Tedo facebook Tedo twitter Tedo mail  
   
   
   
   
 
 
Üye No
Şifre
 
  
  Untitled Document

Türk Dişhekimleri Birliği Ve Dişhekimleri Odaları Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Burs Yönergesi

(13 Mayıs 2000 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

  Amaç MADDE 1 ? (1) Türkiye?de dişhekimliği öğrenimi yapan, maddi güçlük içindeki T.C. vatandaşı olan öğrencilere destek sağlamak ve burs alan öğrencilerin, mezuniyet sonrası yapacakları geri ödemelerle, geliştirilecek olan ekonomik dayanışmanın meslek örgütü içerisinde mesleki dayanışmaya dönüştürülmesini gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.   Tanımlar MADDE 2 ? (1) Bu yönergede adı geçen deyimlerden; Birlik; Türk Dişhekimleri Birliği?ni Oda ; Dişhekimleri Odalarını ifade eder.   Esaslar MADDE 3 ? (1) Burs Birlik ve Odalar tarafından verilir.   MADDE 4 ? (1) Burs alacak öğrenci sayısı, burs miktarı, süresi ve şekli, Birlik?de Merkez Yönetim Kurulunca, Odalarda ise Yönetim Kurullarınca her yıl belirlenir.   MADDE 5 ? (1) Burs almak isteyen öğrencilerden; 1.Başvuru formu 2.öğrencinin sınıfını geçtiğini gösterir öğrenim belgesi 3.Birinci sınıflar için fakülteye kaydını gösterir belge 4.Savcılıktan iyi hal belgesi 5.Nüfus cüzdanı sureti 6.İki adet vesikalık fotoğraf istenir.   MADDE 6 ? (1) 1. Burs almaya hak kazanan öğrenci burstan faydalanabilmek için Birlik Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan örneğe uygun taahhütname ve kefalet senedini de Birlik ve Odaların burs komisyonuna vermek ile yükümlüdür. 2. Burs alan öğrenci her ders yılı başında öğrenim durumunu bildirir belgeyi getirmek, burs için yeniden başvurmak durumundadır.   Burs Komisyonu MADDE 7 ? (1) Burs talebinde bulunan öğrencilerin fakülteleri ile ilişki kurarak öğrencileri saptamak, işlemleri takip ederek Birlik ve Oda Yönetim Kurullarına sunmak üzere kurulan komisyondur. Üç kişiden oluşan komisyon her çalışa dönemi için Birlik ve Odalar Yönetim Kurulları tarafından atanır. Burs komisyonu burs alacak öğrencilerin tesbitinde ve fakültelerle ilişkilerde Birlik, Öğrenci Kolundan yararlanabilir.   Burs Fonu MADDE 8 ? (1) 1.Özel ve tüzel kişilerin verdiği bağışlardan, daha önce burs alanların geri ödemelerinden, burs programının banka hesabındaki faizlerinden ve çeşitli etkinliklerinden elde edinilen gelirlerden oluşur. 2.Özel ve tüzel kişiler, hak kazanan öğrenciye, burs komisyonu gözetiminde doğrudan burs verebilir. 3.Odalardaki burs fonlarından %25 TDB payı kesilmez (1998 TDB 7. Olağan Genel Kurul kararı gereğince) 4.Burs fonu Birlik ve Odalara ait ayrı bir hesapta toplanır.   Burs Bitiminden Sonraki Sorumlulukları MADDE 9 ? (1) 1.Öğrenci bursundan faydalananların geri ödemesi fakülte bitiminden iki tam yıl sonra başlar ve aylık ödemeler halinde her ay aldığı en son aylık burs miktarı kadar aldığı ay süresince sürer. 2.Her ayın taksidi borçlu tarafından o ayın en son iş günü akşamına kadar ödenir. Ödeme yaptığını kanıtlama yükümlülüğü borçluya aittir. Uyuşmazlık halinde Birlik ve Odaların kayıtları esas alınır. 3.Bursun kesilmesini gerektiren hallerde, bu durumun meydana geliş tarihinden itibaren iki yıl sonra başlamak üzere burs verilen süre kadar samanda her ay son aldığı aylık burs miktarı kadar muntazam geri ödenir. 4.Borç taksitlerinin zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsiline Dair Kanun hükümleri doğrultusunda gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir. 5.Borçlunun durumunda olan değişikliği bildirmemesi ve/veya verdiği adreste bulunmaması sebebiyle kendisine tebligat yapılmazsa 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35. maddesi gereği tebligat yapılmış sayılır ve borcun 6183 sayılı yasa hükümlerine göre tahsili için gerekli işlem yapılır.   Bursun Kesilmesi MADDE 10 ? (1) Gerçek dışı beyanda bulunan, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyen, disiplin cezası alan, maddi durumu sonradan iyileşen ve bir üst sınıfa geçemeyen öğrencinin bursu kesilir. (2) Bursun kesilmesi, devamı veya verilip verilmemesi konundaki yetki burs komisyonunun önerisi ile veya doğrudan Birliği ve Odalar Yönetim Kurullarına aittir. (3) Bursun devamı süresince beyanlardaki durum değişikliği 30 gün içerisinde burs komisyonuna yazı olarak bildirilir.   Borcun Silinmesi MADDE 11 - (1) Öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra çalışamayacak derecede daimi malullüğe uğramış oldukları tesbit edilenlerin ve burs alırken ya da sonra vefat edenlerin borçları silinir.   Diğer Hükümler MADDE 12 - (1) Burslar her ayın başında burs fonu hesabından ödenir.   MADDE 13 - (1) Yönerge hükümleri Birlik ve Odaların Yönetim Kurullarınca yürütülür.    

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI BURS BAŞVURU FORMU

BURS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİNİN; ADI : ?????????????????????. SOYADI : ?????????????????????. MEDENİ DURUMU : ?????????????????????. ANA ADI : ?????????????????????.; BABA ADI : ?????????????????????. FAKÜLTE ADI : ?????????????????????. SINIFI : ?????????????????????. NUMARASI : ?????????????????????. ADRESİ : ?????????????????????. .?????????????????????.. .?????????????????????.. TELEFON NUMARASI : ?????????????????????. EBEVEYNLER HAYATTA MI? : Anne???????, Baba ?????????. AİLESİNİN ADRESİ : ?????????????????????. .?????????????????????.. .?????????????????????.. ANNESİ ÇALIŞIYOR MU? Evet Hayır Emekli ANNESİ ÇALIŞIYOR İSE MESLEĞİ : ?????????????????????. BABASI ÇALIŞIYOR MU? Evet Hayır Emekli BABASI ÇALIŞIYOR İSE MESLEĞİ : ?????????????????????. AİLENİN AYLIK GELİR DURUMU : ?????????????????????. KARDEŞ SAYISI : ?????????????????????. ÇALIŞAN KARDEŞ SAYISI : ?????????????????????. (Hangi Öğretim Kurumunda?) :İlköğretim???, Ortaöğretim?..?, Fakülte??? AİLENİN İKAMET ETTİĞİ KONUT : Kendi malı Kira AİLENİN SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER :?????????????????????.. AİLEYE AİT OTOMOBİL VAR MI? (Varsa modeli ve yılı) :?????????????????????.. ÖĞRENİM GİDERLERİNİ KİM KARŞILIYOR? :?????????????????????.. LİSEDE PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OKUDU MU? :?????????????????????.. BAŞKA BİR KİŞİ VEYA KURUMDAN BURS ALIYORMU? :Evet Hayır BURS ALIYORSA HANGİ KİŞİ/KURUMDAN VE MİKTARI :?????????????????????..      

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI

ÖĞRENCİ BURSU KEFALET SENEDİ

?????? tarafından ?????????.?a 9 ay süresince verilecek olan ?????????? TL burs gayri kabili rücu olarak müşterek borcumuzdur. Bu senedin arkasındaki sorumluklarımızı okuyup kabul ederek taksitlerimizi her ayın sonuna kadar ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul taahhüt ederiz. Taksitlerden herhangi birisini vadesinde ödemediğimiz takdirde herhangi bir ihtira gerek almaksızın bakiye borcumuzun muacceliyet kazanacağını ve bu tarihten itibaren yasal gecikme faizi ödemeyi, yetkili olarak kabul ettiğimiz ??????????.. Mahkeme yada icra dairelerine başvurulduğu takdirde ise ayrıca tüm borç üzerinden yüzde 25 cezai şart ödemeyi şu anda maaş, ücret v.s. gibi haklarımızın hacizli olmadığını, olduğu takdirde bile ayrıca ¼ oranında kesilmesine muvafakat ettiğimizi kabul ve taahhüt ederiz.  
  BORÇLUNUN : Adı ve Soyadı : ?????????????. Fakültesi : ???????????????? Ev Adresi : ?????????????.. ???????????????????????? ????????????????????. Fakülte Telefonu : ???????????????? ????????????????????. İmzası : Ev Telefonu : ??????????????
   
  MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER 1. KEFİL 2. KEFİL Adı Soyadı :????????.. ?. ? Adı Soyadı :???????????.. ?. ........ Aylık Net Ücreti :???????????.. Aylık Net Ücreti :??????????... ??.......... Ev Adresi :???????????... Ev Adresi :?????????... ???.......... ???????????????????.. ???????????????????????.. Ev Tel :???????????.. Ev Tel : ??????????????? İş Adresi, Memuriyeti : ?????????. İş Adresi, Memuriyeti : ?????????????. ???????????????????.. ???????????????????????.. İş Tel :???????????.. . İş Tel : ???????????????.. İmzası :???????????? İmzası : ???????????????..
   
  ????? Dairesi veya Müessesesi Müdürü   ???? Dairesi veya Müessesesi Muhasebecisi Maaş Tahakkuk Sorumlusu veya Mutemedi Maaş Tahakkuk Sorumlusu veya Mutemedi Adı Soyadı : ????????????.. Tarih : ????????????. Resmi Mühür ve İmza
  NOT : Borçlu ve müşterek borçlu ve müteselsil kefiller açığa ve pul üzerine imza edeceklerdir.

PUL

     

TAAHHÜTNAME

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Öğrenci Bursu Yönetmeliği?nde belirtilen;
  • Bursun kesilmesini gerektiren hallerde o güne dek almış olduğum burs miktarını bursun kesildiği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte bir yıl içerisinde ödemeyi,
  • Geri ödeme yükümlülüğünün başladığı tarihten itibaren aldığım en son aylık burs miktarını burs aldığım ay sayısınca ve ayın en son işgünü akşamına kadar ödemeyi, taksitlerden herhangi birini vadesinde ödemediğim takdirde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın bakiye borcumun muaciliyet kazanacağını ve bu tarihten itibaren yasal gecikme faizi ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.  ?? / ?? / ??. Adı, Soyadı İmza    
  Geri  

 
 
Tekirdağ Hakkında 
   
   
Tekirdağ Dişhekimleri Odası - TEL : 0282 263 54 55 - bilgi@tedo.org.tr