmemesine karar vermek. (2) Öğrenci Kolu Yönetim, Denetleme Kurulu ve Merkez Genel Kurulu delegelerinin asil ve yedek üyelerini seçmek. (3) Gündemindeki diğer konuları görüşüp karara bağlamak.   Yerel Genel Kurul toplantıları MADDE 19 ? (1) Yerel Genel Kurullar iki yılda bir Kasım ayında yapılır. Yerel Genel Kurul toplantıya Yerel Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. (2) Toplantının günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az iki hafta öncesinden fakültelere asılarak ilan edilir. Bu ilanda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi de belirtilir. (3) Genel Kurul delegelerinin salt çoğunluğuyla toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı Yerel Yönetim Kurulu, Yerel Denetleme Kurulu ve Merkez Genel Kurul delegelerinin asıl üyelerinin toplamından az olamaz. (4) Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Delegeler Yerel Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı Yerel Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açıklandıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan vekili ve iki katip üye seçilir. (5) Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Ancak Birlik Genel Kurulu delegelerinin beşte ikisinin imzası ile teklif edilen konularda gündeme ilave edilir. (6) Genel Kurul toplantılarında hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verilir. (7) Toplantıyı divan başkanı yönetir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalar.     Yerel Yönetim Kurulunun oluşumu MADDE 20 ? (1) Yerel Yönetim Kurulu iki yıllık dönem için delegeler arasından gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.   Yerel Yönetim Kurulunun görev bölümü ve Öğrenci Kolunun temsili MADDE 21 ? (1) Yerel Yönetim Kurulu asıl üyeleri ilk toplantıda kendi aralarından gizli oyla bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir genel sayman ve bir LEO seçerler. (2) Yerel Kurul Başkanı Öğrenci Kolunu temsil ve Yerel Yönetim Kuruluna başkanlık eder. (3) Öğrenci Kolunun mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından genel saymanla birlikte; diğer defter ve yazışmalarla ilgili olarak da genel sekreterle birlikte sorumludur. Başkanın yokluğunda kendisine başkan vekili vekalet eder.   Yerel Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 22 ? (1) Öğrenci Kolu Genel Kurulunun gündemini hazırlayıp Genel Kurulu toplantıya çağırmak. (2) Öğrenci Kolu faaliyet raporunun, dönem bilançosunu ve tahmini bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sunmak, bilanço ve faaliyetler konusunda ibrasını istemek. (3) Yerel Genel Kurulu kararlarını uygulamak. (4) Öğrenci Kolu etkinliklerini Genel Kurul Kararlarına uygun yürütülmesini sağlamak.   Yerel Yönetim Kurulunun toplantıları MADDE 23? (1) Yerel Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır. Başkanın yazılı çağrısı üzerine, olağanüstü olarak da toplanır. Toplantılar Yerel Yönetim Kurulu üye tüm sayısının salt çoğunluğuyla yapılır ve kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. (2) Birlik Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelere açıktır. Ancak oy kullanma hakları yoktur. (3) Geçerli mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer. Yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır.   Yerel Denetleme Kurulunun oluşumu MADDE 24 ? (1) Öğrenci Kolu Yerel Denetleme Kurulu iki yıllık dönem için Genel Kurul delegeleri arasından seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Yerel Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında gizli oyla bir başkan ve bir raportör seçerler.   Yerel Denetleme Kurulu görev ve toplantıları MADDE 25 ? (1) Öğrenci Kolu Yerel Denetleme Kurulu üyeleri en az iki kez toplanarak Yerel Yönetim Kurulunun bütün işlem ve hesaplarını incelemekle görevlidir. (2) Denetleme Kurulu işlem ve hesaplarda gördüğü aksaklıkları en geç 10 gün içinde Yerel Yönetim Kuruluna ve iki yıllık denetleme sonuçlarını da bir rapor halinde Genel Kurula sunar. (3) Yerel Denetleme Kurulu üyeleri oy hakları olmaksızın Yerel Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Koluna Üyelik, Seçme ve Seçilme Hakkı, Üyeliğin Düşürülmesi

Öğrenci Koluna üyelik MADDE 26 ? (1) Türkiye?de dişhekimliği fakültelerinde eğitim gören her öğrenci, Öğrenci Koluna üye olabilir. (2) Birlik Öğrenci Kolu üyeleri gönüllü olarak çalışırlar ve çalışma karşılığı hiçbir maddi çıkar talep etmezler. (3) Mezun olan öğrencileri üyelikleri sona erer. Merkez veya Yerel Kurullarda görevli iken mezun olanların görev süreleri dönem sonuna kadar devam eder. (4) Her üyeden bir defaya mahsus olmak üzere Merkez Genel Kurulda belirlenen kayıt ücreti alınır.   Öğrenci Kolu üyeliğinin düşürülmesi MADDE 27 ? (1)Yüz kızartıcı suçtan hüküm giyenlerin, (2) Okulla ilişiği kesilenlerin, (3) Öğrenci Kolu çatısı altında siyasi parti propagandası ve çalışması yapanların, (4) Yerel Yönetim Kurulu kararı ve Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile üyeliği düşer. Seçme ve seçilme hakkı MADDE 28 ? (1)Birlik Öğrenci Kolu Merkez Yönetim Kurulunda görev almak için en az bir yıllık Öğrenci Kolu üyesi olmak gerekir. (2) Yerel Genel Kurulda oy kullanabilmek için Genel Kurul tarihinden en az bir ay önce Öğrenci Koluna üye olunması şarttır. (3) Merkez Genel Kurul delege adayı olabilmek için Öğrenci Koluna en az bir yıllık üyelik şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Olağanüstü Genel Kurulu ve Görevden Alma

Olağanüstü Genel Kurul MADDE 29 ? (1)Öğrenci Kolu Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu kararı yada delegelerin 1/3?nün yazılı isteği ile, Yerel Genel Kurul Yerel Yönetim Kurulu kararı yada üyelerin 1/3?nün yazılı isteği ile Olağanüstü Genel Kurula çağrılır. (2) Birlik Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulunu, Oda Yönetim Kuruları da Yerel Genel Kurulu, Olağanüstü Genel Kurula çağırabilir.   Görevden alma MADDE 30 ? (1) Birlik Merkez Yönetim Kurulu yada Oda Yönetim Kurulları Birlik ilkelerine uygun hareket etmeyen Öğrenci Kolunu görevden alabilir. (2) Tüm Yerel Yönetim Kurulu üye sayısının 2/3?nin imzalı kararı ve Birlik Merkez Yönetim Kurulu?nun onayı ile Merkez Yönetim Kurulu görevden alınabilir. (3) O döneme ait delegelerin 3/4?ün imzalı kararı ve Birlik MYK?nın onayı ile Merkez Yönetim Kurulu görevden alınabilir. (4) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giyen Merkez ve Yerel Yönetim Kurulu üyeleri görevden alınırlar. Merkez Yönetim Kurulu yada Yerel Yönetim Kurullarının görevden alınması halinde Merkez Yönetim Kurulu için Birlik, Yerel Yönetim Kurulu için ilgili Oda geçici görevlendirme yaparak bir ay içersinde Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağırır.

ALTINCI BÖLÜM Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu İdari ve Mali Kayıtları

Öğrenci Kolu kayıtları MADDE 31 ? (1) Öğrenci Kolu Genel Merkezinde ve Yerel Kurullarında her biri mühürlü üye kayıt defteri, gelen ve giden evrak defteri, mali kayıt ve işlemlerle ilgili defterlerle birlikte gerekli görülen konularda ilgili defter ve kayıtlar tutulur. (2) Merkez Yönetim Kurulu ve Yerel Yönetim Kurulu toplantılarında aldığı kararları bir karar defterine kaydederler. (3) Üye kayıtları Yerel Yönetim Kurullarında üye kayıt defterine fotoğraflı olarak yapılır. (4) Öğrenci Kolu Merkez Yönetim Kurulunun her türlü defteri Birlik Merkezinde, Yerel Kurullarınki Oda Merkezinde bulunur.   Öğrenci Kolunun gelirleri MADDE 32 ? (1) Öğrenci Kolunun gelirleri çeşitli etkinliklerden, öğrenci değişim programından, bağışlardan ve üye kayıt gelirlerinden oluşur. (2) Yerel Kurullar kayıt gelirlerinin ve tüm faaliyetlerden elde edilen net gelirin %25?ini Merkez Yönetim Kurulunun Ankara?daki hesabına gönderir.   Öğrenci Kolunun mali kayıtları MADDE 33 ? (1) Öğrenci Kolu Merkez Yönetim Kurulunun ve Yerel Yönetim Kurulları TL ve döviz olarak iki tür hesap açtırırlar. (2) Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkez Yönetim Kurulunun mali kayıtları Birliğin, Yerel Yönetim Kurulunun mali kayıtları ilgili Oda?nın mali kayıtları içinde değerlendirilir. (3) İlgili hesaplarda bulunan para, Öğrenci Kolu etkinlikleri dışında Birlik ve Odalar tarafından kullanılmaz. (4) Bu hesaplardaki para Öğrenci Koluna aittir ve Öğrenci Kolu yönergesinde belirtildiği şekilde Merkez Yönetim Kurulu ve Yerel Yönetim Kurulu tarafından kullanılabilir. (5) Öğrenci Kolunun banka hesaplarından para çekilebilmesi ve kullanılması Öğrenci Kolundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin bilgisi ve Birlik yada Oda Başkanı ve saymanın imzası ile yapılır. (6) Öğrenci Kolunun banka hesaplarından para kullanılması Birlik Öğrenci Kolundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin onayı ile gerçekleşir. (7) Öğrenci Kolunun mali kayıtları dahil her türlü kaydı Merkezde Birlik Merkez Yönetim Kurulu ve yerelde Oda Yönetim Kurullarının incelemesine açıktır. (8) Elde edilen gelirler en geç bir hafta içinde Öğrenci Kolu hesaplarına aktarılır. (9) Gelirler karşılığında Birlik ve Oda muhasebesinden verilecek makbuzlar kullanılır. Bu makbuzların sahiplerine iletilmesi Yönetim Kurullarının sorumluluğundadır. (10) Belgelendirilemeyen harcamalar Merkezde Birlik, Odalarda Oda Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde bir tutanakla işleme konur. (11) Para alımlarında tutanak tutulması ve daha sonra bu kişilere makbuz verilmesi zorunludur. (12) Merkez Yönetim Kurulu saymanı üç ayda bir kez, Yerel Yönetim Kurulu saymanı ayda bir kez banka hesap defteri ile hesap ekstrelerini Yönetim Kuruluna sunar.     Öğrenci Kolu Komisyonları MADDE 34 - (1) Öğrenci Kolu komisyonları ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur. Görev süresi, üye sayısı Yönetim Kurulları tarafından belirlenir. (2) Komisyon Başkanları Yönetim Kurullarına sözlü olarak, görev dönemi sonunda yazılı olarak rapor sunar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kolu Değişim Programı ve Birimleri

MADDE 35 ? (1) NEO Uluslararası öğrenci değişim programının ülkesi adına yetkilisi ve ülkenin IADS içindeki temsilcisidir. NEO Merkez Yönetim Kurulu içinden seçilir. Çalışmalarının yerel kurullardaki LEO?lar ile birlikte yürütür. (2) NEO Merkez Yönetim Kurullarını, LEO Yerel Yönetim Kurullarını her Yönetim Kurulu toplantısında bilgilendirir. (3) NEO IADS ile yazışmalarını Merkez Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile yapar. (4) LEO?lar Yerel Yönetimlere ve NEO?ya, NEO ise Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. (5) Yerel Yönetim Kurulları kendi içinden veya uygun gördüğü takdirde dışarıdan uluslararası öğrenci değişim programının illerdeki sorumluları olacak her fakülteden en az bir LEO seçer. LEO?lar NEO ile yazışmalarında Yerel Yönetim Kurullarına bilgi vermekle yükümlüdürler.  

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kolu Merkez ve Yerel Kurullarının Türk Dişhekimleri Birliği ve

Odalarla İlişkileri

MADDE 36 ? (1) Öğrenci Kolu Merkez Yönetim Kurulu çalışmalarını, Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir Merkez Yönetim Kurulu üyesinin; Yerel Yönetim Kurulları da Oda Yönetim Kurullarının görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesinin bilgisi dahilinde yürütür. (2) Merkez Genel Kurulu raporları bir ay içerisinde Birlik Merkez Yönetim Kuruluna, Yerel Genel Kurulların raporları Oda?ya iletilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

  MADDE 37 ? (1) Birlik Merkez Yönetim Kurulu Öğrenci Kolu Yönergesi üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.   Yürürlük MADDE 38 ? (1) Bu yönerge Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. (2) Yönergenin yürürlüğe girmesi daha önce yürürlükte olan Öğrenci Kolu Yönergesini geçersiz kılar.   Yürütme MADDE 39 ? (1) Bu yönerge Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.   Geri  

 
 
Tekirdağ Hakkında 
   
   
Tekirdağ Dişhekimleri Odası - TEL : 0282 263 54 55 - bilgi@tedo.org.tr