Resmî Gazete
Tarihi: 12.08.2022; Sayısı: 31921

SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1-
 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığınca belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, verimliliği, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemlerden oluşan genel tıbbi işlemler, özellikli tıbbi işlemler ile uluslararası sağlık hizmetlerinde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmektir.

Kapsam
MADDE 2- 
(1) Bu Yönetmelik, il sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri, ulusal referans laboratuvarları ile sağlık tesislerinde görev yapan memurlar, sözleşmeli personel (11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci ve 45 inci maddeleri uyarınca istihdam edilenler hariç), açıktan vekil olarak atananlar, (Ek ibare:RG-9/11/2022-32008)(1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde birlikte kullanım kapsamında hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilen üniversite personeli, kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az bir ay süreyle görevlendirilen sağlık personeli ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun tabip ve eczacı unvanlı kadrolarında çalışanlar ile sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup, Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Bireysel hedef katsayısı: Bakanlıkça tabip, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için bireysel hedef göstergelerine göre belirlenen 1,0 ile 1,4 arasında değişen katsayıyı,

c) Bilimsel çalışma destek puanı: Sağlık tesislerinde görev yapan personele, kadrosu üniversitede olanların akademik teşvik ödeneği almadığını belgelemesi koşulu ile Ek-7 sayılı listede yer alan bilimsel çalışmaları inceleme heyeti tarafından belirlenen şekilde belgelemesi halinde belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden 6 ay süreyle verilen ve aynı listede yer alan bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanı,

ç) Eğitici destekleme puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde ilgili dönemi içinde dâhili klinikler için vizit, konsey, klinikler arası ve klinikopatolojik toplantı, mortalite konseyi ve sağlık kurulu olmak üzere 20 saat, poliklinik hizmeti olarak 20 saat; cerrahi klinikler için vizit, konsey, klinikler arası ve klinikopatolojik toplantı, mortalite konseyi ve sağlık kurulu olmak üzere 10 saat ve poliklinik ve ameliyat hizmeti olarak 15’er saat; laboratuvar klinikleri için pratik eğitim çalışması olarak 40 saat çalışıldığının ve bütün kliniklerde her bir eğitici için 8 saat teorik asistan eğitimi yapıldığının eğitim sorumlusu tarafından belgelenmesi ve başhekimin onaylaması halinde verilen ek puanı,

d) Ek ödeme dönemi: Döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,

e) Ek ödeme matrahı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamını,

f) Ek puan: Personele Ek-6 sayılı listede belirtilen görevleri yerine getirmesi halinde ilgili dönem için tabloda öngörülen oranlarda verilen ek puanların toplamını,

g) Genel tıbbi işlemler: Bakanlıkça belirlenen genel tıbbi işlemler puanına esas olan işlemleri,

ğ) Genel tıbbi işlemler puanı: Bakanlıkça belirlenen o dönem içinde genel tıbbi işlemler yapan uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerinden her biri için ilgili formüllerinde kullanılmak üzere mesai içi ve mesai dışı olmak üzere ayrı ayrı hesaplanan, genel tıbbi işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

h) Ham puan: Eğitim ve araştırma hastaneleri dışındaki sağlık tesislerinde çalışan personel için 7 nci, eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan personel için 8 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan mesai içi, mesai dışı, uluslararası sağlık hizmetleri ve özellikli tıbbi işlemler için ayrı ayrı hesaplanan puanları,

ı) Hazine payı: Sağlık tesislerinde, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen oran üzerinden tespit edilecek tutarı,

i) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: Ek-2 sayılı listede belirlenen katsayıyı,

j) Hizmet etkinlik katsayısı: Eğitim ve araştırma hastaneleri dışındaki sağlık tesislerinde görev yapan ve hizmet etkinliği ölçülen tabip ve diş tabiplerinin görev yaptığı birim için Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar ile hizmet etkinlik parametreleri çerçevesinde ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan (1,00) ilâ (1,20) arasında değişen katsayıyı,

k) Hizmet puanı: 9 uncu maddeye göre hesaplanan puanı,

l) Hizmet verimlilik katsayısı: Personel/sağlık tesisleri için hizmeti elde etme maliyeti ve hasta memnuniyetine göre Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar uyarınca 1,00 ila 1,20 arasında değişen katsayıyı, (Bu katsayı personel/sağlık tesisi için ölçülmediği veya belirlenmediği dönemlerde 1,00 olarak uygulanır.)

m) İzolasyon odaları: Yüksek bulaştırıcılığı olan ve standart önlemler dışında solunum, damlacık, temas izolasyonu gerektiren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, H1N1, SARS, Kuş gribi, Meningokoksik menenjit gibi tanıları bulunan hastalara hizmet verilen odaları,

n) Kurum hedef katsayısı: Bakanlıkça sağlık tesislerinde dağıtımına karar verilen ek ödeme miktarının tesis başına belirlenmesinde çarpan olarak kullanılan ve ilgili birimin sağlık hizmet sunumu, finansal sürdürülebilirlik, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi kriterler çerçevesinde düzenlenen 1,0 ile 1,3 arasında değişen katsayıyı,

o) Mesai dışı çalışma: Nöbet ve icap nöbetlerinde yapılan çalışmalar ile mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar hariç, Bakanlıkça belirlenen mesai içi genel tıbbi işlem puanı eşiğini aşan tabipler ile görev verilen diğer personelin, Başhekimlikçe belirlenen çalışma zamanlarında yapılan çalışmaları,

ö) Mesai dışı tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılı listede mesai dışı çalışmalar için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

p) Mesai dışı toplam puanı: İlgili ek ödeme döneminde tabip ve diş tabiplerinin her birinin Başhekimlikçe sağlık tesisi/klinik/branş bazında ayrı ayrı hesaplanan mesai dışı genel tıbbi işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

r) Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

s) Mesai içi çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetlerinde yapılan çalışmaları,

ş) Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması: Eğitim ve araştırma hastanelerinde bir klinikte çalışan tabip ve diş tabiplerinin mesai içi genel tıbbi işlemler puanları ile özellikli tıbbi işlem puanlarının (özellikli tıbbi işlem puanının katılım oranı kadarının) toplamının, o klinikte çalışan asistanlar dâhil tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

t) Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması: Sağlık tesislerinde her bir tabip ve diş tabipleri için ayrı ayrı hesaplanan, mesai içi genel tıbbi işlemler puanları ile özellikli tıbbi işlemler puanı toplamının, bu işlemler için puan öngörülen tabip ve diş tabiplerinin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına (asistanlar dâhil) bölünmesi ile elde edilen puanı,

u) Mesai içi tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılı listede mesai içi çalışmalar için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

ü) Özellikli tıbbi işlemler: Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile Bakanlıkça işlem ve puanları bölge veya il veya hastane bazında ayrı ayrı belirlenebilen özellikli tıbbi işlemler puanına esas işlemleri,

v) Özellikli tıbbi işlemler puanı: O dönem içinde özellikli tıbbi işlem yapan eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinden her biri için ayrı ayrı hesaplanan özellikli tıbbi işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

y) Özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılı listede özellikli tıbbi işlemler için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

z) Sağlık tesisi: Üniversiteler ile birlikte kullanılan hastaneler de dâhil olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumlarını,

aa) Sağlık tesisi puan ortalamasından yararlanacaklar tablosu: Personelin net teşvik puanının sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak değerlendirildiği durumlar ile bu durumlara ilişkin süreleri ve hizmet alanı kadro unvan katsayılarını gösteren Ek-5 sayılı tabloyu,

bb) Sağlık tesisi toplam puanı: Sağlık tesislerinde mesai içi ve mesai dışı net teşvik puanları toplamı ile özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanları toplamını,

cc) Taban katsayısı: Ek-3A sayılı tabloda kadro unvanına göre belirlenen katsayıyı,

çç) Tabiplerin mesai dışı toplam çalışma saati: Başhekimlikçe belirlenen sağlık tesisi/klinik/branş bazında tabiplerin her birinin (asistan dahil) ilgili ek ödeme döneminde mesai dışı çalıştıkları saatlerin toplamını,

dd) Tabip dışı personelin mesai dışı toplam çalışma saati: Başhekimlikçe belirlenen sağlık tesisi/klinik/branş bazında tabip dışı personelin her birinin ilgili ek ödeme döneminde mesai dışı çalıştıkları saatlerin toplamını,

ee) Teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı: Sağlık tesisinin Bakanlıkça belirlenen dağıtılacak döner sermaye miktarının, tabip ve tabip dışı personel için sağlık tesislerinin veya ilgili sağlık tesisinin toplam puanına ayrı ayrı veya birlikte bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

ff) Teşvik ek ödemesi ve uluslararası sağlık hizmeti net teşvik puanı: 10 uncu maddeye göre hesaplanan puanı,

gg) Tıbbi işlemler: Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenen ve genel tıbbi işlemler puanına esas olan işlemler ile özellikli tıbbi işlemler puanına esas işlemleri,

ğğ) Tıbbi işlemler puanı: O dönem içinde Tıbbi İşlemler Yönergesi doğrultusunda puan öngörülen tabiplerden her biri için gerçekleştirdikleri işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

hh) Uluslararası sağlık hizmetleri: 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında Bakanlığın belirlediği usuller çerçevesinde belirli sağlık tesislerinde hastalara verilen hizmetleri,

ıı) Uluslararası sağlık hizmetleri tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılı listede uluslararası sağlık hizmetleri için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

ii) Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı: Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamındaki hastalara uygulanan işlemlerden elde edilen ve bu hizmetlerde görev alan profesör ve doçentler ile uzman tabip ve uzman diş tabipleri için ayrı ayrı hesaplanan genel tıbbi işlem ve özellikli tıbbi işlem puanlarının toplamını,

jj) Uluslararası sağlık hizmetleri toplam tıbbi işlemler puanı: Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamındaki hastalara uygulanan işlemlerden elde edilen ve bu hizmetlerde görev alan profesör ve doçentler ile uzman tabip ve uzman diş tabipleri için hesaplanan uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanlarının toplamını,

kk) Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulunmayan Başhekimlikçe belirlenen personelin toplam çalışma günü: Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında görev alan Başhekimlikçe belirlenen personelin her birinin ilgili dönemde uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında çalıştığı günlerin ayrı ayrı toplamını,

ll) Uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (A): Sağlık tesislerinde 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarının bu kapsamda görev yapanların uluslararası sağlık hizmetleri net teşvik puanları toplamına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

mm) Uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (B): Sağlık tesislerinde 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarının aynı fıkrada belirtilen uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında Başhekimlikçe görev verilen personelin uluslararası sağlık hizmetleri net teşvik puanları toplamına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

nn) (Ek:RG-9/11/2022-32008)(1) Eğitim ve araştırma katsayısı: Gelire katkısı olmayan ve tıbbi işlemler puanı üretme imkânı bulunmayan birlikte kullanım kapsamında hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli için hizmet sözleşmesi kapsamında belirlenen 0 ile 1 arasında değişen katsayıyı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları

Temel esaslar
MADDE 5-
 (1) Sağlık tesislerinde görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, yılda en fazla iki defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili yurt içi kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin bir yılda toplam 10 günü geçmeyen süreleri, görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri, çalışılmış gün olarak kabul edilir.

b) Tabiplerce gerçekleştirilen tıbbi işlemleri incelemek amacıyla her bir sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulur. Koordinatör Başhekimliğe bağlı her bir hastane için Koordinatör Başhekim tarafından ayrı ayrı inceleme heyeti oluşturulabilir. İnceleme heyeti, başhekim tarafından belirlenen ve tercihen mesleğinde en az 5 yıl çalışmış olan tabip veya diş tabipleri ile gelir tahakkuk ve faturalandırma konusunda uzman bir üyeden oluşur. Heyet başkanı, başhekim veya görevlendireceği başhekim yardımcısıdır. İnceleme heyeti üye sayısı 3’ten az, 12’den fazla olamaz. İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. İnceleme heyeti, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde, heyet başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. İnceleme heyetinin çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekretaryası idari ve mali hizmetler müdürlüğünce yapılır. Tabipler, ilgili dönemde gerçekleştirdikleri tıbbi işlemlerin doğruluğunu, Bakanlıkça yayımlanan Tıbbi İşlem Listelerindeki açıklama ve hükümler ile ilgili mevzuatlara uygunluğunu sağlık tesisinin bilgi yönetim sistemi üzerinden düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. İdare tarafından adına kayıtlı işlemlerin doğruluğu tabiplere onaylatılarak varsa düzeltme talebi de alınıp toplantı öncesi inceleme heyetine bildirmesi sağlanır. İnceleme heyeti; sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin yapılıp yapılmadığını, Tıbbi İşlem Listelerindeki açıklama ve hükümler ile tıp etiğine uygunluğunu inceler, işlemleri yerindelik, ilgili mevzuata uygunluk, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirir. Her ek ödeme dönemi için ilgili personelin hizmet etkinlik katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemleri yürütür. Tıbbi işlemlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri inceler ve karara bağlar. İlgili dönem için yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda hazırlayacağı raporu başhekime, Koordinatör Başhekimlerce oluşturulan İnceleme Heyetleri ise Koordinatör Başhekime sunar. İnceleme heyeti tarafından, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin, Tıbbi İşlemler Listesi açıklamalar kısmında yer alan hükümler ile ilgili mevzuata uygun olmadığının tespit edildiği durumlarda, söz konusu işlemler heyet tarafından iptal edilir. Bu husus haricinde tabiplerce gerçekleştirildiği bildirilen tıbbi işlemlerle ilgili olarak inceleme heyeti tarafından herhangi bir düzenleme yapılamaz. Başhekim, inceleme heyeti çalışmalarının takibinden ve inceleme heyeti raporlarının gereğinin uygulanmasından sorumlu olup tıbbi işlemlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, disiplin işlemi başlatır ve inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar, gerektiğinde önceki ek ödeme dönemleri için de inceleme yaptırabilir. İnceleme heyeti üyelerin oy çokluğu ile, tabip ve diş tabiplerinin mevzuata ve gerçeğe aykırılığı tespit edilen tıbbi işlemleri için personel Başhekim tarafından yazı ile ikaz edilir. Personel bu ikaz işlemine karşı 5 gün içerisinde itiraz edebilir ve bu itiraz kurulda tekrar görüşülerek 5 gün içinde karar kesinleştirilir. Benzer işlemlerde mevzuata ve gerçeğe aykırılığı konusunda ikiden fazla ikaz edilen personel hakkında idari soruşturma açılır.

c) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla bağlı bulunduğu ilgili yöneticinin gerekçeli teklifinin yazılı olarak belgelenmesi ve başhekimin onayı ile belirlenen personele, o dönem için sağlık tesisi puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl içinde 6 ayı geçemez.

ç) Sağlık tesisleri arasında görevlendirilen personele, geçici görev yaptığı sağlık tesisinden ek ödeme yapılır.

d) Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden sağlık tesislerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinin döner sermayesinden ek ödeme yapılır.

e) Sağlık tesislerinden, Bakanlığın taşra teşkilatına görevlendirilen personele görevlendirildiği yerden ek ödeme yapılır.

f) Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan personelin sağlık tesislerine görevlendirilmesi halinde personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinden ek ödeme yapılır. Ancak, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan personelden sağlık tesislerine görevlendirilenlere görevlendirildiği sağlık tesisinden ek ödeme yapılmaz.

g) Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından ihtiyaç planlaması yapılan yerlere resen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine görevlendirildikleri sağlık tesisinden yapılacak ek ödemenin yanında asıl kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden, sağlık tesisi puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.

ğ) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca, haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri ile aynı maddenin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca haftada dört saat izinli sayılan ilçe temsilcilerinin izinli sayıldığı bu sürelerde sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak değerlendirilir.

h) Bu Yönetmelik kapsamındaki personele yapılacak ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

ı) Ek ödeme hesaplamalarına esas olmak üzere, yan dal klinikleri ve bir kliniğe bağlı olarak çalışmayan yan dal uzmanları başhekimin kararıyla, bir ek ödeme döneminden az olmamak üzere ilgili ana dal içinde değerlendirilebilir.

i) Semt poliklinikleri bağlı oldukları sağlık tesisi ile birlikte değerlendirilir. Eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı semt poliklinikleri ilgili kliniklerle ilişkilendirilir ve personel o klinikteki eşdeğer personel gibi değerlendirilir.

j) Eğitim ve araştırma hastanelerinde biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvar hizmetlerini yürüten eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler ile diğer personelin ham puanlarının hesaplanmasında, klinik hizmet puan ortalamaları yerine sağlık tesisi puan ortalamaları esas alınır.

k) Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler puanlandırılır. Acil servis ve acil kliniklerde ise pratisyen tabipler de puanlandırılır.

l) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara ve yan dal asistanlarına sadece Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından ilan edilen tamamlanması zorunlu rotasyon eğitim süreleri (ana dal asistanlarının yan dal kliniğinde geçirdiği eğitim süreleri hariç) ile zorunlu hallerde sağlık tesisi dışına görevlendirildikleri sürelerde kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden, sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemede, rotasyonda bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayıları mesai içi klinik hizmet puanı ortalaması ve mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilmez. Zorunlu rotasyon eğitim süreleri dışındaki rotasyonlar ile ana dala bağlı yan dalda geçen eğitim süreleri başhekimin kararıyla ana dalda veya rotasyonda olduğu klinikten veya yan dal kliniğinden değerlendirilir. Ana dal asistanlarının yan dal kliniğinde geçirdikleri eğitim sürelerinde aktif çalışma gün katsayısı, mesai içi klinik hizmet puanı ortalaması ve mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması hesabında %50 olarak uygulanır.

m) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.

n) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca personele sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılması gereken hallerde mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması esas alınır. Ek-5 sayılı tablonun (B) bölümünde belirtilen hallerde sağlık tesisi puan ortalamasının öngörülen oranı esas alınır.

o) 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen personel ile 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı özel kalem müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilen personele görevlendirildiği ek ödeme döneminde kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde girişimsel işlem puanı üretme imkânı bulunan tabiplerde görevlendirildiği ek ödeme döneminin tamamı için kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinde ilgili branştaki en yüksek genel tıbbi işlem puanı ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınır. Branşında tek olan tabip ile diğer personele ise görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır, bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı kadro unvan katsayısı %50 oranında arttırılır.

ö) Bakanlıkça sağlık tesisleri içinde mükemmeliyet merkezi olarak tescillenen birimlerde ilgili mevzuat çerçevesinde fiilen tam zamanlı görev yapan personelin mesai içi hizmet puanı hesaplanmasında kullanılan hizmet alanı kadro unvan katsayıları %50’ye kadar Bakanlıkça belirlenen oranlarda artırılabilir.

p) İlgili dönemde, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesi uyarınca akademik teşvik ödeneğinden faydalanan personel için bilimsel çalışma destek puanı hesaplanmaz.

r) İlgili ek ödeme döneminde asistan veya yan dal asistanı bulunmayan kliniklerde görev yapan hekimlerin puan hesabında bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanların formülleri uygulanır.

s) Afet ve acil durumlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlarda alınan sağlık tedbirleri kapsamında kurulan seyyar hastanelere görevlendirilen personele, görevlendirme öncesi aldığı aylık ek ödeme tutarları da gözetilerek kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi (Ek ibare:RG-9/11/2022-32008)(1) veya Bakanlıkça belirlenen sağlık tesisinin puan ortalamasının iki katını geçmeyecek şekilde her personel için ayrı ayrı Bakanlıkça belirlenen oranda ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı fıkrası kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i, pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 265’i oranında, herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak temel ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

(3) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu şekilde merkezi yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak temel ek ödeme tutarından mahsup edilir.

(4) Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan sağlık tesislerine belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele görevlendirildiği sağlık tesisinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır:

a) En az bir ay süreyle sağlık tesislerine görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarlarını geçemez.

b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Çalışılan süre, vaka veya iş için sağlık tesisine geliş ve ayrılış saatleri Başhekimliklerce kayıt altına alınır. Sağlık tesisi puan ortalamaları ve klinik hizmet puan ortalamaları hesaplamasında tıbbi işlemler puanı bulunan personelin puanları ve bu şekilde hesaplanan aktif çalışma gün katsayıları kullanılır. Bu şekilde görevlendirilen personelin ham puanı hesaplamasında ilgisine göre 7 nci veya 8 inci maddede belirtilen esaslar uygulanır.

c) Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği sağlık tesisi tarafından aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı, söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(5) Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, çocuk enfeksiyon hastalıkları, tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının mesai içi ham puanlarının hesaplanmasında; sağlık tesisi puan ortalamasının ilgili branş için Personel Dağılım Cetvelinde (PDC) öngörülen uzman sayısının çalışan uzman sayısına oranı kadarı kullanılır. Bu oran 1 (bir)’den büyük olamaz. Bu fıkra kapsamındaki uzmanlardan askerlik, ücretsiz izin, analık izni veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile üniversite kadrosundakiler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar da ilgili branştaki uzman sayısına dâhil edilir.

(6) Tabip dışı personelden sağlık hizmetleri sınıfı personel için Ek-2 sayılı tablodaki Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayılarına, Ek-4 sayılı Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alan Katsayılar Tablosunda belirtilen katsayılar eklenerek uygulanır.

(7) Özellikli tıbbi işlem puanının, tabip ham puanına ve klinik hizmet puanına eklenecek puanlara ilişkin katılım oranlarını (0 ile 1 arasında) belirleme Bakan yetkisindedir. Bu oranlar belirlenmediği durumda özellikli tıbbi işlem puanı katılım oranları 0,50 olarak uygulanır.

(8) Kadın doğum uzmanları ve asistanları ile ebelere normal doğumu teşvik amacıyla, sağlık tesisi puan ortalamasına kadar normal doğum teşvik ek puanı verilebilir. Normal doğum teşvikine yönelik çalışmaların usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

(9) Mesai dışı çalışmada resmî tatil günleri ve nöbet izninde olduğu günler hariç olmak üzere, ilgili personelin mesai dışı ödemeye esas puanı, aynı güne ait mesai içi puanı aşamaz, aşan puanı mesai içi puanı olarak değerlendirilir. Bakanlıkça belirlenen aylık mesai içi asgari puana ulaşamayan tabiplerin mesai dışındaki çalışmaları mesai içi çalışma olarak kabul edilir ve bu puanları mesai içi puana eklenerek hesaplanır. Sağlık tesisindeki ihtiyaç göz önüne alınarak Başhekimlikçe sağlık tesisi/klinik/branş bazında ayrı ayrı mesai dışı çalışma yaptırılabilir.

(10) Bireysel hedef katsayısı hesaplanmayan tabipler ile tabip dışı personel için bireysel hedef katsayısı 1 olarak uygulanır. Bireysel hedef katsayısı ve kurum hedef katsayısı Bakanlıkça belirleninceye kadar 1 olarak uygulanır.

(11) (Ek:RG-9/11/2022-32008)(1) Tıbbi işlemler puanı üretme imkânı bulunmayan ve gelire katkısı olmayan birlikte kullanım kapsamında hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli için eğitim ve araştırma katsayısı mesai içi ham puan hesaplamasında çarpan olarak kullanılır. Bu katsayı Bakanlıkça belirleninceye kadar 1 olarak uygulanır.

Personele yapılacak ek ödeme dağıtımı
MADDE 6-
 (1) Bakanlık bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi ile ek 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak ödemeler dışında dağıtılacak ek ödemenin yıllık toplamı, dağıtımda kullanılabilecek toplam tutarın yüzde 50’sini aşamaz.

(2) Teşvik ek ödemesi için ülke, bölge, hastane grupları ve hastane tahakkukları, verimlilik, hasta memnuniyeti, hizmeti elde etme maliyeti gibi faktörler dikkate alınarak, sağlık tesisinin dağıtabileceği miktarı ile bu miktarın tabip ve tabip dışı personele verilecek oranları Bakanlıkça belirlenir.

(3) Personele yapılacak ek ödeme, temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluşur.

a) Temel ek ödeme, sabit ödeme ile taban ödeme toplamından oluşur.

1) Sabit ödeme; personelden tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre; sağlık tesislerinde görev yapan üniversite personeli ile tabip dışı personel için aynı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi gereği merkezî yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme tutarıdır.

2) Taban ödeme; personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla yapılan ödemedir. Bu ödeme, Ek-3A sayılı tablodaki personelin kadro unvanına göre belirlenen taban katsayısının en yüksek Devlet memuru aylığı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu ödemenin hesaplanmasında mesai içi aktif çalışma gün katsayısı ayrıca çarpan olarak kullanılır. Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz.

b) Teşvik ek ödemesi: Personelin görev yaptığı sağlık tesisinde hizmete katkısı ve verimliliği ile finansal sürdürülebilirliği sağlama, hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi kriterler göz önüne alınarak mesai içi ve mesai dışı çalışmalarına karşılık olarak döner sermayeden personele yapılan ödemedir.

(4) Uluslararası sağlık hizmetleri ek ödemesi: Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirden 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, sağlık tesisinde uluslararası sağlık hizmetlerinde çalışan ve bu hizmete katkısı olan personele yapılan ödemedir. Bu ödeme için;

a) Başhekim, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında dağıtılacak tutarı, sağlık tesisinin o dönemde bu kapsamda elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasında belirlenen oranı geçmeyecek şekilde belirler.

b) İl sağlık müdürlüğü, sağlık tesisince belirlenen uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında dağıtılacak tutarı aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasında belirlenen oranı geçmeyecek şekilde değiştirerek onaylar ve bu şekilde verilen onay doğrultusunda karar kesinleşir.

c) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında belirlenen dağıtılacak tutarın %80’i bu hizmetlerde görev alan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile diş tabiplerine uluslararası sağlık hizmetleri ödemesi olarak dağıtılır.

ç) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında belirlenen dağıtılacak tutarın en fazla %20’si ile varsa bu fıkranın (c) bendi kapsamında dağıtılan tutarın fazlası uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında görevlendirilen personele unvan katsayısı dikkate alınarak çalıştığı süre oranında dağıtılır. Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında çalıştırılacak personelin çalışma usul ve esasları ile nitelikleri, görev yapacakları yerler gibi hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Eğitim ve araştırma hastaneleri dışındaki sağlık tesislerinde ham puanın hesaplanması
MADDE 7-
 (1) Eğitim ve araştırma hastaneleri dışındaki sağlık tesislerinde ham puan, esas olarak hizmet puanından oluşur. Ancak sağlık tesisi puan ortalaması referans alınanlarda aktif çalışma gün katsayısı, mesai içi ham puan hesaplamalarında çarpan olarak kullanılır.

(2) Mesai içi çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır. Hizmet etkinlik katsayısı hesaplanamayan durumlar ile unvan ve branşlarda personelin hizmet etkinlik katsayısı 1 (bir) kabul edilir. Bakanlıkça hizmet etkinlik usul ve esasları belirleninceye kadar ilgili katsayı 1 (bir) kabul edilir.

a) Genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = Genel tıbbi işlemler puanı x hizmet etkinlik katsayısı.

b) Ek-5 sayılı tablo kapsamında sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler ve diğer personel: Ham puanı = Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x mesai içi aktif çalışma gün katsayısı x hizmet etkinlik katsayısı.

(3) Mesai dışı çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır. Mesai dışı toplam puan hesaplamasında Başhekimlikçe sağlık tesisi/klinik/branş bazında hesaplama yapılabilir.

a) Genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı

b) Diğer Personel (tabip dışı personel): Ham puanı = Personelin mesai dışı çalışma saati x (mesai dışı toplam puan / tabip dışı personelin mesai dışı toplam çalışma saati)

(4) Özellikli tıbbi işlemler yapan tabiplerin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Özellikli tıbbi işlemler ham puanı = Özellikli tıbbi işlemler puanı.

(5) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında çalışan personelin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı bulunan profesör, doçent, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı.

b) Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan Başhekimlikçe belirlenen personelin ham puanı = (Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan Başhekimlikçe belirlenen personelin her birinin çalışma günü / ilgili dönem gün sayısı) x (uluslararası sağlık hizmetleri toplam tıbbi işlemler puanı / uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulunan personel sayısı) x 0,10

c) Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan; tıbbi işlem puanı bulunan profesör, doçent, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar dışındaki Başhekimlikçe belirlenen personelin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulunan profesör, doçent, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar dışındaki belirlenen personelin her birinin çalışma günü x (uluslararası sağlık hizmetleri toplam tıbbi işlemler puanı / uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulunmayan Başhekimlikçe belirlenen personelin toplam çalışma günü)

Eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinin üniversite ile iş birliği yapılan birimlerinde ham puanın hesaplanması
MADDE 8-
 (1) Eğitim kliniklerinde mesai içi ve mesai dışı çalışmalarda ham puan; klinik hizmet puanı ortalaması, sağlık tesisi puan ortalaması ve genel tıbbi işlemler puanının belli oranlarının toplamından oluşur. Ancak sağlık tesisi veya klinik puan ortalaması referans alınanlarda aktif çalışılan gün katsayısı ayrıca çarpan olarak kullanılır. Özellikli tıbbi işlemler ham puanı ve uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı ise ilgili personelin kendi tıbbi işlem puanları toplamından oluşur. Tıbbi işlemler puanı bulunmayan diğer personelin uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı ise uluslararası sağlık hizmetleri sağlık tesisi puan ortalaması ve aktif çalışılan gün katsayısı çarpımından oluşur.

(2) Mesai içi çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar:

1) Eğitim sorumlusu, idari sorumlu: Ham puanı = [(Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması x (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması))*] x Mesai içi aktif çalışma gün katsayısı + (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı x 0,25)

* “Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması” oranı 0,75’in üzeri bir değer olursa 0,75 olarak esas alınır.

2) Eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler, diş kliniklerinde uzman diş tabipleri, acil kliniklerde ise pratisyen tabipler: Ham puanı = [(Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması x (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması))* + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması))**] x Mesai içi aktif çalışma gün katsayısı + (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı x 0,30).

* “Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması” oranı 0,50’nin üzeri bir değer olursa 0,50 olarak esas alınır.

** “Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması” oranı 0,20’nin üzeri bir değer olursa 0,20 olarak esas alınır.

3) Tıbbi işlem puanı oluşan kliniklerdeki asistanlar (diş asistanları dahil) ve yan dal asistanları: Ham puanı = [(Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x 0,25) + (Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması x (Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması/ Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması)*] x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı

* (Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması/ Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması) ≥ 1,50 ise 0,50; 1-1,49 ise 0,25; <1,00 ise 0 olarak uygulanır.

4) Enfeksiyon hastalıkları ile biyokimya ve mikrobiyoloji kliniklerinde çalışan eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile ÜYTE merkezlerinde çalışan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları ve tıbbi işlem puanı oluşmayan kliniklerdeki asistanlar ve yan dal asistanları: Ham puanı = Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x mesai içi aktif çalışma gün katsayısı.

b) Bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar:

1) Eğitim araştırma hastanelerinde genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = [Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması)*] x Mesai içi aktif çalışma gün katsayısı + (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı x 0,40).

* “Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması” oranı 0,60’ın üzeri bir değer olursa 0,60 olarak esas alınır.

2) Ağız ve diş sağlığı eğitim hastanelerinde genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı.

3) Sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak uzman tabipler, tabipler ve diğer personel: Ham puanı = Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x mesai içi aktif çalışma gün katsayısı.

(3) Mesai dışı çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır. Mesai dışı toplam puan hesaplamasında Başhekimlikçe sağlık tesisi/klinik/branş bazında hesaplama yapılabilir. (Ek cümle:RG-9/11/2022-32008)(1) Başhekimlikçe branş bazında hesaplama yapılması halinde bu kapsamda mesai dışı çalışma yapan personelin ek ödeme hesaplamalarında “Klinik olarak mesai dışı çalışanlar” formülü esas alınır.

a) Klinik olarak mesai dışı çalışanlar:

1) Eğitim sorumlusu, idari sorumlu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler, diş kliniklerinde uzman diş tabipleri ve diş tabipleri: Ham puanı = (Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı x 0,50) + Tabibin mesai dışı çalışma saati x (Mesai dışı toplam puanı / Tabiplerin mesai dışı toplam çalışma saati) x 0,50

2) Asistanlar ve Yan dal asistanları: Ham puanı = Asistanın mesai dışı çalışma saati x (Mesai dışı toplam puan / Tabiplerin mesai dışı toplam çalışma saati)

3) Diğer personel (tabip dışı personel): Ham puanı = Personelin mesai dışı çalışma saati x (Mesai dışı toplam puan / Tabip dışı personelin mesai dışı toplam çalışma saati)

b) Bireysel olarak mesai dışı çalışanlar:

1) Bir eğitim kliniğine bağlı olmaksızın genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı.

2) Ağız ve diş sağlığı eğitim hastanelerinde genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı.

3) (Ek:RG-9/11/2022-32008)(1) Diğer personel (tabip dışı personel): Ham puanı = Personelin mesai dışı çalışma saati x (Mesai dışı toplam puan / Tabip dışı personelin mesai dışı toplam çalışma saati)

(4) Özellikli tıbbi işlemler yapan tabiplerin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Özellikli tıbbi işlemler ham puanı = Özellikli tıbbi işlemler puanı x Özellikli tıbbi işlem puanı katılım oranı.

(5) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında çalışan personelin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı bulunan profesör, doçent, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı.

b) Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan Başhekimlikçe belirlenen personelin ham puanı = (Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan Başhekimlikçe belirlenen personelin her birinin çalışma günü / ilgili dönem gün sayısı) x (uluslararası sağlık hizmetleri toplam tıbbi işlemler puanı / uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulunan personel sayısı) x 0,10

c) Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan; tıbbi işlem puanı bulunan profesör, doçent, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar dışındaki Başhekimlikçe belirlenen personelin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulunan profesör, doçent, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar dışındaki belirlenen personelin her birinin çalışma günü x (uluslararası sağlık hizmetleri toplam tıbbi işlemler puanı / uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulunmayan Başhekimlikçe belirlenen personelin toplam çalışma günü)

Hizmet puanının hesaplanması
MADDE 9-
 (1) Mesai içi hizmet puanları, 7 nci ve 8 inci maddelere göre hesaplanan ilgili ham puanların hizmet verimlilik katsayısı, hizmet alanı kadro unvan katsayısı ve bireysel hedef katsayısı ile çarpılması suretiyle elde edilir:

Mesai içi hizmet puanı = Ham puan x Hizmet verimlilik katsayısı x Hizmet alanı kadro unvan katsayısı x Bireysel hedef katsayısı.

(2) Mesai dışı, özellikli tıbbi işlemler ve uluslararası sağlık hizmetleri hizmet puanları, 7 nci ve 8 inci maddelere göre hesaplanan ilgili ham puanların hizmet alanı kadro unvan katsayısı ile çarpılması suretiyle elde edilir:

Mesai dışı, özellikli tıbbi işlemler ve uluslararası sağlık hizmetleri hizmet puanı = Ham puan x Hizmet alanı kadro unvan katsayısı.

Eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinde net teşvik puanı ve uluslararası sağlık hizmeti net teşvik puanlarının hesaplanması
MADDE 10-
 (1) Mesai içi net teşvik puanı; mesai içi hizmet puanı, bilimsel çalışma destek puanı ve ek puanın toplamından oluşur. Mesai dışı net teşvik puanı, özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanı ve uluslararası sağlık hizmeti net teşvik puanı ise kendi hizmet puanlarından oluşur.

a) Mesai içi net teşvik puanı = Mesai içi hizmet puanı + Bilimsel çalışma destek puanı + Ek puan.

b) Mesai dışı net teşvik puanı = Mesai dışı hizmet puanı.

c) Özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanı = Özellikli tıbbi işlemler hizmet puanı.

ç) Uluslararası sağlık hizmeti net teşvik puanı= Uluslararası sağlık hizmetleri hizmet puanı.

Ödenecek net ek ödeme tutarı
MADDE 11-
 (1) Temel ek ödeme tutarı; Sabit ödeme ve taban ödeme tutarlarının toplamından oluşur. Personele ait mesai içi net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu teşvik ek ödemesi tutarı bulunur. Teşvik ek ödemesi tutarı ile temel ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(2) Mesai dışı ödenecek ek ödeme tutarı ise mesai dışı net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Bu tutar mesai dışı tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(3) Özellikli tıbbi işlemler ek ödeme tutarı, personele ait özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Özellikli tıbbi işlemler ek ödeme tutarı özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(4) Uluslararası sağlık hizmetleri ek ödeme tutarı; 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamındaki personel için uluslararası sağlık hizmetleri net teşvik puanının, uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (A) ile çarpımı sonucu, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki personel için ise uluslararası sağlık hizmetleri net teşvik puanının, uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (B) ile çarpımı sonucu bulunur. Bu tutar, uluslararası sağlık hizmetleri tavan ek ödeme tutarını geçemez.

Ek ödeme zamanı
MADDE 12- 
(1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır.

Kanunî kesintiler
MADDE 13- 
(1) Ek ödemeden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Birimleri, Ulusal Referans Laboratuvarları ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda Çalışan Personele Ek Ödeme Verilmesine Dair Usul ve Esaslar

Ek ödeme
MADDE 14- 
(1) Bu Yönetmeliğin 1 inci ve 3 üncü bölümünde geçen;

a) Analiz ve kontrol laboratuvarları: TİTCK Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan laboratuvarları,

b) İl sağlık müdürlüğü: Sağlık Bakanlığına bağlı il sağlık müdürlüklerini,

c) İl sağlık müdürlüğü birimleri: İlçe sağlık müdürlükleri, il ambulans servisi başhekimlikleri ve komuta kontrol merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları, EII-EIII rolündeki entegre ilçe devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı laboratuvarlarını,

ç) TİTCK: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

d) Ulusal Referans Laboratuvarları: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarları,

e) Kurum hizmet yönergesi: İl sağlık müdürlüğü ve birimleri ile Ulusal referans laboratuvarları için Bakanlıkça, TİTCK ve analiz ve kontrol laboratuvarları için TİTCK tarafından çıkarılacak yönergeleri,

ifade eder.

(2) Ek-3B sayılı tablodaki katsayılar, Bakanlıkça ilgili birim için belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumuna göre 0,5 ile 1,0 arasında değişen katsayılar ile çarpılarak uygulanır. Bu hedefler belirleninceye kadar Ek-3B tabloda yer alan katsayılar 0,75 ile çarpılarak uygulanır. (Mülga cümle:RG-9/11/2022-32008)(1)

(3) Bu madde kapsamında yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup, ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından yürütülür:

a) Ek ödeme, personele fiilen hizmete katkı sağladığı sürece verilebilir. Resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, yılda en fazla iki defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili yurt içi kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin bir yılda toplam 10 günü geçmeyen süreleri, görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri, çalışılmış gün olarak kabul edilir.

b) İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinde görev yapan personelden, Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile ulusal referans laboratuvarlarına geçici veya resen görevlendirilenlerin ek ödemesi, görevlendirildiği yerden yapılır.

c) Bakanlık merkez teşkilatı ile TİTCK kadrolarında bulunan personelden il sağlık müdürlükleri ve birimleri ile ulusal referans laboratuvarlarına en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı il sağlık müdürlüğünün/merkez laboratuvarlarının döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Ancak, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan personelden il sağlık müdürlüğü ve birimlerine görevlendirilenlere bu birimlerden ek ödeme yapılmaz.

ç) Bakanlık taşra teşkilatı ile sağlık tesisi kadrolarında bulunan personel ile analiz ve kontrol laboratuvarlarında görev yapan personelin ulusal referans laboratuvarlarına geçici görevle görevlendirilmesi halinde personele, görev yaptığı ulusal referans laboratuvarları tarafından ek ödeme yapılır.

d) Sağlık tesislerinde görev yapan personelin il sağlık müdürlükleri ve birimleri ile ulusal referans laboratuvarına görevlendirilmesi halinde personele, geçici olarak görev yaptığı birimden ek ödeme yapılır.

e) İl sağlık müdürlükleri ile ulusal referans laboratuvarlarında fiilen görev yapan personelden 2879 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen personel ile 6253 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı özel kalem müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilen personele görevlendirildiği ek ödeme döneminde kadrosunun bulunduğu birim esas alınarak ek ödeme yapılır.

(4) Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Bakanlık personelinden bir göreve vekâleten atananlara;

1) Vekâletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekâletin, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşımaları,

kaydıyla, vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya görevler için ek ödeme yapılır.

b) 657 sayılı Kanuna tâbi Bakanlık ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personelinden 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele, görevlendirmenin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen ek ödeme yapılır.

c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

ç) Bakanlıkça İlçe Entegre hastanesi başhekimi ve hastane müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev için ek ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

(5) (Değişik:RG-9/11/2022-32008)(1) Personele yapılacak ek ödeme, temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluşur:

a) Temel ek ödeme, sabit ödeme ile taban ödeme toplamından oluşur.

1) Sabit ödeme; personelden tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre merkezî yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme tutarı ile tabip dışı personel için aynı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi gereği merkezî yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme tutarıdır.

2) Taban ödeme; motivasyon ve ödüllendirme amacıyla personele yapılan ödemedir. Bu ödeme, personelin kadro unvanına göre Ek-3B tabloda belirlenen taban katsayı ile en yüksek Devlet memuru aylığı ve aktif çalışma gün katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz.

b) Teşvik ek ödemesi: İşin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre personele yapılan ek ödemedir. Bu ek ödeme, personelin kadro unvanına göre, hak ettiği taban ödemenin birim teşvik katsayısı ve aktif çalışma gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu tutar, profesör ve doçent unvanlı personel ile entegre ilçe Devlet hastanesi başhekimi, toplum sağlığı merkezi başkanı, halk sağlığı laboratuvarı sorumlusu ve yan dal uzmanları için % 20’ye kadar artırımlı uygulanabilir. Birim teşvik katsayısı, birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme oranına göre (0) ile (1) arasında değişen katsayıdır. Birim teşvik katsayısına toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan artışlar eklenir.

(6) Bu madde kapsamında ek ödeme yapılacak personel hakkında bu Yönetmeliğin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bakanlığın düzenleme yetkisi
MADDE 15-
 (1) Bakanlık sağlık tesislerinde ek ödemelerin hakkaniyetli dağıtımı maksadıyla bu Yönetmelikte yer alan;

a) Ek-2 sayılı tabloda yer alan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayılarını %50’ye kadar artırmaya,

b) 7 nci ve 8 inci maddelerdeki oran ve katsayıları %50 oranında azaltmaya ve bir katına kadar artırmaya,

c) Ek-4 sayılı tablodaki tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personelden artırımlı hizmet sunum alan katsayılarını % 50 oranına kadar azaltmaya ve artırmaya,

yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 16-
 (1) 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 3/2/2022 tarihli ve 31739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödemesi
EK MADDE 1- (Ek:RG-30/11/2023-32385)(2)

(1) Ek-3A ve Ek-3B’de yer alan “Taban Ödeme Katsayıları Tablosu”ndaki katsayılar, yan dal uzmanları için %100; yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için %50 artırımlı uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17- 
(1) Bu Yönetmelik 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18- 
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

(1)    Bu değişiklik 1/10/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(2)    Bu değişiklik 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ekleri için tıklayınız…