TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
ÖĞRENCİ KOLU YÖNERGESİ

(14 Kasım 2013 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge; dişhekimliği fakültesi öğrencilerinin sorunlarının saptanması, çözüm önerileri geliştirilmesi, örgütlenme bilincinin oluşması, bilimsel araştırmalara teşvik edilmesi, öğrenci değişim programlarının organizasyonu, koruyucu dişhekimliği uygulamalarına katkı sağlaması, örgüt içi eğitimin gerçekleştirilmesi ve üyesi olduğu uluslararası dişhekimliği öğrenci örgütlerinde temsil edilmesi ile Türk Dişhekimleri Birliği çalışmalarına katkıda bulunmaları için örgütlenmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 26. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 3-(1)

Birlik  : Türk Dişhekimleri Birliği’ni,
MYK  : Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nu,
Oda  : Dişhekimleri Odalarını,
Öğrenci Kolu  : Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu, uluslararası yazışmalarda TURK  DENTSIC (Turkish Dental Students  International  Committee) adını kullanır.
Fakülte  : Dişhekimliği fakültesini,
Merkezi Komisyon  : Birlik merkezinde kurulan öğrenci komisyonunu,
Yerel Komisyon  : Odalarda kurulan öğrenci komisyonunu,
Yönetim Kurulu  : Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu’nu,
IADS (International Association of  Dental Students)  : Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri Birliği’ni,
EDSA (European Dental Students Association)   : Avrupa Dişhekimliği Öğrencileri Birliği’ni,
NSO (National Scientific Officer)   : Ulusal Bilimsel Sorumluyu,
LSO (Local Scientific Officer)   : Yerel Bilimsel Sorumluyu,
NEO (National Exchange Officer)  : Ulusal Öğrenci Değişim Sorumlusunu,
LEO (Local Exchange Officer)   : Yerel Öğrenci Değişim Sorumlusunu,
NPO (National Prophylaxis Officer)  : Ulusal Koruyucu Dişhekimliği Sorumlusu,
NTO (National Training Officer)  : Ulusal Eğitim Sorumlusunu,
EDSA CO (EDSA Communication Officer)  : EDSA İletişim Sorumlusunu,
UDAP   : Uluslararası Dental Araştırma Programını,
Delege  : Merkezi Komisyon Genel Kurulu  Delegelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonların Kuruluşu ve Görevleri

Yerel Komisyon

MADDE 4- (1) Bölgesinde dişhekimliği fakültesi bulunan Odalarda Yerel Komisyon kurulur. Yerel Komisyon, dişhekimliği fakültelerinde yapılan seçimlerde seçilen öğrenci temsilcilerinin katılımıyla oluşur.

(2) Yerel Komisyon üyelerinin belirlenmesi için iki yılda bir Aralık ayında dişhekimliği fakültelerinde seçim yapılır. Seçimde fakülte öğrencileri seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Seçim tarihi Oda tarafından belirlenir.

(3) Seçimler mümkün olduğunca fakültede yapılır. Seçimin yürütülmesi Odanın gözetiminde öğrenciler tarafından yapılır.

(4) (Değişik: 4 Mayıs 2016 tarihli MYK kararı) Seçimde fakültede kayıtlı 0- 200 arası öğrenci için üç asıl ve üç yedek, 200 den sonraki her 100 öğrenci için bir asıl ve bir yedek temsilci seçilir. Öğrenciler, kimliklerini göstermek ve imza vermek suretiyle oy kullanır. Seçilecek temsilci sayısı kadar isim tercih edilir. Seçim sonucunda en çok oy alandan başlamak suretiyle temsilci sayısı kadar öğrenci asil, sonra gelen aynı sayıda öğrenci de yedek temsilci seçilmiş olur. Seçimlere yönelik itirazlar iki gün içinde Oda Yönetim Kurulu tarafından kesin olarak karara bağlanır.

(5) Yerel Komisyon asıl üyeliğine seçilenler bir hafta içinde ilk toplantılarını yaparak bir komisyon başkanı ve bir sekreter seçerler.

(6) Yerel Komisyon üyeliğine seçilenlerden Merkezi Komisyon Yönetim Kuruluna seçilenlerin yerine en çok oy alandan başlamak üzere yedek üye çağrılır.

(7) Yerel Komisyon en az ayda bir kez toplanır. Toplantılar Odada ya da fakültelerde yapılabilir. Her toplantıda bir sonraki olağan toplantının yeri belirlenir. Yerel Komisyon olağan toplantılarından üst üste üç toplantıya geçerli bir mazeret olmaksızın katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer, yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üye çağırılır.

(8) Yerel Komisyon, seçilenlerin yarıdan çoğunun katılımı ile toplanır ve katılanların yarıdan çoğunun oyuyla karar alır. Kararlar, Oda tarafından mühürlü olarak hazırlanan Karar Defterine yazılır ve en geç iki gün içinde Odaya da yazılı olarak bildirilir.

(9) Yerel Komisyon Sekreterleri, Yerel Komisyon toplantılarında alınan kararları, görüş, istek ve önerileri içeren bir üst yazı ile Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu olağan toplantısından bir ay önce olmak üzere Genel Sekreter tarafından belirtilen tarihte bildirirler.

MADDE 5-(1) Yerel Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Dişhekimliği fakültelerindeki öğrenci sorunları ile ilgili çözüm önerileri geliştirmek,
b) Uluslararası öğrenci değişim programı ile ilgili iş ve işlemlerden yerelde yapılması gerekenleri yapmak,
c) Oda ile öğrenciler arasındaki bağın güçlendirilmesine çalışmak,
d) Oda ve Merkezi Komisyon tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkezi Komisyon
MADDE 6- 
(1) Merkezi Komisyon’un organları şunlardır.

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Daimi Ulusal Görevliler

Genel Kurul
MADDE 7- 
(1) Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu’nun en yüksek karar organıdır. Yerel Komisyon asil üyelerinin delege olarak katılımıyla Türk Dişhekimleri Birliği merkezinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

(2) Merkezi Komisyon Genel Kurulu iki yılda bir Ocak ayında Ankara’da toplanır. Genel Kurul toplantıya Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu tarafından bildirim yapılarak çağrılır. Toplantının günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az iki hafta öncesinden Odalara bildirilerek ilan edilir. Bu ilanda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının günü, yeri saati ve gündemi de belirtilir.

(3) Merkezi Komisyon Genel Kurulu delegelerin salt çoğunluğuyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

(4) Merkezi Komisyon Genel Kurulu toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Delegeler Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan vekili ve iki kâtip üye seçilir. Divan Başkanlığı’na, delegelerin yanı sıra, önceki dönemlerdeki Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu üyeleri seçilebilir.

(5) Merkezi Komisyon Genel Kurulu toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Ancak hazır bulunan delegelerin yarıdan çoğunun görüşülmesine karar verdiği önergeler de toplantı gündeminde belirtilerek görüşülür. Toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri ile bir sonraki dönem yapılması gerekenler tartışılıp karara bağlanır.

(6) Toplantıyı divan başkanı yönetir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalar. Merkezi Komisyon Genel Kurulu toplantılarında, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

(7) Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu doğal üyeleri gözlemci sıfatı ile Merkezi Komisyon Genel Kuruluna katılabilirler. Ancak oy hakları ve seçilme hakları yoktur.

(8) Genel Kurul’un görevleri şunlardır:
a) Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunun geçen dönem ve gelecek dönem çalışma raporlarını ayrı ayrı  görüşerek kabul edilip edilmemesine karar vermek,
b) Yönetim Kurulu’nu seçmek,
c) Daimi Ulusal Görevlileri seçmek,
d) MYK tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(9) Genel Kurul’da yapılacak seçimlerle ilgili işlemler Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun gözetiminde delegeler tarafından yapılır. Seçimde Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Delege kartları gösterilmek ve listedeki isminin karşısı imzalanmak suretiyle oy kullanılır. Seçimde her delege seçimi yapılan kurul üye sayısı kadar tercih yapar. Seçim sonucunda en çok oyu alanlardan seçilen kurul üye sayısı kadarı asıl, aynı sayıda sonrakiler ise yedek üye olarak seçilmiş sayılır. Seçim sonuçlarına yönelik itiraz iki gün içinde yapılır ve Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin olarak karara bağlanır. Daimi Ulusal Görevlilerin seçiminde de aynı usul geçerlidir.

Yönetim Kurulu
MADDE 8- (1) Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu, iki yıllık dönem için delegeler arasından seçilen yedi kişiden oluşur.

(2) Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu asıl üyeliğine seçilenler bir hafta içinde ilk toplantılarını yaparak bir Başkan, bir Başkan vekili, bir Genel Sekreter, bir Sayman, bir NSO, bir NEO ve bir Editör seçerler.

(3) Başkan Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolunu temsil ve Merkezi Komisyon Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolunun mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından Sayman ile birlikte;  diğer defter ve yazışmalarla ilgili olarak da Genel Sekreter ile birlikte sorumludur. Başkanın yokluğunda kendisine Başkan Vekili vekâlet eder.

(4) (Değişik: 14-15 Aralık 2022 tarihli MYK Kararı) Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantılar Birlik Merkezinde veya ses ve görüntü kaydı alınmak suretiyle Birlik tarafından uygun görülen elektronik ortamda yapılabilir. Her toplantıda bir sonraki olağan toplantının tarihi belirlenir. Başkanın belgeye dayalı çağırısı ile olağanüstü olarak da toplanır. Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu da Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(5) Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu, en az dört üyenin katılımıyla toplanır ve katılanların yarısından az olmayan oyla karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Yönetim Kurulu toplantısı, oy hakları olmaksızın, Daimi Ulusal Görevlilere ve Yerel Komisyon Başkanlarına da açıktır.

(6) Kararlar TDB MYK tarafından mühürlenerek düzenlemiş olan Karar Defterine yazılır ve aynı gün Merkez Yönetim Kuruluna da yazılı olarak bildirilir. (Ek: 14-15 Aralık 2022 tarihli MYK Kararı)Toplantı elektronik ortamda yapıldığı takdirde toplantı tutanağı ve alınan kararlar Genel Sekreter tarafından hazırlanarak Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.

(7) Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu olağan toplantılarından üst üste ikisine geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer, yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üye çağırılır.

(8) Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Genel Kurulun gündemini hazırlayıp Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
b) Öğrenci Kolu çalışma raporunu hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak,
c) Öğrenci Kolu etkinliklerinin Genel Kurul kararlarına uygun yürütülmesini sağlamak,
d) Dişhekimliği fakültelerindeki öğrenci sorunları ile ilgili çözüm önerileri geliştirmek ve Yerel Komisyonlar arasında koordinasyon sağlamak,
e) Uluslararası öğrenci değişim programı ile ilgili iş ve işlemlerden merkezi olarak yapılması gerekenleri yapmak,
f) Genel Kurul tarafından alınan kararları uygulamak,
g) Yerel Komisyonlardan gelen raporları değerlendirerek Üç Aylık Çalışma Raporunu hazırlayıp, Yerel Komisyonlara ve Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’na sunmak,
h) MYK tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Daimi Ulusal Görevliler
MADDE 9- (1) Daimi Ulusal Görevliler şunlardır.

a) Ulusal Koruyucu Dişhekimliği Sorumlusu
b) Ulusal Eğitim Sorumlusu
c) EDSA İletişim Sorumlusu

(2) Daimi Ulusal Görevliler, görevin getirdiği niteliğe sahip olan delegeler arasından Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmak üzere iki yıllık dönem için seçilir.

Ulusal Koruyucu Dişhekimliği Sorumlusu (NPO)
MADDE 10- (1) NPO, IADS Koruyucu Dişhekimliği Komisyonu’nun ülkesi adına yetkilisi ve ülkenin IADS Koruyucu Dişhekimliği Komisyonu içindeki temsilcisidir. Çalışmalarını LSO’lar ile birlikte yürütür.

(2) NPO, Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunu yapılan işlerle ilgili olarak her toplantı sonrasında bilgilendirir.

(3) NPO, IADS ile resmi yazışmalarını Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu Başkanının ve NSO’nun onayı ile yapar.

(4) NPO, Merkezi Komisyon Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Ulusal Eğitim Sorumlusu (NTO)
MADDE 11- 
(1) NTO, IADS Eğitim Komisyonu’nun ülkesi adına yetkilisi ve ülkenin IADS Eğitim Komisyonu içindeki temsilcisidir. Çalışmalarını Yerel Komisyon Başkanları ile birlikte yürütür.

(2) NTO, Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunu yapılan işlerle ilgili olarak her toplantı sonrasında bilgilendirir.

(3) NTO, IADS ile yazışmalarını Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile yapar.

(4) NTO, Merkezi Komisyon Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

EDSA İletişim Sorumlusu (EDSA CO)
MADDE 12- (1) EDSA CO,  EDSA ile olan iletişimden ülkesi adına yetkilisi ve ülkenin EDSA içindeki temsilcisidir. Çalışmalarını LEO’lar ile birlikte yürütür.

(2) EDSA CO, Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunu yapılan işlerle ilgili olarak her toplantı sonrasında bilgilendirir.

(3) EDSA CO, EDSA ile yazışmalarını Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu Başkanının ve NEO’nun onayı ile yapar.

(4) EDSA CO, Merkezi Komisyon Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezi Alt Komisyonlar ve Kurullar

Başkanlar Kurulu
MADDE 13- (1) En az yılda bir kez olmak üzere Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu ve Yerel Komisyon Başkanlarının katılımı ile Başkanlar Kurulu toplantısı yapılır. (Ek: 14-15 Aralık 2022 tarihli  MYK Kararı)Toplantı yüzyüze veya Birlik tarafından uygun görülen elektronik ortamda yapılabilir.

(2) Başkanlar Kurulu toplantıya Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

Araştırma ve Eğitim Komisyonu
MADDE 14 (1) Yerel Komisyonlar kendi üyeleri arasından veya uygun gördüğü takdirde Komisyon üyeleri dışından her fakülteden bir LSO seçer.

(2) NSO, Uluslararası dental araştırma programının ülkesi adına yetkilisi ve ülkenin IADS Araştırma ve Eğitim Komisyonu içindeki temsilcisidir. Çalışmalarını LSO’lar ile birlikte yürütür.

(3) UDAP, araştırma ve toplum ağız diş sağlığı projelerini uygulamak üzere oluşturulmuş bir programdır. UDAP, Araştırma ve Eğitim Komisyonu tarafından yürütülür. Komisyon çalışmalarını fakültelerde TDB Öğrenci Kolu UDAP üyesi olan araştırma toplulukları ile birlikte yürütebilir.

(4) NSO ve LSO’ların katılımı ile Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu olağan toplantısından en az bir ay önce internet üzerinden toplantı yapar. Toplantı tarihi ve saati NSO tarafından LSO’lara bildirilir. Toplantılara NSO başkanlık eder.

(5) NSO Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunu, LSO da Yerel Komisyonu yapılan işlerle ilgili olarak her toplantıda bilgilendirir.

(6) NSO, IADS ile resmi yazışmalarını Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile yapar.

(7) LSO’lar Yerel Komisyona ve NSO’ya, NSO ise Merkezi Komisyon Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Öğrenci Değişim Komisyonu
MADDE 15- (1) Yerel Komisyonlar kendi üyeleri arasından veya uygun gördüğü takdirde Komisyon üyeleri dışından her fakülteden bir LEO seçer.

(2) NEO, Uluslararası öğrenci değişim programının ülkesi adına yetkilisi ve ülkenin IADS içindeki temsilcisidir. Çalışmalarını LEO’lar ile birlikte yürütür.

(3) NEO ve LEO’ların katılımı ile Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu olağan toplantısından bir ay önce olmak üzere internet üzerinden toplantı yapar. Toplantı tarihi ve saati NEO tarafından LEO’lara bildirilir. Toplantılara NEO başkanlık eder.

(4) NEO Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunu, LEO da Yerel Komisyonu yapılan işlerle ilgili olarak her toplantıda bilgilendirir.

(5) NEO, IADS ile resmi yazışmalarını Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile yapar.

(6) LEO’lar Yerel Komisyona ve NEO’ya, NEO ise Merkezi Komisyon Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Basın Yayın Komisyonu
MADDE 16- (1) Basın Yayın Komisyonu Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu yazılı ve görsel yayınlarının ve internet ağlarında yapacağı yayınların çalışmalarını yürütür. Komisyonun fakültelerdeki üyeleri ayrıca Yerel Komisyonlarının yazılı ve görsel yayınlarının ve internet ağlarında yapacağı yayınların çalışmalarını yürütür.

(2) Yerel Komisyonlar kendi üyeleri arasından veya uygun gördüğü takdirde Komisyon üyeleri dışından her fakülteden bir Yerel Basın Yayın Komisyonu üyesi seçer.

(3) Editör ve Yerel Komisyonlardaki Yerel Basın Yayın Komisyonu Üyeleri katılımı ile Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu olağan toplantısından bir ay önce olmak üzere internet üzerinden toplantı yapar. Toplantı tarihi ve saati Editör tarafından komisyon üyelerine bildirilir. Toplantılara Editör başkanlık eder.

(4) Editör Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunu, Yerel Basın Yayın Komisyonu Üyesi de Yerel Komisyonu yapılan işlerle ilgili olarak her toplantıda bilgilendirir.

(5) Editör, Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu basın, yayın, medya ve internet ağlarında yapacağı yayınları Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunun onayı ile yapar.

(6) Yerel Basın Yayın Komisyonu üyeleri Yerel Komisyona, Editör Merkezi Komisyon Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ulusal Öğrenci Kongresi

Ulusal Öğrenci Kongresi
MADDE 17- (1) Türk Dişhekimleri Birliği Ulusal Öğrenci Kongreleri her yıl gerçekleştirilir. Kongre bir Yerel Komisyonun organizasyonunda, Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleşir.

(2) Yıllık Ulusal Öğrenci Kongrelerine adaylık için Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu tarafından açıklanan tarihlerde Yerel Komisyonlardan başvurular alınır. Organizasyon sahipliği Yerel Komisyonlar, Başkanlar Kurulunun da görüşleri alınarak Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu tarafından teklif edilir. Son kararı Birlik Merkez Yönetim Kurulu verir.

(3) Yerel Komisyon, Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu tarafından resmi kongre görevlendirme yazısını aldıktan sonra en geç bir ay içerisinde Kongre Logosunu belirler ve Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu’ndan onay alır.

(4) Kongreye, Birlik Genel Başkanı, Kongre Onursal Başkanı ve organizasyon sahibi Oda Başkanı, Organizasyon Komitesi Onursal Başkanı olarak katılır. Kongre, Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görevlendirdiği Merkez Yönetim Kurulu üyesi Birlik Kongre Sorumlusu tarafından denetlenir.

(5) Kongrede, Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu Başkanı Kongre Başkanı ve Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği bir Kurul üyesi Merkezi Komisyon Kongre Sorumlusu ve Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu Saymanı Kongre Mali Sorumlusu olarak görevlidir.

(6) Organizasyon Komitesinde; kongreyi gerçekleştirecek Yerel Komisyon Başkanı Organizasyon Komitesi Başkanı, Yerel Komisyon Sekreteri Kongre Genel Sekreteri, LSO’lar Bilimsel Sorumlular, LEO’lar Sosyal Sorumlular, Yerel Basın Yayın Komisyonu Üyeleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumluları olarak görevlidir. Ayrıca Yerel Komisyon tarafından Kayıt, Sergi ve Teknik Sorumlu, komisyon üyeleri ya da komisyon üyeleri dışından fakülteden belirlenir.

(7) Kongre kayıtları internet üzerinden yerel komisyonlara ayrılan kontenjan sayıları dahilinde gerçekleştirilir. Kontenjanlar kongre genel kontenjanlarının yerel komisyonların öğrenci sayılarına orantılanarak ve yerel komisyon içinde de fakülte öğrenci sayıları oranında belirlenir.

(8) Kongre Programı, Kontenjanlar ve ayrıntılı bilgileri içeren rapor Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu tarafından Birlik Merkez Yönetimi Kuruluna sunulur. Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu tarafından ilan edilir.

(9) Yerel Komisyon kongre çalışmaları sırasında Oda Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

(10) Kongre mali kayıtları, Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu Saymanı tarafından denetlenir. Kongrede banka hesabı olarak Birlik tarafından belirlenen banka hesabı kullanılır. Harcamalar belgelere dayanmalıdır. Kongre sonucunda ortaya çıkacak gelir veya zarar Birlik ile Oda arasında yarı yarıya paylaşılır. Elde edilen gelir, öncelikle Yerel Komisyon etkinliklerinde kullanılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İdari ve Mali Kayıtları

İdari Kayıtlar
MADDE 18- (1) Merkezi Komisyon ve Yerel Komisyonların her biri gelen ve giden evrak defteri ile karar defteri tutar.

(2) Merkezi Komisyon’un her türlü defteri Birlik Merkezinde, Yerel Komisyonlarınki Oda Merkezinde bulunur.

(3) Merkezi Komisyon tarafından kullanılacak defterler Birlik, Yerel Komisyon tarafından kullanılacak defterler ise Oda mührü ile her sayfası numaralanıp, mühürlenir ve ilk sayfasında defterin kullanım amacı ile sayfa adedi belirtilip Genel Sekreter tarafından imzalanır. Bu şekilde düzenlenen defterler Birlik ve Oda tarafından ayrıca kayda alınarak takip edilir.

Mali Kayıtlar
MADDE 19- (1) Komisyonların gelirleri, gerektiğinde Birlik bütçesinden ayrılan paydan, çeşitli etkinliklerden, öğrenci değişim programından ve bağışlardan oluşur. Yerel ve Merkezi Komisyon’un gelir ve giderleri Oda ve Birlik bütçesinde gösterilir. Elde edilen gelir esas olarak Komisyon etkinliklerinin finansmanında kullanılır.

(2) Gelir ve giderlerin belgeye dayalı olması gerekir.

(3) Oda ve Birlik bu işlemlerin yapılmasıyla ilgili olarak gerektiğinde yeteri kadar çalışanını görevlendirir.

ALTINCI BÖLÜM
Komisyonların Oda ve Birlikle İlişkileri

Oda ve Birlikle ilişkiler
MADDE 20- (1) Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu faaliyetlerini, Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir MYK üyesinin; Yerel Komisyonlar da Oda Yönetim Kurullarının görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesinin bilgisi dahilinde yürütür.

Olağanüstü Genel Kurul
MADDE 21- Merkezi Komisyon Genel Kurulu, Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunun ya da Merkezi Komisyon Genel Kurulu Delegelerinin üçte birinin yazılı talebi ve Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun Kararı ile Olağanüstü Genel Kurula çağrılır.

Görevden Alma
MADDE 22- (1) Birlik Merkez Yönetim Kurulu ya da ilgili Oda Yönetim Kurulu, Birlik ilkelerine uygun hareket etmeyen Yerel Komisyonu görevden alabilir.

(2) Delegelerin üçte ikisinin yazılı talebi veya Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun Kararı ile Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu görevden alınabilir.

(3) Yerel Komisyonların ya da Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunun görevden alınması halinde, ilgili Oda ya da Birlik geçici görevlendirme yaparak üç ay içerisinde yeniden seçim yapar.

Görevin Sona Ermesi
MADDE 23- (1) Yerel Komisyon ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Daimi Ulusal Görevlilerden mezun olanların ya da öğrencilikle ilişiği kesilenlerin yerine en çok oy alandan başlamak üzere yedek üye çağrılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

MADDE 24- (1) 14 Kasım 2011 tarihli Birlik Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan Öğrenci Kolu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE– (1) Yeni komisyonlar ve yönetim kurulu seçilinceye kadar mevcut yapı ve kurullar görevini sürdürür.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu yönerge Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu yönerge Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.