Tedo facebook Tedo twitter Tedo mail  
   
   
   
   
 
 
Üye No
Şifre
 
  
  Untitled Document

Sağlık Bakanlığı Atama Ve Nakil Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarih: 8.6.2004; Sayı: 25486  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Hükümler

  Amaç MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili tüm atama ve nakilleri, çağdaş insan kaynakları yönetimii etkili ve verimli istihdam politikaları ile sağlık hizmetlerinin ülke genelinde dengeli dağılımı temel ilkeleri çerçevesinde kurallara bağlamayı amaçlamaktadır.   Kapsam MADDE 2 - (1) (Mad. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Bu Yönetmelik; Bakanlık Merkez Teşkilatı personeli hariç sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak usul ve esasları kapsar. (2) Ancak, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip ve asistanları kapsamaz. Bu unvanlarda istihdam edilenler bu görevlerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar. (3) Bu Yönetmeliğin yeniden atama ile kurumlar arası atamalara ilişkin hükümleri yukarıdaki fıkrada belirtilen personel dışındaki diğer personel hakkında da uygulanır.   Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.   Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelik`te geçen deyimlerden; a) Bakan: Sağlık Bakanını b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı`nı, c) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü`nü, d) Kanun: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu, e)Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliği, f) Hizmet Bölgesi: İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri, g) (Fık. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Hizmet grubu: Personel dağılım cetveline göre karşılama oranları çerçevesinde belirlenen il gruplarını, h)İl: Hizmet Bölgeleri ve Gruplarındaki hizmetin yapıldığı il ve bu ile bağlı ilçeleri, ı) Hizmet Puanı: Sağlık hizmetleri sınıfından her Bakanlık çalışanı için, çalışılan yerin özellikleri ile yurt içi, yurt dışı yayınlar ve yüksek lisans yapmış olma gibi mesleki yeterlikler göz önüne alınarak hesaplanan puanıi i) (Fık. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Personel Dağılım Cetveli: Bakanlık kadro ve pozisyonlarının, unvan ve branş itibarıyla önceden belirlenen ilkelere göre illere ve hizmet birimlerine dağılımı sonucu ayrı ayrı belirlenen ve her yıl yenilenen kadro ve pozisyon sayısını, j) (Fık. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Personel: bakanlıkta sağlık hizmetlerinde görev yapan personeli, k) Uzman Tabip: Uzman Tabip ve Uzman Tabip (TUTG) unvanlı kadroya atanmaya hak kazanan personeli, l) İl Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğünü m) (Yeni Fık.: R.G.: 24.06.2006/26208) Stratejik Personel: Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen uzman tabip ve tabip unvanlarındaki personelini," n) (Yeni Fık.: R.G.: 24.06.2006/26208) Standart: 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde belirlenen standartları, o) (Yeni Fık.: R.G.: 24.06.2006/26208) Doluluk Oranı: Bakanlıkça iller itibariyle planlanan PDC ye göre her unvan ve branş için belirlenen personel sayılarının, illerde o unvan ve branşta çalışan personel sayısına oranını, ö) (Yeni Fık.: R.G.: 24.06.2006/26208) Diğer personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel dışındaki personeli, ifade eder.   Temel ilkeler MADDE 5 - (1) (Mad. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Bu Yönetmelik tüm atama ve nakillerde; a) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması, b) Personelin hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımın sağlanması, c) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması, d) Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet ihtiyacının karşılanması, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu süre içerisinde atama yapılması, e) Personelin başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması ilkelerini esas alır.  

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri, Hizmet Grupları ve Hizmet Puanı

  Hizmet bölgeleri MADDE 6 - (1) İller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Genel Yönetmelikle hizmet bölgelerinde yapılacak değişiklikler bu yönetmeliğe aynen yansıtılr.   Hizmet grupları MADDE 7 - (1) (Mad. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Personel dağılım cetveli, ülke düzeyinde mevcut personelin objektif ilkelere göre adil ve dengeli dağılımın sağlanması, sağlık hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, istihdamda azami verimin sağlanması amacı ile Bakanlık insan gücü kaynaklarının unvan ve branşlara göre illere ve il içinde birimlere dağılımını gösteren planlama çalışmasıdır. (2) Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C, ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve geri kalan iller D hizmet grubu olarak belirlenir. (3) Personel dağılım cetveli çalışmaları sonucu unvan ve branşlara göre personelin illere dağılım sayısını gösteren il dağılım cetveli ve bu personelin il içi birimlere dağılım sayısını gösteren il içi dağılım cetveli her yıl Aralık ayı sonunda yenilenerek Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur. Unvan ve branşlara göre il dağılım cetvelinde belirlenen sayı ile illerde istihdam edilen personel sayısının karşılaştırılması sonucu bulunan doluluk oranı cetvelleri ile buna göre belirlenen hizmet grupları ise her üç ayda bir yenilenerek Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur ve birer örneği Müsteşarlık, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Personel Genel Müdürlüğünde 2 yıl süreyle muhafaza edilir. Hazırlanan cetveller personel planlama çalışması niteliğinde olup müteakip dönemlerde atamaya açılacak yerler, aktif çalışan personel doluluk oranları en düşük illerden ve birimlerden başlamak üzere belirlenir. Aktif çalışan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle 3 aydan fazla süreyle görevi başında bulunmayan personel hesaba katılmaz. (4) Personel dağılım cetveli, Ek:4?de düzenlenen ilkelere göre hazırlanır.   Kapsam dışı unvan ve branşlar MADDE 8 - (1) (Mad. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) En fazla 100 personelin istihdam edildiği unvan ve branşlar hizmet grupları uygulamasının kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışı tutulacak unvan ve branşlar Bakanlık onayı ile belirlenir. Kapsam dışı unvan ve branşlar, atamaya açılan illerle birlikte, Bakanlık internet sitesinde duyurulur. Kapsam dışı tutulan personelin atama ve nakilleri, bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde kura, sınav veya hizmet puanına göre yapılır. Kapsam dışı unvan ve branşlar için; o yıl itibariyle dönem tayinleri, kurumlar arası nakil kuraları ve açıktan atama kuralarında atamaya açılan iller ile mazeret durumları, olağanüstü ve özel durumlarda yer değişikliği atamalarında ise personel dağılım cetvelinde o unvan ve branşla ilgili kadro öngörülen iller D ve C hizmet grubu iller olarak uygulanır.   Hizmet puanı MADDE 9 - (1) Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin ve mesleki yeterliliklerin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Eşitlik durumlarında bu yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanır. Böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrine yapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atanır.   Hizmet puanının hesaplanması MADDE 10 - (1) Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi, DaireBaşkanı,İl Sağlık Müdürü, her türlü Müdürü ve bunların yardımcı unvanlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır. Ek-3. Bu rakama Ek-l` de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli`nin Öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir. (2) Hizmet puanına köylerde fiilen çalışılan her yıl için 100 puan, beldelerde fiilen çalışılan her yıl için 50 puan eklenir. Alınan takdirnameler için yılda sadece bir kez olmak üzere 100 puan daha eklenir. Alınan cezalarda ise; kesinleşmiş olmak şartıyla ve her ceza için ayrı ayn olmak üzere, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için 100 puan, aylıktan kesme cezası için 50 puan, kınama cezası için 30 puan ve uyarma cezası için 20 puan düşülür. (3) Yapılan mesleki faaliyetler, yayınlar, alınan eğitimler ve hazırlanan eserler ile yöneticilik için Ek-2`de bulunan tablodaki puanlar eklenir. Meslekte doçent olarak geçirilen her yıl için 500, profesörlük için 600 puan temel hizmet puanına eklenir. (4) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri saklı kalmak ve sadece biri dikkate alınmak kaydıyla hizmet puanının hesaplanmasında esas alınan fiili çalışma öncelik sıralaması;657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görev, aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre vekaleten atanması, geçici görev, görevlendirme ve asıl kadrosunda çalışmadır. (5) (Fıkra Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin ürürlüğe girdiği tarihteki tablolar kullanılır. Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder. Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir. (6) (Fık. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır. (7) (Fık. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atama döneminden önce internet aracılığıyla ilan edilir. İtirazlar Bakanlık bünyesinde oluşturulacak Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca sonuca bağlanır. Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanan yönergeyle belirlenir.   Geçici görevlendirmeler ve uygulanacak hizmet puanları MADDE 11 - (1) (R.G.: 24.06.2006/26208) Birinci fıkra yürürlükten kaldırıldı. (2) (Yeni Fıkra: R.G.: 14.09.2004/25583) Eşi muvazzaf askerlik hizmetinde olanlar, söz konusu hizmet süresi ile sınırlı olmak kaydıyla talepleri halinde eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilirler. (3) Bakanlık savaş, deprem gibi olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dışında personeli geçici olarak görevlendirebilir. Bu yolla geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır. (4) (Fıkra Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça A ve B hizmet grubuna dahil illerden C ve D hizmet grubu illere, Valiliklerce de Personel Dağılım Cetveline göre karşılama oranı yüksek olan birimden düşük olan birime geçici görevlendirme yapılabilir. 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde görev yapan personel sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendirilebilir. (5) (Yeni Fıkra: R.G.: 24.06.2006/26208) Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli görevlendirebileceği gibi acil hallerde re?sen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı geçemez. Memuriyet mahalinde Valiliklerce de bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez. Valiliklerce aynı personel için bir mali yılda yapılacak üç aydan fazla görevlendirme için Bakanlığın uygun görüşü alınır. (6) (Yeni Fıkra: R.G.: 24.06.2006/26208) Personel Dağılım Cetveline uygun olması kaydı ile il içindeki yönetici kadrolarına ve Sağlık Müdürlüğündeki kadrolara 1 yıllık süre ile görevlendirmeler yapılabilir. (7) (Yeni Fıkra: R.G.: 24.06.2006/26208) Turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve uluslararası düzenlenen büyük çaplı organizasyonlar nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren illere Bakanlık ve Valiliklerce Personel Dağılım Cetveline ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici görevlendirme yapılabilir. (8) (Yeni Fıkra: R.G.: 24.06.2006/26208) Geçici görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan bir yönergeyle belirlenir. (9) (Yeni Fıkra: R.G.: 24.06.2006/26208) Bakanlık ve Valiliklerce re?sen geçici görevlendirilen personele fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanı % 50 fazlasıyla verilir.   Hizmet puanı verilmeyecek haller MADDE 12 - (1) Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez: a) Askerlik dışında ücretsiz izinli geçirilen süreler, b) Görevden uzaklaştırılan (Yargılamanın men`ine veya beraatine karar verilenler ve bir disiplin cezası almayanlar hariç), görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların görev başında geçirmedikleri süreler.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama İşlemleri, Çeşitleri ve Özel Hükümler

  Atamalarda müracaat MADDE 13 - (1) Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Doğrudan Bakanlığa yapılacak müracaatlar ilgili maddelerde belirtilmiştir. Başvurular Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmışsa internet yoluyla da yapılabilir. Bu yolla yapılacak müracaatlarda ilgili, formu doldurduktan sonra hem elektronik olarak Bakanlığa gönderir, hem de bir nüshasını çıktı olarak alır ve imzalayarak gerekli diğer belgelerle birlikte il müdürlüğüne veya Bakanlığa teslim eder. (Ek-4) (2) (Yeni Fıkra: R.G.: 24.06.2006/26208) İnternet yoluyla yapılan başvurular, Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından esas ve usul açısından incelenir.   İlk defa atama MADDE 14 - (1) (Fıkra Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk defa atamadır. İlk defa atamada uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kur`ayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. İlk defa atamada ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.   Yeniden atama MADDE 15 - (1) (Fıkra Değ. : R.G.: 24.06.2006/26208) Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve başlatılabilirler. Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde yılda iki defa yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır. (2) (Yeni Fıkra: R.G.: 24.06.2006/26208) Ancak Bakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda kura şartı aranmaz. (3) Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar ilgili mevzuatı gereği, belirlenecek dönemlerde kur`a ile atanırlar. (4) (Fıkra Değ. : R.G.: 24.06.2006/26208) Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.   Kurum içi naklen atama MADDE 16 - (1) (Fıkra Değ. : R.G.: 24.06.2006/26208) Personelin il içi ve iller arası naklen atanmasıdır. Atama dönemleri Haziran ve Eylül aylarıdır. HHaziran dönemi atamaları için Mayıs ayında, Eylül dönemi atamaları için Ağustos ayında müracaat edilir. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte İl Müdürlüğüne müracaat eder. İl Müdürlüğü müracaatları Bakanlığa gönderir. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların aynı olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır. Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktır. Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir veya müracaatları kabul etmeyebilir.   Kurumlar arası naklen atama MADDE 17 - (1) (Madde Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atama için kur?a dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir. Müracaatlar Bakanlığın ilan ettiği kadrolara göre tercihler belirtilerek il müdürlüklerine yapılır. Şubat dönemi kurası için Aralık ayının başından Ocak ayının sonuna kadar, Eylül dönemi kurası için Temmuz ayının başından Ağustos ayının sonuna kadar müracaat edilir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur?a ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir. Ancak Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar her zaman naklen atanabilirler. (2) Bakanlık ile protokol yapılan kurumlardaki memurların, eşleri Bakanlıkta sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda çalışanlar ile eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurların Bakanlığa nakil talepleri Personel Dağılım Cetveli ve kadro durumunun uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan değerlendirilir. Bu personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların atanacağı yerler bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde belirlenir. (3) Ancak, Merkez Teşkilatı kadroları ile kararname ile atama yapılan kadrolara, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Başhekimlik, Depo ve Tamirhane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şef kadrolarına görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla naklen atamalarda kur?a şartı aranmaz.   Bir mazerete dayanan atamalar MADDE 18 - (1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilir; a) Sağlık durumu, b) Eş durumu, (2) Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. (3) Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il`e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz. (4) (Fıkra Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Mazereti sona eren personel, bulunduğu il D ve C hizmet grubundaysa talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde ilk kurum içi naklen atama döneminde ilan edilecek boş kadrolara başvurur ve hizmet puanına göre ataması yapılır. Eğer bu yolla atama gerçekleştirilemez veya mazereti kabul edilmez veya ilgili personel gerekli belgeleri zamanında Bakanlığa sunmazsa, bu personel Bakanlıkça 6 ncı hizmet bölgesinden başlamak üzere durumuna uygun bir kadroya atanır. Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan mazereti nedeniyle naklen atanan personel mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine atanır.   Sağlık mazereti nedeniyle atama MADDE 19 - (1) (Fıkra Değ. : R.G.: 24.06.2006/26208) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar. (R.G.: 24.06.2006/26208) Fıkra yürürlükten kaldırıldı. (2) (Fıkra Değ. : R.G.: 24.06.2006/26208) Komisyon, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.   Eş durumu nedeniyle atama MADDE 20 - (1) (Mad. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanmasını isteyebilirler. (2) Eş durumu nedeniyle personelin nakil talebinde bulunabilmesi için; Eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığı ve ilk defa veya naklen atandığı hizmet bölgesinde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığının belgelenmesi gerekmektedir. (3) Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş içinde D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması ise; Merkez teşkilatı kadroları, İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik halinde kıdem aylığına esas yılı ve terfi tarihi kıdemli olandır. Eğer kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eşin bulunduğu yere kıdemsiz eş atanır. Ancak son dönem tayini, kura ve sınav sonucu atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde personel dağılım cetveline göre münhal kadro bulunması halinde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 19, 21 ve 24 üncü maddesi doğrultusunda atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde personel dağılım cetveline göre münhal kadro bulunması halinde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır. (4) Eşlerden biri başka bir kurumda çalışıyorsa; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Aksi takdirde Bakanlık; teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamın mümkün olmaması gibi hallerde bulunduğu yerde çalışması zorunlu eşin görev yaptığı kurumla koordinasyon sağlayarak eşlerin aynı görev yerinde kalmasını sağlamaya çalışır. Hiçbir şekilde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır. (5) Eşi, Bakanlık Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre başasistan veya asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan başasistanlık ve asistanlık süresinin 6 aydan fazla olması şarttır. (6) Eş durumu atamalarında Personel Dağılım Cetveli esas alınır. Ancak eşi zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personelin eş durumu atamalarında öncelikle Personel Dağılım Cetveli, Personel Dağılım Cetvelinin il içerisinde dolu olması durumunda ise standart kadro karşılama oranı uygulanır. (7) Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde ve Personel Dağılım Cetveli karşılama oranı en düşük birimden başlar ve bakanlıkça ilan edilen boş yerlerden yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile atanırlar. Yapılan bu kura sonucu aynı ile yerleştirilen personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 10 gün içinde ilgili İl Müdürlüğüne müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. Diğer unvanlardaki personelin atamaları il emrine yapılır.   Olağanüstü ve özel durumlarda yer değişikliği MADDE 21 - (1) (Mad. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. (2) Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenler, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde il müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Bunlardan talepleri uygun görülenlerin atamaları, öncelikle aynı hizmet bölgesinin C ve D gruplarına yapılır. (3) Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile boşanma nedeniyle, halen çalıştığı hizmet bölgesi ile bir üst veya alt hizmet bölgelerin C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir. Eşi vefat eden personel, nakil dönemleri beklenmeksizin ve hizmet puanına bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine atanabilir. Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatlarının boşanma ve eşin vefatından sonraki 1 yıl içinde yapılması gerekir. (4) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan personelin atama talebinde bulunabilmesi için eşlerinin; a) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre istihdam edilenler ile işçi ve geçici işçiler hariç olmak üzere noterler, belediye başkanları ve muhtarlar ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu, b) 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamında sigortalı çalışması halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl sigorta primi ödediğini, c) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamında çalışması halinde en az dört yıl; son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl süreyle Bağ-Kur primi ödediğini, d) Yukarıda sayılan Sosyal Güvenlik Kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az 4 yıl; müracaat tarihi itibariyle son bulunduğu yerde en az 2 yıl kesintisiz prim ödediğini belgelendirenlerin, eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri; atanmak istedikleri yerlerde standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlemler tesis etmek suretiyle değerlendirilir. (5) Ancak, bu fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre yapılacak yer değiştirmelerde; işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle dört yıllık sigortalılık veya vergi mükellefi olma şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme veya iki yıl süre ile kesintisiz vergi mükellefi olma şartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam 1 ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. (6) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine göre yapılacak yer değiştirmelerde; personel, eşinin çalışmakta olduğu yerden işyeri belgesi, vergi dairesi veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge ve prim ödediğini gösterir belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Bu şekilde ataması yapılan personel bu belgelerini her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Bu şekilde ataması yapılan personel eşin fiilen çalışmayı bırakması, işyerinin kapanması ve boşanma gibi nedenlerle atama gerekçesi ortadan kalkması halinde eski görev yerinin bulunduğu il?e, eski görev yerinin bulunduğu ilde münhal kadro bulunmaması halinde ise eski görev yerinin bulunduğu ilin hizmet bölgesinin doluluk oranı en düşük olan iline Bakanlıkça re?sen atanabilir. (7) Eşi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre bu üniversitelerde başasistan, asistan veya araştırma görevlisi olanların eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri; atanmak istedikleri yerlerde standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak eşi başasistan, asistan veya araştırma görevlisi olanlar atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan başasistan, asistan ve araştırma görevlisi süresinin 6 aydan fazla olması şarttır. (8) Personelin bu madde doğrultusundaki atama talepleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde yerine getirilir. (9) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden başka bir ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve münhal kadro olması halinde, emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. (10) Eşi şehit olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri ve talepleri halinde, münhal kadro olması halinde bu durumdan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere tayin talepleri yerine getirilir. (11) Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans eğitimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve eğitim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, eğitim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir. Bu personel söz konusu eğitim sürelerini tamamladıkları zaman münhal kadro olması durumunda eski görev yerlerinin bulunduğu il?e, eski görev yerinin bulunduğu ilde münhal kadro olmaması halinde ise eski görev yerlerinin bulunduğu ilin hizmet bölgesinin doluluk oranı en düşük iline Bakanlıkça re?sen atanır. (12) Stratejik personelin atama taleplerinde bu maddenin (b), (c) ve (d) bendi ile son fıkrası uygulanmaz.   Sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle atama MADDE 22 - (1) (Mad. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle yapılacak atamalar, Bakanlık Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır. (2) Bakanlık kadrolarında olup uzmanlık veya yan dal ihtisasını tamamlayanlar Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına tabi olarak atanırlar. Eğitimlerini tamamlamadan ayrılmak isteyen asistan ve uzman tabipler ise daha önceki kadrolarının bulunduğu yere veya önceki kadrolarının bulunduğu hizmet bölgesinin alt hizmet bölgesi illerine tercihleri doğrultusunda dönem beklenilmeden atanırlar. (3) Klinik şef, klinik şef yardımcılığı ve başasistanlıktan ayrılmak isteyen uzman tabipler ise Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri yere her zaman atanabilirler.   İstihdam edilme gerekçeleri ortadan kalkan personelin ataması MADDE 23 - (1) İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler hariç olmak üzere; görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması, personel dağılım cetvelinde değişiklik olması, sağlık birimlerinin devri gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, işleme konu olan personel Öncelikle il içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının altında personele sahip, ihtiyaç olan birimlere atanır. Ancak il içinde atanmaları mümkün olmazsa, Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet puanına göre yerleştirilirler.   Hizmet gereği atamalar MADDE 24 - (1) Aşağıdaki hallerde, hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir; a) Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olması, b) Sicil raporu sonuçlarına göre her ne sebeple olursa olsun yetersizliklerinin tespit edilmesi. (2) (Fık. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Birinci fıkranın (a) bendi gereği yapılacak atamalar D hizmet grubu illerine yapılabilir. (3) (Yeni Fıkra: R.G.: 14.09.2004/25583) (a) ve (b) bentleri gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel haklarındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya Valilik tarafından il içine atanır. (4) (Fık. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) Bu madde gereği atananlar, ayrıldıkları bu İle 2 yıl geçmeden naklen atama talebinde bulunamazlar.   Yönetici atamaları MADDE 25 - (1) (Değ.:R.G.: 24.06.2006/26208) İl müdürlüğü, müdürlük ve başhekimlik unvanlarına, bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atama veya görevlendirme yapılabilir. Atanma talebinde bulundukları tarihte bu görevlerde bulunan ve en az iki yıl süreyle yürütenler puan ve döneme bağlı kalmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere münhal bir kadroya atanabilir. İki yıldan az görev yapanlar ise önceki kadrolarının bulunduğu ilde veya aynı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu illerinden birinde durumuna uygun bir kadroya atanabilir.   Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine ve Bölge İçi Atama MADDE 26 - (1) (Değ. : R.G.: 24.06.2006/26208) İlgililerin talebi halinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması durumunda her zaman yapılabilir. (2) Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak koşuluyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan personelin gitmek istedikleri yerin doluluk oranı bulundukları yerden daha düşük olması kaydıyla bu ve diğer illere atamaları ile kapsam dışı unvan ve branşlarda bulunan personelin bulundukları hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesindeki illere atamaları Personel Dağılım Cetveli ve kadro durumunun uygun olması hallerinde her zaman yapılabilir.   Yeni Açılan Tesisler MADDE 27- (1) Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere il dışından, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinde duyurulur. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir. Buna rağmen personel ihtiyacı karşılanmazsa, Bakanlık bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre resen atama yapabilir. (2) (Yeni Fık. : R.G.: 24.06.2006/26208) Ayrıca hizmete yeni açılan tesisin PDC si belirlenene kadar, söz konusu tesis için Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği gereği öngörülen standartlar aşılmamak kaydıyla O İl içerisindeki diğer birimlerden hizmete yeni açılan tesise görevlendirme yapılabilir.   Resen Atama MADDE 28 - (1) (Mad. Değ.: R.G.: 24.06.2006/26208) İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen ataması yapılır. (2) İhtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen atama yapılabilir. (3) Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir.   Karşılıklı yer değiştirme MADDE 29 - (1) (Madde Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kur`a ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kur`a sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. (2) Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.   Müracaat sınırlamaları MADDE 30 - (1) (Madde Değ. : R.G.: 24.06.2006/26208) Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27 ve 29 uncu maddelerine göre atanan personel atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak bu personelin atanma talepleri bu Yönetmeliğin 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeleri kapsamında ise, bu süre şartı aranmaz.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

  Gerçek dışı beyan MADDE 31 - (1) Mazeret gruplarına dayanarak kurum içi naklen ataması yapılanların mazeret belgelerinin veya tüm personel için hizmet puanına esas beyan ve belgelerin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.   İstihdam Planlama Komisyonu MADDE 32 - (1) İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere oluşturulan bir komisyondur. Komisyonun kimin başkanlığında toplanacağı ve kimlerin üye olacağı Bakanlıkça belirlenir. Komisyonun sekreteryası Genel Müdürlükçe yürütülür.   İstihdam Planlama Komisyonunun görevleri ve çalışma usulü MADDE 33 - (1) İstihdam Planlama Komisyonu; bu Yönetmeliğin 5 nci maddesindeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar ve uyulacak esas ve usulleri belirler. İstihdam Planlama Komisyonu, atama ve nakil dönemlerinden önce toplanarak gerekli kararları alır. İstihdam Planlama Komisyonunda alınan kararlar, bakan onayı ile işlerlik kazanır ve bu kararlar ilgili birimlerce uygulanır.   İdari iş ve işlemler MADDE 34 - (1) Bakanlık ve valiliklerce yapılacak tüm atama ve nakillerde idari iş ve işlemler, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.   Özel nitelikler MADDE 35 - (1) Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına göre sertifika, diploma v.b. gibi özel nitelikler arayabilir. İlan edilen kadro sayısından fazla sayıda ve istenilen niteliklerde müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olana öncelik verilir.   EK MADDE 1 - (1) (R.G.: 24.06.2006/26208) Yürürlükten kaldırıldı.   EK MADDE 2 - (1) (R.G.: 24.06.2006/26208) Yürürlükten kaldırıldı.   Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 36 - (1) 16/11/1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan "Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği" ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.   GEÇİCİ MADDE 1 - (1) (Değ: R.G.: 14.09.2004/25583) Bakanlıkça, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubunda bulunan illerden diğer hizmet bölgelerine yapılanlar hariç olmak üzere, geçici görevle başka bir ilin hizmet birimlerinde görevlendirilen personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlıkça ilan edilen tarihe kadar müracaat ettikleri taktirde, bir defaya mahsus olmak üzere duyurulan C ve D hizmet grubu illere atanabilirler. Bu suretle atanamayanların geçici görevleri Bakanlıkça sona erdirilir. İl içi geçici görevlendirmelerde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre geçici görevi uzatılmayan personelin geçici görevi sona erdirilir.   GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce 16/11/1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan "Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği" çerçevesinde atama için müracaat edenlerin usülüne uygun olan talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanının hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış il içi geçici görevlendirmeler ve bu Yönetmeliğin 11 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan geçici görevlendirmeler ile diğer kamu kurumlarında geçen hizmetler dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanı bu Yönetmeliğin öngördüğünden farklı zamanlarda ilan edilebilir.   GEÇİCİ MADDE 3 - (1) (R.G.: 24.06.2006/26208) Yürürlükten kaldırıldı.   GEÇİCİ MADDE 4 - (1) (R.G.: 24.06.2006/26208) Yürürlükten kaldırıldı.   Yürürlük MADDE 37 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   Yürütme MADDE 38 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.   GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) (R.G.: 24.06.2006/26208) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Yataklı Tedavi Kurumlarında boş bulunan hemşire standartlarında; o kurumda standart fazlası ve Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen oranların üstünde istihdam edilen ebe unvanlı personel çalıştırılabilir.   GEÇİCİ MADDE 2 ? (1) (R.G.: 24.06.2006/26208) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk Kurum İçi Naklen Atamalarında uzman tabiplerin il içi atama onayları bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça tescil edilir.   GEÇİCİ MADDE 3 ? (1) (R.G.: 24.06.2006/26208) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce eşi vefat eden personelin 6 ay içerisinde başvurması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması kaydıyla atamaları istedikleri yere yapılabilir.   GEÇİCİ MADDE 4 ? (1) (R.G.: 24.06.2006/26208) Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personelin usulüne uygun olan talepleri başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.  

EK-1: İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ

    Geri  
 

Sosyo-EkonomikGelişmişlik Sıralaması

İller

İllerin Gelişmişlik Sıralamasına GöreAlacağı Ek Hizmet

1

İSTANBUL

0

2

ANKARA

10

3

İZMİR

20

4

KOCAELİ

30

5

BURSA

40

6

ESKİŞEHİR

50

7

TEKİRDAĞ

60

8

ADANA

70

9

YALOVA

80

10

ANTALYA

90

11

KIRKLARELİ

100

12

DENİZLİ

110

13

MUĞLA

120

14

BOLU

130

15

BALIKESİR

140

16

EDİRNE

150

17

İÇEL

160

18

BİLECİK

170

19

KAYSERİ

180

20

GAZİANTEP

190

21

ZONGULDAK

200

22

AYDIN

210

23

SAKARYA

220

24

ÇANAKKALE

230

25

MANİSA

240

26

KONYA

250

27

KARABÜK

260

28

İSPARTA .

270

29

HATAY

280

30

UŞAK

290

31

BURDUR

300

32

SAMSUN

310

33

KIRIKKALE

320

34

NEVŞEHİR

330

35

KARAMAN

340

36

ELAZIĞ

350

37

RİZE

360

38

TRABZON

370

39

AMASYA

380

40

KÜTAHYA

390

41

MALATYA

400

42

KIRŞEHİR

410

43

ARTVİN

420

44

AFYON

430

45

DÜZCE

440

46

ÇORUM

450

47

OSMANİYE

460

48

KAHRAMANMARAŞ

470

49

NİĞDE

480

50

GİRESUN

490

51

KASTAMONU

500

52

TUNCELİ

510

53

SİVAS

520

54

KİLİS

530

55

BARTIN

540

56

AKSARAY

550

57

SİNOP

560

58

ERZİNCAN

570

59

ÇANKIRI

580

60

ERZURUM

590

61

TOKAT

600

62

ORDU

610

63

DİYARBAKIR

620

64.

YOZGAT

630

65

ADIYAMAN

640

66

BAYBURT

650

67

KARS

660

68

ŞANLIURFA

670

69

IĞDIR

680

70

BATMAN

690

71

GÜMÜŞHANE

700

72

MARDİN

710

73

SİİRT

720

74

ARDAHAN

730

75

VAN

740

76

BİNGÖL

750

77

HAKKARİ

760

78

ŞIRNAK

770

79

BİTLİS

780

80

AĞRI

790

81

MUŞ

800

 
Tekirdağ Hakkında 
   
   
Tekirdağ Dişhekimleri Odası - TEL : 0282 263 54 55 - bilgi@tedo.org.tr