TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
KORUYUCU AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI EĞİTMENİ DİŞHEKİMLERİ İLE TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

 (16 Kasım 2015 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.)
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı; ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesi, ağız diş hastalıklarının sıklığı ve şiddetinin azaltılması için toplum esaslı olarak yapılacak sağlık eğitimi, sağlık okuryazarlığı vb. programlarda görev alacak dişhekimlerine kazandırılacak sağlık eğitimi planlama ve uygulama yetkinliği ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2– (1) Kamu kurumlarında çalışan dişhekimlerine kurumlarınca verilen görevler dışında topluma yönelik çalışmalarda yapılacak ağız diş sağlığı eğitim çalışmalarını ve bu çalışmalara katılacak kamu kurumlarında çalışmayan diş hekimlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3– (1) Bu yönerge 3224 sayılı kanunun 26. maddesine ve 10. Olağan Genel Kurul kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4– (1) Bu yönergedeki tanımlamalar;

Birlik              : Türk Dişhekimleri Birliği`ni,
Akademi       : Türk Dişhekimleri Birliği Akademisi’ni,
Oda                : Dişhekimleri Odalarını,
Komisyon     : Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Komisyonu’nu,
Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimi: Birlik tarafından planlanan veya Birlik tarafından onaylanan eğitim programlarına katılımları sonrasında belgelendirilen dişhekimini,
Sertifika        : Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimi belgesini,

ifade eder.

Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimi Eğitimi Programına Katılma Koşulları
MADDE 5–
  (1) Program, Oda, Komisyon veya Akademi tarafından; Akademi’nin Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Programı Standartlarına uygun olarak düzenlenir.
(2) Programın süresi, kapsamı ve yöntemi Komisyon tarafından belirlenip Akademi’ye başvurulur veya komisyon dışında planlanan çalışmalar, öncelikle Komisyonda bilimsel kurallara uyumu açısından değerlendirildikten ve Akademi tarafından sürekli Dişhekimliği Eğitimi Programı standartlarına uyumu onaylandıktan sonra Birlik tarafından ilan edilir.
(3) Programın tamamına katılan dişhekimlerine Akademi ve Birlik Merkez Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış Sertifika verilir.

Sertifikanın Geçerliliği
MADDE 6-
 (1) Sertifikayı aldığı tarihten itibaren beş yıl içinde, Birlik tarafından açılan sürekli eğitim etkinliklerinden hiçbirine katılmayan dişhekiminin sertifikası askıya alınır. Bu tarihten sonra ilk katıldığı sürekli eğitim programından sonra askıya alma işlemi kaldırılır. İki yıl süreyle askıda kalan sertifika iptal edilir. Sertifikası iptal edilen dişhekimleri yeniden ‘Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimi’ eğitimi programına katılarak sertifika alabilir.

Sağlık Eğitim Çalışmalarına Katılma Koşulları
MADDE 7– (1) Topluma yönelik olarak yapılan eğitim programlarında ağız ve diş sağlığı eğitim çalışmaları gönüllülük temelinde yürütülür.
(2) Bu çalışmalarda eğitici olarak görev alabilmek için Sertifika almış olmak gerekir.

Toplum Esaslı Sağlık Eğitim Çalışmalarının Kuralları
MADDE 8–
 (1)
a) Toplum esaslı sağlık eğitim çalışmalarından en az on gün önce Oda`ya bilgi verilir. Bilgi verme sorumluluğu eğitimi düzenleyen ve/veya eğitimde görev alan dişhekimine aittir.
b) Eğitim çalışmalarında kullanılacak kitapçık, broşür gibi gereçler Komisyon tarafından sağlık eğitimi kurallarına uygun olup olmadığı değerlendirildikten sonra Birlik Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Yönetim Kurullarının onayından sonra kullanılır.
c) Eğitim çalışmaları hiçbir şekilde sağlık kurum veya kuruluşları ya da muayenehanelere hasta yönlendirmek amacıyla yapılamaz. Eğitim çalışmalarında kişi veya kurumların reklamı niteliğindeki tutum ve davranışlara kesinlikle izin verilmez.

Eğitim Çalışmaları
MADDE 9–
 (1) Eğitim çalışması aşağıdaki gruplara yönelik olarak yapılabilir:
a) 0-15 yaş grubuna yönelik eğitim,
b) Erişkin eğitimi,
c) Özel gruplara (zihinsel engelli çocuklar, diyabet hastaları, oral kanser hastaları, hamileler vb.) yapılacak eğitim.

Eğitim Çalışmasının İçeriği
MADDE 10-
  (1) Topluma yönelik verilecek ağız diş sağlığı eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak yapılır.
a) Teorik Eğitim, seçilen sağlık eğitimi modeline uygun planlanmalı ve eğitim stratejisi, eğitimin amaç ve hedefleri, esas alınan psikososyal faktör ve eğitimin başarısını değerlendirme yöntemi, Komisyon tarafından hazırlanarak Birlik tarafından onaylanan‘Sağlık Eğitimi El Kitabı’na uygun olmalıdır.
– Teorik Eğitim;
Sağlık ve sağlığın korunması ve geliştirilmesi, Beslenme, Diş çürükleri, Periodontal hastalıklar, Ağız kanserleri, Öğrenme aşamaları, Değerlendirme ve durum analizleri ve Görsel materyaller konularını kapsar.

b) Uygulamalı Eğitim;
Sağlık eğitiminin amaç ve hedeflerine, mesajına uygun görsel materyalleri kapsamalıdır. Ayrıca, değerlendirme yöntemi gereği klinik tespit ve indekslerin değerlendirilmesini kapsar.

Yürürlükten Kaldırma
MADDE 11-
 (1) 16-17 Aralık 2009 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiş olan Türk Dişhekimleri Birliği Eğitmen Dişhekimleri İle Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim Çalışmaları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 12-
 (1) Bu Yönerge Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13-
 (1) Bu Yönerge hükümlerini Birlik Merkez Yönetim Kurulları yürütür.