Tedo facebook Tedo twitter Tedo mail  
   
   
   
   
 
 
Üye No
Şifre
 
  
  Untitled Document

Tıbbı Atıklar


25.03.2016

 İl genelinde Tıbbi Atıkların toplanması ile ilgili muayenehanelerimizi bağlamayan ve dağıtımı yapılan bir konu üzerine Birliğimizden gelen yazı ektedir.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti sunan bizlerin Tıbbi Atık Toplayıcıyla yapmış oladuğumuz anlaşma dışında başka bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.Konuyla ilgili Birlik avukatımızın görüşü ektedir.

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 
MERKEZ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,
İlgi :Tekirdağ Dişhekimleri Odasından gelen, Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 12.1.2016 tarih ve 145.06-E.357 sayılı yazısı ile ekleri.
İlgi yazıda, İl’de bulunan tüm sağlık kuruluşlarının 2016 yılında denetleneceği belirtilerek, tıbbi atıkların kontrolü ile ilgili olarak uyulması gereken usül ve esasların yerine getirilmesi, eksikliklerin ivedilikle giderilmesi, eksikliklerini gidermeyen hastaneler hakkında idari yaptırım para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bu yazısı İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmiş; anılan Müdürlük de yazıyı muayenehaneler de dahil olmak üzere bütün sağlık kuruluşlarına yazılı olarak tebliğ etmiştir.
İlgi yazı ve ekleri asıl olarak büyük atık üreticilerinin yapmaları gereken işleri tanımlamış olmakla küçük atık üreticisi konusunda bulunan dişhekimleri arasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesiyle ilgili olarak duraksama yaşandığı ifade edilmiştir.
Sağlık kuruluşlarında ortaya çıkan tıbbi atıklar 2005 yılında yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre toplanmakta, taşınmakta ve bertaraf edilmektedir.
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin “Küçük Miktarlarda Üretilen Tıbbi Atıkların Toplanması” başlıklı 17. Maddesi’ne göre “Ek-1 c’de belirtilen ünitelerde oluşan tıbbi atıklar, diğer atıklardan ayrı olarak 13. Maddede özellikleri belirtilen tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ile toplanırlar ve 22. maddede açıklandığı şekilde geçici depolanır” 
Yönetmeliğin 17. maddesinde atıf yapılan Ek-1 c incelendiğinde Sağlık Hizmeti Verilen Diğer Üniteler (doktor muayenehaneleri, diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri ve benzerleri)’nin küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluşları arasında tanımlanmış olduğu görülmektedir.
Yönetmeliğin “Küçük Miktarlarda Üretilen Tıbbi Atıkların Geçici Depolanması” başlıklı 22. Maddesinde de diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri ve benzerlerinde üretilen tıbbi atıkların nasıl muhafaza edileceği ile bertaraf edecek kuruluş ile anlaşma yapma yükümlülüğü aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 
“EK-1 c’de belirtilen ünitelerde oluşan ve tıbbi atık torbaları ile kesici-delici atık kapları ile toplanan tıbbi atıklar, teknik özellikleri 16 ncı maddede belirtilen taşıma araçları ile en yakında bulunan geçici atık deposuna veya konteynerine götürülür. Böyle bir imkanın olmaması halinde üretilen tıbbi atıkların ilgili belediyenin tıbbi atık toplama ve taşıma aracı tarafından alınması sağlanır. Bu durumda tıbbi atıklar güvenli bir şekilde muhafaza edilir ve gerekirse ikinci bir tıbbi atık torbasının içine konulur. Atıklar, tıbbi atık toplama aracı gelmeden önce kesinlikle dışarıya bırakılmaz, evsel atıklar ile karıştırılmaz ve evsel atıkların toplandığı konteynerlere konulmaz.
Bu sağlık kuruluşları, ilgili mercilerden çalışma izni almadan önce, atıklarının geçici depolanması konusunda en yakında bulunan geçici atık deposu veya konteynerin ait olduğu sağlık kuruluşu ya da atıklarının toplanması konusunda ilgi belediye ile anlaşma yapmak ve bu anlaşmayı valiliğe ibraz etmekle yükümlüdür.”

Bütün bu düzenlemeler uyarınca, muayenehane, müşterek muayenehane veya benzer biçimde küçük miktarda atık üretilen sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkları özel tıbbi atık torbasında muhafaza etmek ve ilgili belediye veya yetkilendirdiği kuruluş ile bu atıkların toplanması için anlaşma yapmış olmakla bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. Küçük atık üreticilerinin bu konuda başkaca bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
İlgi yazıda tüm sağlık kuruluşları ifadesine yer verilmesi, yazıyı çıkartan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün sağlık kuruluşları arasındaki ayrıma dikkat etmediğini göstermekte ise de aynı yazının devamında sağlık kuruluşlarından yataklı sağlık kuruluşlarının/hastanelerin kast edildiği de anlaşılmaktadır. 
Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. 25.03.2016


Av.Mustafa GÜLER
Hukuk Danışmanı

  Geri  

 
 
Tekirdağ Hakkında 
   
   
Tekirdağ Dişhekimleri Odası - TEL : 0282 263 54 55 - bilgi@tedo.org.tr