Resmi Gazete
Tarihi: 14.12.2012; Sayısı: 28497

SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – 
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Meslekleri Kurulunun görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
 (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Meslekleri Kurulu ile Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip tüm sağlık meslek mensuplarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – 
(1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – 
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Birim: Sağlık meslek mensubunun bu Yönetmelik kapsamında eğitime tabi tutulduğu birimi,
c) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Kurul: Sağlık Meslekleri Kurulunu,
d) Kurum: Kurula üye veren kurumları,
e) Sağlık meslek birlikleri: 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu ve 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile kurulan meslek birliklerini,
f) Sağlık meslek mensupları: Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Meslekleri Kurulu

Kurulun oluşumu

MADDE 5 – (1) Kurul, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği bir yetkili temsilci.
b) Bakanlık I. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri.
c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı.
ç) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı.
d) Bakanın seçeceği en az doktora seviyesinde eğitim almış beş ayrı sağlık meslek mensubu üye.
e) En az genel müdür yardımcısı seviyesinde Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir üye.
f) Yükseköğretim Kurulunun seçeceği iki üye.
g) Meslekî Yeterlilik Kurumu temsilcisi bir üye.
ğ) Kanunla kurulan sağlık meslek birliklerinden birer üye.

Kurulun görevleri

MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Yeni bir sağlık mesleğinin veya dalının ihdasında görüş bildirmek.
b) Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş bildirmek.
c) Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek ile uyumu denetlemek.
ç) Mesleki uygulamalarda yetersizliği tespit edilen sağlık meslek mensuplarının mesleki yeterlilik, hasta hakları ile etik ilkeler eğitimine tâbi tutulmasına ve bu eğitimlerin süresi ile müfredatına karar vermek.
d) Sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının yasaklanmasına karar vermek.
e) Meslek icrasından geçici veya sürekli men etmeye karar vermek.
f) İstihdam planlamalarında görüş vermek.
g) Uzman hekim ve uzman diş hekimi dışındaki sağlık meslek mensuplarının sertifikalı eğitim alanları ve sertifikalı eğitim alanlarının müfredatları hakkında görüş bildirmek.
ğ) Görev alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere üyelerini ve görev süresini belirlediği geçici komisyonlar kurmak.

 

Kurul üyelerinin görev süresi ve yenilenmesi
MADDE 7 – (1) Seçilmiş üyelerin görev süresi iki yıldır. Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay öncesinde kurumlardan, üyelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seçecekleri üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini üyelerin görev süresi bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.

(2) İlgili kurumlar bir ay içinde üyelerini seçerek Bakanlığa bildirmedikleri takdirde o dönem için ilgili kuruma ait üyelik düşer ve üye sayısında dikkate alınmaz.

(3) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği sona eren üyenin yerine, geri kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir üyeyi Bakanlığa bildirir.

(4) Görev süresi biten üyeler tekrar seçilebilir.

Kurulun çalışma usul ve esasları
MADDE 8 – 
(1) Kurul, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendirdiği müsteşar yardımcısının başkanlığında üye tam sayısının çoğunluğu ile Başkanın daveti üzerine yılda en az altı kez toplanır. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi ile olağanüstü toplanabilir.

(2) Sağlık meslek birliklerinin temsilcileri yalnızca kendi meslek mensupları ile ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilir ve kendi meslek alanları ile ilgili konularda oy kullanır.

(3) Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

(4) Toplantı gündemi Başkan tarafından belirlenir, toplantı tarihinden en az bir hafta önce Kurul üyelerine bildirilir. Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sırasının değiştirilmesi ve gündem dışı görüşme talebi Kurul kararı ile belirlenir.

(5) Tıbbi hata, mesleği uygulamada bilgi ve beceri yetersizliği ya da hasta hakları ve etik ilkelere aykırı davranış sonucu ortaya çıkan mesleki yetersizliğe ilişkin ihbar ve şikâyetler Kurulca doğrudan değerlendirmeye alınmaz. Bu ihbar ve şikâyetler öncelikle denetim görevlileri veya il ve ilçe sağlık müdürlüklerince incelemeye tâbi tutulur. Yapılan inceleme neticesinde fiilin mesleki yeterlilik değerlendirmesi yapılması veya mesleki müeyyide uygulanması gerektirdiğinin tespit edilmesi hâlinde kanaat raporunu içeren inceleme dosyası Kurula gönderilir. Ayrıca fiil hakkında idarî inceleme veya adlî kovuşturma yapılmış ise, verilen kararlar ile elde edilen bilgi ve belgeler de Kurula intikal ettirilir. Bütün bu incelemelerin yanı sıra Kurul gerekli gördüğü takdirde yeniden inceleme yapılmasını isteyebilir. Kurul, gerekli gördüğü hallerde alanında temayüz etmiş ilgili uzmanlardan bilirkişi görüşü alabilir veya Kurul çalışmalarına görüş almak üzere davet edebilir.

(6) Kurul kendisine intikal ettirilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda fiilin niteliğine göre mesleki yeterlilik eğitimi, hasta hakları ve etik ilke eğitimi ya da meslekten men müeyyidelerinin birinin veya birkaçının uygulanması kararı verebilir.

(7) Kurul, eğitime karar verdiği meslek mensubunu eğitim sırasında görevine devam edip etmeyeceğini karara bağlar ve karar metnine ekler.

(8) Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(9) Toplantı nisabının bulunmaması veya gündem maddelerinin bitirilememesi halinde, Başkan tarafından yeni toplantı tarihi belirlenir.

(10) Kararlar ve varsa karşı oylar gerekçeleri ile birlikte yazılarak imzalanır ve sekretaryaya bildirilir.

(11) Bu Yönetmelik kapsamında başlatılan incelemeler varsa ilgili meslek birliğine bildirilir.

(12) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müeyyideler

Mesleki yeterlilik eğitimi
MADDE 9 –
 (1) Kurulca; mesleki uygulamalarda yetersizliği tespit edilenler ile dikkatsiz ve özensiz davranışla ölüme veya vücut fonksiyon kaybına sebep olanların yetersiz görüldükleri alanda, süresi ve müfredatı Kurulca belirlenen mesleki yeterlilik eğitimine tâbi tutulmalarına karar verilir.

(2) Eğitim ve uygulama, Kurul tarafından belirlenen müfredata ve süreye göre eğitimi verecek birimler tarafından hazırlanan çalışma programlarına uygun şekilde yapılır.

(3) Bu eğitim, yetersizliğin tespit edildiği alanda teorik ve/veya pratik eğitim ve/veya başka bir sağlık meslek mensubunun nezaret ve sorumluluğunda meslek icrası şeklinde yaptırılabilir.

(4) Yeterlilik eğitimine tâbi tutulanlar eğitim sonunda Kurulun belirleyeceği teorik ve/veya uygulamalı sınava tâbi tutulur. Sınavlar birim sorumlusunun belirleyeceği üç kişilik sınav komisyonu tarafından yapılır. Her sınav komisyonu üyesi mesleki bilgi ve uygulama sınavında ayrı ayrı yüz üzerinden puan verir. Verilen notların ortalaması alınarak yüz puan üzerinden 60 alanlar başarılı kabul edilir. Sorulan sorular ve alınan cevaplar kaydedilerek sınav komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve sınav tutanağına eklenir.

(5) Yeterlilik eğitimine tâbi tutulanlar; sonuç açıklandığı tarihten itibaren en geç 7 iş günü içinde eğitime tabi oldukları birim sorumlusuna yazılı başvuru yaparak sınav sonuçlarına itirazda bulunabilir. Birim sorumlusu sınav sonucu itiraz dilekçesine en geç 10 iş günü içinde cevap verir ve gerekli görüldüğünde yeniden sınav düzenlenir. Eğitim ve sınav sürecinde çözümlenemeyen itirazlar Kurula sunulur.

(6) Sınav sonucu, ilgili birim sorumlusu tarafından Bakanlığa iletilir. Bu sınavda başarılı olanlar mesleğini icraya devam eder. Başarısız olanlar meslek icrasından men edilir. Meslekten men edilenler, durumlarına göre Kurulca belirlenen eğitime devam ettirilir veya eğitime tabi tutulmadan müteakip sınavlara alınır. Müteakip sınavlar üçüncü fıkrada belirtilen şekilde aynı veya farklı bir sınav komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Sınavlarda başarı gösteren sağlık meslek mensubu, meslek icra etme hakkını yeniden kazanır.

(7) Mesleki uygulamalardaki yetersizliğinden dolayı bir uzmanlık dalında mesleğini icra edemeyeceğine karar verilen sağlık meslek mensuplarının yetersizliğinin niteliğine göre uzmanlık öncesi sahip olduğu sağlık mesleğini icra edebilmelerine karar verilebilir.

Meslekten men
MADDE 10 –
 (1) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan özürlülüğüne sebebiyet veren sağlık meslek mensubunun Kurul kararıyla üç aydan bir yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı halinde verilecek cezalarda alt ve üst sınırlar iki katı olarak uygulanır.

(2) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır özürlülüğüne veya ölümüne sebebiyet verdiği tespit edilenler çalıştıkları sağlık kuruluşu ve/veya il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Kurula haber verilir. Kurul kararıyla sağlık meslek mensubunun bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı halinde meslekten sürekli men kararı verilir.

Hasta hakları ve etik ilke ihlalleri
MADDE 11 –
 (1) Kurul tarafından belirlenen sağlık mesleği etik ilkeleri Bakanlıkça yayımlanır. Tüm sağlık meslek mensupları görevlerini yürütürken ilgili mevzuatla belirlenen hasta haklarına ve Kurulun belirlediği etik ilkelere uyar.

(2) Kurul, kendisine intikal ettirilen bilgi ve belgelerde, sağlık meslek mensubunun, ilgili mevzuatla belirlenen hasta hakları uygulamalarına ve/veya Kurulun belirlediği etik ilkelere aykırı davranışı sebebiyle ikiden fazla yazılı ikaz edildiğini veya disiplin cezası uygulandığını tespit ederse, Kurulun belirleyeceği birimde ve ihlalin niteliğini dikkate alarak tayin edeceği sürede, hasta hakları veya etik ilkeler eğitim programına tabi tutulmasına karar verir.

(3) Hasta hakları ve/veya etik ilkeler hususunda eğitime tabi tutulmasına karar verildiği halde bu eğitime gitmeyenler veya bu eğitimi tamamlamayanlar, eğitime tabi tutulmasına karşın hasta hakları veya etik ilkelere aykırı davranışları devam eden sağlık meslek mensuplarına ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

Sağlık engeli nedeniyle meslek icrasından yasaklanma
MADDE 12 – 
(1) Mesleğini icra etmesine mani ve iyileşmesi mümkün olmayan aklî, ruhî ve bedeni hastalığı Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite uygulama ve araştırma merkezinden alınmış sağlık kurulu raporuyla ortaya konulan sağlık meslek mensuplarının raporları, incelenmek üzere Kurulun belirleyebileceği öncekinden farklı başka bir sağlık kuruluşuna gönderilir. Bu sağlık kuruluşundan alınan raporda belirtilen hastalık halini teyit etmesi durumunda Kurulun kararı ile mesleğini icra etmesi yasaklanır.

Meslekten men ve yasaklamaya dair müşterek hükümler
MADDE 13 –
 (1) Aynı olaydan dolayı ilgili hakkında ceza takibatına veya disiplin soruşturmasına başlanmış olması bu Yönetmeliğe göre işlem yapılmasını geciktirmez ve engellemez; ilgilinin mahkûm olması veya olmaması ile disiplin cezası verilmiş veya verilmemiş olması hâlleri, ayrıca mesleki müeyyide uygulanmasını etkilemez.

(2) Mesleğini geçici olarak sürdüremeyeceklerin durumları kayıtlara işlenir. Meslekten sürekli men edilmesine karar verilenlerin veya mesleğini icra etmekten yasaklananların, uzmanlık veya meslek belgeleri ve tescilleri Bakanlıkça iptal edilir ve kayıtları silinir.

(3) Meslekten geçici men edilmesine karar verilen Devlet memurları, men müddetince aylıksız izinli sayılır veya talepleri hâlinde aynı süreyle mesleği ile ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanır. Sözleşmeli olanların sözleşmeleri men müddetince ücretsiz olarak askıya alınır. Meslekten sürekli men edilmesine karar verilen Devlet memurları istekleri hâlinde, mesleği ile ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanır, aksi halde görevleri sona erer. Meslekten sürekli men edilmesine karar verilen sözleşmeli personelin sözleşmeleri sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 14 –
 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.