TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
AKADEMİ YÖNERGESİ

(12-13 Nisan 2023 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, dişhekimliği alanında bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak ve  dişhekimi, dişhekimi yardımcıları ve dişhekimliği mesleği ile ilişkili alanlarda çalışanların sürekli eğitim kapsamında bilimsel temelli güncel eğitimine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası alanda dişhekimliği mesleğini bilimsel olarak geliştirmek ve toplumun sağlık alanında bilgilendirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere  kurulan Türk Dişhekimleri Birliği Akademi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- 
(1) Bu Yönerge, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunu, Türk Dişhekimleri Birliği Akademi’nin yönetiminde ve faaliyetlerinde yer alanlar ile düzenlenen eğitimlere katılanları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- 
(1) Bu Yönerge, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 3, 11, 19 ve 26 ncı maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- 
(1) Bu Yönerge’de;

Akademi              Türk Dişhekimleri Birliği Akademi’yi,
Başkan  : Akademi Başkanı’nı,
Genel Sekreter  : Akademi Genel Sekreteri’ni,
Koordinatör Üye           : Akademi Yürütme Kurulu içindeki, bu sıfatla  görevlendirilen Merkez Yönetim  Kurulu üyesini,
MYK                      : Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nu,
TDB  : Türk Dişhekimleri Birliği’ni,
Yürütme Kurulu   : Akademi Yürütme Kurulu’nu,
SDEYK  : TDB Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu’nu,
SDEYKTP   : TDB Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu Tanıma Programını,
e-Platform   TDB tarafından hazırlanan dijital sürekli eğitim ortamını,

ifade eder.

Akademi Yürütme Kurulu
MADDE 5-  (1) Başkan MYK tarafından atanır.

(2) Yürütme Kurulu; Akademi Başkanı, SDEYK Başkanı, Koordinatör Üye, Akademi Başkanı tarafından MYK‘ya önerilen aktif görev yapan bir profesör akademisyen dişhekimi ve MYK tarafından seçilen aktif görev yapan bir profesör akademisyen dişhekimi ile  MYK tarafından belirlenen  bir  Oda Başkanından olmak üzere toplamda altı (6) üyeden oluşur.

(3)  Başkan ve Yürütme Kurulu’nun görev süresi görevlendirmeyi yapan MYK’nın süresi ile sınırlıdır. Yeni Yürütme Kurulu göreve başlayıncaya kadar mevcut Yürütme Kurulu göreve devam eder. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(4)  Yürütme Kurulu toplantıya Başkan tarafından davet edilir. İlk toplantıda Yürütme Kurulu içinden Genel Sekreter seçilir.

(5)  Yürütme Kurulu, en az iki ayda bir toplanır. Toplantılar, yüz yüze ya da uzaktan erişimli yöntemlerle yapılabilir.

(6)  Yürütme Kurulu, en az 4 üyenin katılımıyla toplanır, katılanların çoğunluğuyla karar alabilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın olduğu taraf çoğunluk sayılır.

(7)  Yürütme Kurulu toplantılarını Başkan, Başkanın olmadığı zamanlarda Genel Sekreter, onun da katılamadığı koşullarda Koordinatör Üye yönetir.

(8)  Yürütme Kurulu toplantı gündemi; toplantıdan en az bir hafta önce Genel Sekreter tarafından üyelere gönderilir. Toplantı bu gündeme göre yapılır. Üyeler gündeme madde ilavesi talep ederlerse bunu gerekçesiyle birlikte yazılı olarak Yürütme Kuruluyla paylaşır. Gündem değişikliğine toplantı sırasında karar verilir.

(9)  Yürütme Kurulunda alınan kararların yerine getirilmesinin takibi Genel Sekreter tarafından yapılır.

(10) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayanların Yürütme Kurulu üyeliği düşer. Yürütme Kurulunun üye sayısında meydana gelen eksiklikler, üyeyi görevlendiren makam tarafından tamamlanır.

(11)  Yürütme Kurulu, komisyonlar veya çalışma grupları kurulmasına karar verebilir. Bu komisyonlarda kimin görevlendirileceğine, gerektiğinde bunların görevden alınmasına ve görev sınırlarının belirlenmesine Yürütme Kurulu karar verir.

(12)  Yürütme Kurulu tarafından yüz yüze ya da uzaktan erişimli toplantılarda alınan kararlar Genel Sekreter tarafından, TDB MYK’ya sunulur ve en geç bir ay içinde her sayfası TDB mührü ile onaylanmış Karar Defterine yazılır.

Bilimsel Danışma Kurulu
MADDE 6-  
(1) Bilimsel Danışma Kurulu akademik unvanı olan sekiz dişhekiminden oluşur. Bunların en az ikisinin akademik kadroda olması gerekir

(2) Bilimsel Danışma Kurulu, Yürütme Kurulu ve gerektiğinde MYK’ya danışmanlık yapar.

Akademi Yürütme Kurulu’nun Görevleri
MADDE 7 – 
 (1) Bilimsel Danışma Kurulu’nu mümkün olduğu kadar farklı uzmanlık alanlarından akademisyenlerden oluşturarak TDB MYK’ya sunmak,

(2) TDB’nin sürekli eğitim stratejisini Bilimsel Danışma Kurulu ile birlikte oluşturmak,

(3) Bilimsel Danışma Kurulu ile koordineli olarak farklı formatlarda hazırlanacak sürekli eğitim programları için yöntemler geliştirmek, materyal ile içerik sağlayarak e-platformun eğitim içeriğini oluşturmak ve geliştirmek,

(4) Dişhekimi, dişhekimi yardımcıları ve dişhekimliği mesleği  ile ilişkili  alanlarda  çalışanların mesleki gelişimlerini ve bireyin ağız diş sağlığı farkındalığını geliştirmek amacıyla her türlü formatta (yüz-yüze, online, e-platform, hibrit ve benzeri) manuel ve rehberlerin hazırlanmasında çalışmaların yapılmasını sağlamak,

(5) Sağlık meslek mensuplarıyla disiplinler arası eğitim ve çalışmalar düzenlemek,

(6) Mesleğin ihtiyaç duyduğu alanlarda SDEYKTP standartlarına uygun bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenletmek ve belge vererek sertifikalandırmak,

(7) TDB tarafından düzenlenen kongrelerin bilimsel komitesine  bir üye görevlendirmek,

(8) Diş protez teknikeri, ağız ve diş sağlığı teknikeri ile mesleki yardımcı personelin sürekli eğitimleri için kurs programları düzenlemek ve uygulamak,

(9) Bu Yönerge kapsamında yapılan faaliyetlerden başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülkelerin dişhekimi ve yardımcılarının yararlanmasını sağlayacak önerilerini MYK’ya sunmak,

(10) Görevleri arasındaki faaliyetlerin bir kısmının ya da tamamının yapılabilmesi için görevlendirmeler ve/veya hizmet alımları yapmak üzere MYK’ya görüş bildirmek,

(11) Akademi faaliyetlerinde üretilen ve Akademi tarafından desteklenen eserlerin fikri haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,

(12) Ücretlendirilen akademi eğitim programlarında  görev alan eğitmenlere ödenecek ücretin miktarının belirlenmesine ve hizmetten yararlanmaya göre farklı ücretlerin oluşturulmasına ilişkin MYK’ya öneride bulunmak,

(13) TDB Akademi Bilim ve Teşvik Ödüllerinin Ödül Yönergesini oluşturmak ve MYK’ya önermek.

(14) MYK tarafından bu Yönerge kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

Akademi’nin Bütçesi
MADDE 8- 
(1) Akademi’nin bütçesi TDB tarafından aktarılan paradan oluşur.

(2) Akademi’nin faaliyetleri sebebiyle ortaya çıkan gelir ve giderler TDB bütçesi içinde ayrı bir başlık altında belirtilir. Gerekli işlemler TDB muhasebe birimi tarafından yürütülür.

MADDE 9- (1) Yürütme Kurulu üyelerine katıldıkları yüz yüze toplantılar için, TDB Genel Kurulunda karar verilen harcırah miktarı ödenir.

MADDE 10- (1) Akademi faaliyetleri için gerekli olan sekretaryanın görevlendirilmesi, personel alınması, kişi veya kurumlardan hizmet alınması TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip yerine getirilir.

MADDE 11– (1) 22-23 Eylül 2021 tarihli MYK toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren Türk Dişhekimleri Birliği Akademi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- (1) Bu Yönerge, MYK ve Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 13- (1) Bu Yönerge, 12-13 Nisan 2023 tarihli MYK toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.